Wydziałem kieruje Dziekan przy pomocy Prodziekana. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje prawo odwołania bezpośrednio do Rektora lub Prorektora. Prace doradcze i opiniodawcze na Wydziale prowadzone są w ramach Komisji Wydziałowych.

Dziekan i Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej przyjmuje studentów w godzinach dyżurów bądź w innych uzgodnionych terminach.


Dziekan

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP


Pokój: 135, bud. A 

Telefon: 61–856-93-85 

e-mail: dziekan.wige@ue.poznan.pl


Dyżury w sem. letnim roku akad. 2018/2019:

poniedziałek:  9:00 - 10:00

wtorek:            12:00 - 13:00

poniedziałek:  10:15 - 11:15
- CEUE, p. 4.3
wtorek:           13:15 - 14:15 - CEUE, p. 4.3


Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej przyjmuje w sprawach:

 • odwołań decyzji Prodziekana
 • przyjęć studentów z innych wydziałów i uczelni oraz przeniesień na inny wydział UE lub do innej uczelni.


Prodziekan

Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP


Pokój: 134, bud. A 

Telefon: 61–856-93-86 

e-mail: prodziekan.wige@ue.poznan.pl


Dyżury w sem. letnim roku akad. 2018/2019:

poniedziałek:  12:00 - 13:00
wtorek:            12:00 - 13:00Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej przyjmuje w sprawach:

 • przedłużania terminów zaliczeń i egzaminów,
 • udzielania urlopów i skierowań na powtarzanie semestru oraz warunkowej kontynuacji studiów,
 • indywidualnej organizacji zajęć i egzaminów komisyjnych,
 • pomocy stypendialnej i mieszkaniowej oraz innych form świadczeń bytowych
 • (np. zasiłki losowe) udzielanych studentom,
 • indywidualnego toku (programu) zajęć,
 • wyboru specjalności, seminariów magisterskich i dyplomowych,
 • studiów zagranicznych,
 • praktyk studenckich.