Dziedzina i specjalność naukowa:

makroekonomia, teoria ekonomii


Zainteresowania naukowo-badawcze:

rola państwa w gospodarce, współczesne problemy gospodarki światowej


Najważniejsze publikacje:


•      Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

•      Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.      

•      Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, CeDeWu, Warszawa 2010 (współautorzy: A. Baszyński, D. Piątek).

•      Państwo a dobrobyt ekonomiczny - między wolnością a przymusem, Gospodarka Narodowa, 2009, nr 5/6 (współautor: D. Piątek).

•      Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, Ekonomista, 2007, nr 1 (współautor: B. Stępień).

•      Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005.


Osiągnięcia naukowe:

• Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UEP za monografię pt. Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, red. W. Jarmołowicz, 2013 r.

• Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UEP za monografię pt. Liberalne przesłanki transformacji gospodarczej w Polsce, red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec, 2012 r.

 Visiting Senior na Uniwersytecie Glasgow, Adam Smith Business School, miesięczne stypendium „Senior Fellowship" przyznane przez Dekaban-Liddle Warsaw-Glasgow Foundation, 2012 r.

• Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki, red. T. Rynarzewski, S. Truskolaski, 2011 r.

• Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na realizację badań w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego (stypendium krajowe wyjazdowe, 3-miesięczne), 2007 r.

• Wyróżnienie pracy doktorskiej w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace doktorskie pt. Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005 r.