Pełnione funkcje

Członek Rady Wydziału Zarządzania
Kierownik Pracowni Badań Konsumenckich
Redaktor Naczelny czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Problematyka badawcza
 • Psychologiczne uwarunkowania zachowań nabywców – postawy i preferencje
 • Neuromarketingowe metody badań w poznaniu zachowań nabywców
 • Retromarketing i komunikacja marketingowa ze starszymi konsumentami
 • Zrównoważone opakowanie
 • Design w marketingu
 • Kreatywność i innowacyjność w komunikacji marketingowej
 • E-zakupy
 • Celebrity endorsement 

Publikacje
 • Jerzyk, E., 2014, Celebrity endorsement w reklamie produktów żywnościowych. Znaczenie narodowości i typu gwiazdy w kształtowaniu zaufania i preferencji konsumentów, Marketing i Rynek, 6, s. 305-317 CD. 
 • Jerzyk, E., 2014, Wymagania starszych konsumentów wobec opakowań jednostkowych, Marketing i Rynek, 6, s. 318-329 CD. 
 • Jerzyk, E., 2014, Nostalgie i reminiscencje starszych konsumentów w komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek, 8, s. cd:1089-1096. 
 • Jerzyk, E., Wyczyński, K., 2014, Wpływ negatywnej informacji o celebrycie na wizerunek wspieranej marki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 825, s. 255-268. 
 • Jerzyk, E., 2014, Creativity techniques in marketing – managers’ expertise compared to its practical application, International Journal of Arts & Sciences, 7(2), s. 99-106. 
 • Jerzyk, E., 2015, Sustainable packaging as a determinant of the process of making purchase decisions from the perspective of Polish and French young consumers., Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 3(37), s. 437-445. 
 • Jerzyk, E., 2014, The perceived vs. chronological age – the role of the age perceived by senior consumers in the assessment of the quality of packaging w: Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei (red.), 13th International Conference Marketing Trends Proceedings 2014, ESCP-AEP European School of Management, Wenecja, s. 1-10. 
 • Jerzyk, E., 2014, Uwarunkowania demograficzne w zachowaniach starszych konsumentów. Wiek chronologiczny a wiek postrzegany przez seniorów w: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 609-617. 
 • Jerzyk, E., Madelska, M., 2014, Citysumerzy - potrzeby i zachowania nowego segmentu konsumentów miejskich w: Roma Fimińska-Banaszyk (red.), Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koninie, Konin, s. 107-120. 
 • Mruk, H., Jerzyk, E., Stefańska, M., Nestorowicz, R., Stefański, R., 2015, Fair Trade: Trends for the Future w: Magdalena Stefańska, Renata Nestorowicz (red.), Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Macmillan Palgrave, New York, s. 175-197. 
 • Jerzyk, E., Mruk, H., Stefański, R., 2015, A Critical Look at the Application in Practice of Fair Trade w: Magdalena Stefańska, Renata Nestorowicz (red.), Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Macmillan Palgrave, New York, s. 65-87. 
 • Jerzyk, E., Wyczyński, K., 2016, The Nationality and the Type of Celebrities Endorsing Products Versus Ethnocentric Attitudes of Polish Consumers w: Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis (red.), Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 1 . Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer International Publishing, s. 501-514. 
 • Jerzyk, E., Stefańska, M., Nestorowicz, R., Rogala, A., 2016, The influence of credibility and trust to form of communication message in the context of ethnocentrism w: Jean-Claude Andreani and Umberto Collese (red.), Proceedings of XV International Marketing Trends Conference, Paris-Venice Marketing Trends Asociation, Wenecja, s. 1-12

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Kreatywność i innowacyjność
 • Zachowania nabywców
 • Podstawy marketingu
 • Strategia opakowania i design
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne

Tematyka seminariów dyplomowych

 • Zachowania konsumentów i ich uwarunkowania
 • Neuromarketingowe metody badań zachowań konsumentów
 • Kreatywność i innowacyjność w obszarze komunikacji marketingowej
 • Reminiscencje i nostalgia w procesie zakupu konsumentów
 • Silver-marketing
 • Produkt i opakowanie
 • Konsumpcja zrównoważona

Hobby
 • Słucham, czytam i oglądam ….z zamiłowaniem
 • Smakuję i czasami gotuję z pasją