Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) definiuje politykę rozwoju Uczelni na lata 2021–2024.

Dokument powstał na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, diagnozy najważniejszych trendów oraz zaleceń organizacji odpowiedzialnych za przyznanie międzynarodowych akredytacji, a także doświadczeń osób współtworzących prezentowaną strategię. Wszyscy stanowimy o sile naszej Uczelni, dlatego strategia jest efektem intensywnej współpracy ze specjalnie powołanym Zespołem, a także konsultacji z pracownicami i pracownikami, doktorantkami i doktorantami, studentkami i studentami oraz Radą Uczelni. Praca obejmowała nie tylko spotkania strategiczne ze społecznością Uczelni, ale także jakościowe wywiady grupowe z: pracownicami i pracownikami administracyjnymi, pracownicami i pracownikami badawczo-dydaktycznymi, studentkami i studentami polskojęzycznymi, studentkami i studentami anglojęzycznymi oraz doktorantkami i doktorantami.
  
 
Jednym z głównych założeń powstawania strategii była chęć jej uproszczenia, w tym sformułowania jasnej misji, wartości i wizji UEP, z którymi może się utożsamiać każda pracownica i każdy pracownik, doktorantka i doktorant oraz studentka i student Uczelni. Ponadto wyznaczyliśmy tylko trzy cele strategiczne, którym odpowiada kilka ambitnych celów szczegółowych. Uproszczenie zakłada także docelowo zautomatyzowanie kontroli i raportowania osiąganych rezultatów, co pozwoli nam efektywniej urzeczywistniać zamierzone cele. Zakładamy również coroczną weryfikację strategii i planowanych działań. Strategia została powiązana z Wieloletnim Planem Rzeczowo-Finansowym na lata 2021–2024, który zakłada zrównoważenie kosztów działalności Uczelni z przychodami. Jednocześnie ma umożliwiać pełną realizację przyjętej strategii.

UEP jest aktywnym członkiem konferencji uczelni akademickich w Polsce (KRUE, KRASP) i w Europie (European University Association), kierujemy się zasadami sformułowanymi w Magna Charta Universitatum i forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów (PRME). Mocną stroną UEP jest wizerunek jednej z czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Możemy również poszczycić się międzynarodowymi akredytacjami, w tym AMBA i CEEMAN IQA. Nasza Uczelnia czerpie z doświadczenia dynamicznie rozwijającego się regionu Wielkopolski, w którym jest zlokalizowana, a strategia nawiązuje do tradycji Uczelni stworzonej w 1926 roku przez przedsiębiorców. Ponadto, biorąc pod uwagę wyzwania i
problemy współczesnego świata, koncentrujemy się na kształtowaniu umiejętności przywódczych, kreatywnego i krytycznego myślenia oraz postaw odpowiedzialnych społecznie. Wierzymy, że liderki i liderzy przyszłości opuszczający mury naszej Uczelni będą współtworzyć lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą aktywnie działając w przedsiębiorstwach, administracji państwowej, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych i międzynarodowych.

Realizacja strategii zależy od wielu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także wykorzystania szans oraz uniknięcia zagrożeń pojawiających się w otoczeniu. UEP od początku bierze udział w rozmowach publicznych uczelni w Poznaniu na temat potencjalnego utworzenia federacji poznańskich uczelni. W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce federacja zapewnia utrzymanie odrębności i tożsamości uczelni z równoczesnymi korzyściami wynikającymi ze współpracy oraz większej rozpoznawalności, także w wymiarze międzynarodowym. Jeżeli federacja poznańskich uczelni zostanie utworzona, UEP wejdzie w jej skład (zdecyduje o tym Senat Uczelni) pod warunkiem, że w naszym przekonaniu ułatwi to realizację strategicznych celów Uczelni.

Z entuzjazmem i pełną odpowiedzialnością zaangażujmy się w realizację celów strategicznych, aby nasza Uczelnia stała się uznaną uczelnią nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.
 
prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu