Uczymy już od 35 183 dni
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP


Wykształcenie:
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany (październik 2011 r.)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Rozprawa habilitacyjna: Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym 
 • Stopień naukowy: doktor (październik 2002 r.)
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Kształtowanie struktury zadłużenia przedsiębiorstwa
 • Jednolite studia magisterskie (1993-1998)
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studium podyplomowe (2004/2005)
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Zarządzanie nieruchomościami, specjalizacja: wycena nieruchomości
 • Studium podyplomowe (2012)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Gospodarka roślinna i zwierzęca

Doświadczenie zawodowe:
 • październik 2020 – październik 2024 – członek Rady Bibliotecznej UEP
 • wrzesień 2016 – wrzesień 2020 – Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • marzec 2014 – obecnie – Członek Zarządu – CMT Advisory Sp. z o.o.,
 • sierpień 2013 –sierpień 2016 – Profesor nadzwyczajny - Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • listopad 2009 – obecnie – Członek Zarządu – Eteron Sp. z o.o.,
 • październik 2007 – lipiec 2010 – Prezes Zarządu - Eteron Investment Sp. z o.o.,
 • czerwiec 2004 – luty 2006 – Dyrektor finansowy – Eteron Sp. z o.o.,
 • grudzień 2002 – lipiec 2013 – Adiunkt - Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • styczeń 2000 – maj 2004 – Starszy konsultant – W. Frąckowiak Partnerzy Konsulting Sp. z o.o. (obecnie F5 Konsulting Sp. z o.o.),
 • wrzesień 1998 – listopad 2002 – Asystent – Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • marzec 1998 – maj 2004 – Asystent ds. sprzedaży, doradca bankowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dodatkowe obszary aktywności zawodowej:
 • styczeń 2016 – obecnie – Przewodniczący Rady Programowej – Instytut Biznesu Rodzinnego.

Rady nadzorcze:
 • Rafako S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
 • Makrum S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
 • Polnord S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Obszary badawcze:
 • rynki kapitałowe,
 • transakcje fuzji i przejęć,
 • finansowanie i restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • sukcesja,
 • strategie finansowe,
 • nadzór właścicielski.

Prowadzone zajęcia:
 • zarządzanie przedsięwzięciami,
 • strategie finansowe przedsiębiorstw II,
 • family business management.

Osiągnięcia naukowe:
 • doradca podatkowy nr 12526,
 • doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych,
 • kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa”,
 • uczestnik projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”,
 • kierownik projektu NCBiR:  „Determinanty aktywności przedsiębiorstw na rynku fuzji i przejęć w Polsce”,
 • wykładowca programu MBA Poznań – Atlanta,
 • wykładowca Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie S.A.

Wybrane publikacje:
 • Stradomski M., Mikutowski M., Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 4/2018 (94) cz. 2,
 • Stradomski M., Analiza i wycena majątku będącego przedmiotem sukcesji oraz majątku nieoperacyjnego i przeznaczonego do zbycia, w: Narodziny firmy rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom / Lewandowska Adrianna, Stradomski Maciej, Andrzejczak Piotr ( red. ), 2017, Instytut Biznesu Rodzinnego, ISBN 978-83-937759-3-4, ss. 68-77,
 • Stradomski M., Mikutowski M., Dyrektor finansowy w firmie rodzinnej, w: Zarządzanie i Finanse, nr 4, 2017, ss. 115-125,
 • Stradomski M., Łabowski K., Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków, w: Bezpieczny Bank, nr 3 (68), 2017, ss. 86-105,
 • Stradomski M., Schmidt K., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty, w: Zarządzanie i Finanse, nr 4, 2017, ss. 127-137,
 • Stradomski M., Zając M., Perspektywy wykorzystania fundacji prywatnej przez firmy rodzinne w Polsce, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVIII, nr 6, cz. 1, 2017, ss. 81-92,
 • Stradomski M., Ciemne strony firmy rodzinnej w: Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne. Cz. 2. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2013. s. 11-20,
 • Stradomski M., Instrumenty wsparcia finansowego i ich wpływ na niwelacje niedoskonałości rynkowych w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw / red. H. Zadora G. Łukasik - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012. s. 234-248,
 • Stradomski M., Kryzys ekonomiczny czy kryzys własności, w: Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, red.  Duraj J., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 223-233,
 • Stradomski M., Agency Costs in Family Firms, w: Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas, red. Frąckowiak W. i Kochalski C., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 321-339,
 • Stradomski M., Problem sukcesji i struktura organów w przedsiębiorstwach rodzinnych w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 35),
 • Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyt nr 586, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin  2010, s. 779-792,
 • Stradomski M., Wykorzystanie innowacji finansowych w warunkach niedoskonałego rynku finansowego, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyt nr 462, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 433-446,
 • Stradomski M., Zastosowanie innowacji finansowych w warunkach kryzysu finansowego przedsiębiorstwa, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 288-296,
 • Stradomski M., Analiza relacji bank-przedsiębiorstwo jako źródła wartości firmy, w: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady-nowoczesne narzędzia, red. Zarzecki D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 715-736,
 • Stradomski M., Wykorzystanie opcji menedżerskich w programach motywacyjnych, w: Rynek pieniężny i kapitałowy: debiuty ekonomiczne, red. Przybylska-Kapuścińska W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 214-229.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • starodruki.
e-mail: maciej.stradomski@ue.poznan.pl