IDEA Inclusive Digital Education Access

Konsorcjum projektu IDEA składa się z 7 partnerów z 6 krajów. Konsorcjum kierowane jest przez EFMD z udziałem 5 europejskich uniwersytetów, szkół biznesu i jednego dostawcy usług edukacyjnych dla dorosłych.

EFMD

EFMD jest największym europejskim stowarzyszeniem z siedzibą w Europie w dziedzinie zapewniania jakości i rozwoju zarządzania, z 937 członkami ze środowisk akademickich i biznesowych z 91 krajów na całym świecie. EFMD jest uznawany na całym świecie jako jednostka akredytująca certyfikująca edukację w zakresie zarządzania jakością poprzez swoje etykiety akredytacyjne dla instytucji (EQUIS), programów (EPAS), kursów online (EOCCS) korporacyjnych programów uczenia się (CLIP), programów rozwoju mechanizmów zapewniania jakości (EDAF) i oceny skutków (BSIS). EFMD publikuje „Przewodnik przedsiębiorcy dotyczący budowania udanego biznesu” zawierający porady od setek właścicieli firm w 14 krajach. Członkowie korporacyjni i akademiccy EFMD uczestniczą w 7 grupach zainteresowań dotyczących umiejętności i uczenia się w miejscu pracy, a wyniki są często publikowane i promowane na całym świecie. Poprzez członkostwo EFMD ma dostęp do dużej grupy ekspertów w dziedzinie cyfrowych umiejętności i przedsiębiorczości. Wielu z nich jest często prelegentami na ponad 15 dorocznych konferencjach międzynarodowych organizowanych przez EFMD w UE i na całym świecie, docierając do ponad 30 000 pracowników akademickich i pozaakademickich.

https://efmdglobal.org/

 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Departament Solvay Brussels School of Economics and Management

Universite Libre de Bruxelles (ULB) liczy ponad 28.000 studiujących studentów, co najmniej 2.000 doktorantów i około 3.600 naukowców i wykładowców. Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) została założona w 1903 roku przez Ernesta Solvaya. Dziś szkoła jest częścią ULB.

ULB to międzynarodowa uczelnia otwarta na Europę i świat. Partnerstwa strategiczne łączą ULB z jednymi z najlepszymi uniwersytetami na całym świecie, takimi jak Cambridge, Oxford, Paris IV – UMPC, Berkeley i Montreal. ULB jest częścią unijnej inicjatywy EURAXESS, której celem jest promowanie międzynarodowej mobilności naukowców, pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz poprawa warunków pracy. ULB inwestuje 128 mln. euro rocznie na projekty badawczo-rozwojowe.

SBS-EM ma ponad 2.300 studentów i ponad 100 doktorantów. Jest znana z pryncypialnego i wymagającego systemu edukacji, skupiającego się na doskonałości na każdym poziomie. SBSEM jest akredytowana przez AMBA i EQUIS (akredytacja EFMD) i jest w trakcie uzyskiwania akredytacji AACSB. Dzięki temu SBS-EM będzie jedną z niewielu szkół biznesu na świecie, która uzyska potrójną akredytację.

SBS-EM oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w zakresie ekonomii i zarządzania, a także programy kształcenia kadry kierowniczej i kursy biznesu. Za swoje badania SBS-EM zyskało szerokie międzynarodowe uznanie. Wśród wykładowców SBS-EM znajdują się zdobywca nagrody Francqui („belgijska nagroda Nobla”), laureat nagrody Yrjo Jahnsson i dwóch stypendystów z Towarzystwa Ekonometrycznego. SBS-EM otrzymała również liczne granty konkursowe, w tym cztery od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

SBS-EM wysyła każdego roku 350 studentów za granicę i przyjmuje blisko 250 studentów z całego świata. Ma ponad 140 partnerów na całym świecie, z których ponad 60% posiada akredytację EQUIS i/lub AACSB. SBS-EM i ULB aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+ i innych programach finansowanych przez UE, na rzecz mobilności studentów, a także w projektach badawczych.

https://www.solvay.edu/en/

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Bogata oferta studiów to 18 kierunków i ponad 50 specjalności. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet cechują się pogłębioną orientacją praktyczną, gdyż od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują potrzeby rynku pracy w związku ze zmianami gospodarczymi. Ponadto prowadzą zajęcia dla studentów, podczas których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wyróżnikiem oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst nauczania daje studentom UEP rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

https://ue.poznan.pl/pl/

TALLINNA TEHNIKAULIKOOL

Uniwersytet Technologiczny w Tallinie (TalTech) jest największym uniwersytetem w Estonii, zatrudniającym 1800 pracowników, w tym 1000 wykładowców akademickich i ma ponad 12000 studiujących studentów. Jego misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy poprzez badania naukowe i szkolnictwo wyższe oparte na nauce w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych i społecznych.

TalTech to trzecia najwyżej oceniana uczelnia w krajach bałtyckich, zajmująca miejsce w przedziale 601-800 w rankingu Times Higher Education World University Rankings 2016-17 oraz w przedziale 601-650 w rankingu QS World University. Uczelnia oferuje możliwość studiowania w nowoczesnym kampusie cyfrowym, w którym na co dzień testuje się i wdraża wiele najnowszych technologii. Wyróżnione projekty obejmują szeroki zakres tematów, w tym badania nad sztuczną inteligencją, wirtualnymi środowiskami, satelitami i in. Zakończone i bieżące projekty badawcze były prowadzone we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z całego świata (Stanford, Berkeley, MIT, Harvard itp.), a także z wybitnymi naukowcami i firmami (Microsoft, Google, IBM, ABB, itp.). Kampus TalTech jest także bazą Estońskiej Wyższej Szkoły Informatyki i 150 firm z branży zaawansowanych technologii, takich jak Skype.

TalTech wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie w swojej codziennej działalności. Na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie inicjatywy TalTechDigital. Koncepcja ta nie podlega określonym limitom czasowym i finansowym i koordynuje wszystkie działania, które wspierają podejście oparte na wizji w TalTech.

TalTech ceni sobie znaczenie międzynarodowej współpracy akademickiej, co znajduje odzwierciedlenie w pełnym członkostwie w sieciach edukacyjnych i zawodowych, takich jak UNICA, CESAER, NORDTEK, EUA, HERITAGE, SCIENCE BUSINESS NETWORK i SEFI. TalTech ma ponad 600 umów bilateralnych z partnerskimi uczelniami z całego świata i jest aktywnym partnerem i liderem programów Erasmus+ i H2020.

TalTech jest również wieloletnim partnerem EFMD, lidera projektu IDEA. TalTech School of Business and Governance (SBG) pomyślnie przeszła ocenę EFMD BSIS, która ma na celu określenie zakresu wpływu szkoły na jej lokalne środowisko. Wyniki oceny wykazały, że korzyści zaangażowania SBG są ok. dziesięciokrotnie większe niż budżet samego Uniwersytetu. Obejmują one korzyści finansowe, intelektualne, edukacyjne i biznesowe, a także wpływ SBG na regionalny ekosystem gospodarczy, społeczeństwo i wizerunek Estonii.

https://taltech.ee/en

NOWY BUŁGARSKI UNIWERSYTET

Nowy Bułgarski Uniwersytet (NBU) został założony w 1991 roku i ma siedzibę w Sofii. Rocznie na NBU studiuje 12000 studentów na 27 wydziałach i ośrodkach edukacyjnych zlokalizowanych w Sofii, Widinie, Warnie i Płowdiw. NBU określa swój profil akademicki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, nauk przyrodniczych i nowych technologii oraz sztuki.

NBU był pionierem wprowadzenia w Bułgarii systemu akredytacji. Uzyskał maksymalną akredytację Krajowej Agencji Oceny i Akredytacji w latach 2001, 2006, 2012 i 2019. Od 2004 roku NBU jest akredytowanym partnerem Open University w Wielkiej Brytanii. Działy IT i zarządzania NBU zajmują wysokie pozycje w kraju. Od 2014 r. NBU zajmuje drugie miejsce w Bułgarii według rankingu Webometrics Ranking of World Universities.

NBU to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie uczelni w kraju i regionie. Posiada ponad 100 sal, pracownie komputerowe, pracownie tłumaczeń językowych i symultanicznych, Mock Courtroom, sale ćwiczeń, studia i centrum filmowe. Dydaktykę i badania naukowe w NBU wspiera szereg w pełni wyposażonych laboratoriów z zakresu technologii informatycznych, informatyki, telekomunikacji, neuronauki i in.

NBU jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, w tym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej (EAIE), Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) oraz Instytutu Edukacji Międzynarodowej (IIT). NBU posiada umowy i kontrakty instytucjonalne z uniwersytetami i instytucjami edukacyjnymi w Europie, Ameryce, Azji, Australii, w ramach których realizowane są wymiany studentów i nauczycieli oraz opracowywane są wspólne projekty i programy dydaktyczne i badawcze.

Uczelnia uczestniczy również w programach unijnych jak Erasmus+ i H2020.

https://www.nbu.bg/en

UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN

Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3 (UJML3) jest członkiem Uniwersytetu w Lyonie, Wspólnoty Uniwersytetów i Instytucji (COMUE). Ma ponad 29000 studiujących studentów i oferuje m.in. programy z nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, administracji, zarządzania, informacji i komunikacji na sześciu wydziałach i instytutach.

UJML3 jest główną uczelnią regionalną, krajową i międzynarodową, mającą istotny wpływ na środowisko akademickie i społeczno-zawodowe. UJML3 prowadzi badania na arenie międzynarodowej we współpracy z głównymi uczelniami partnerskimi International Alliance of the University of Lyon. W 2018 roku Komisja Europejska przyznała znak „HR Excellence in Research” UJML3, pierwszej instytucji regionu Auvergne Rhone Alpes oznaczonej jako „HR Excellence in Research”.

Od 2015 roku UJML3 prowadzi Learning Lab. Jest to system on-line do wdrażania nowych metod nauczania. Jest on używany przez całą kadrę nauczycielską i umożliwia testowanie i eksperymentowanie z nowymi sposobami nauczania. Jest również dostępny dla studentów uczestniczących w projektach edukacyjnych.

Z ponad 5000 międzynarodowych studentów przyjmowanych każdego roku i licznymi partnerstwami na całym świecie, UJML3 aktywnie uczestniczy w partnerstwach, badaniach i wymianach finansowanych przez programy UE. UJML3 utworzył „iaelyon School of Management”, światowego poziomu szkołę biznesu z akredytowanymi przez EFMD programami, takimi jak MSc International Management. Uniwersytet uzyskał również akredytację BSIS EFMD, która odzwierciedla znaczący finansowy i społeczny wpływ działań uniwersyteckich na lokalną społeczność i region.

https://www.univ-lyon3.fr/accueil-en


CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. ma siedzibę w Avellino, w regionie Neapolu we Włoszech i został założony w 1995 roku. Jako organizacja szkoleniowa dla kadry kierowniczej ma ogromne doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które wykorzystują nowe technologie cyfrowe i mogą zwiększyć cyfrową gotowość kadry nauczycielskiej. Zatrudnia 18 pełnoetatowych pracowników i współpracuje z konsultantami na terenie całego kraju.

CONFORM jest wpisany na listę firm filmowych MIBACT – Film Board, dla filmów niekinematograficznych i produkcji audiowizualnej. Wyprodukował filmy krótkometrażowe, produkcje wideo i filmy edukacyjne, oparte na modelu metodycznym „Edukacja filmowa”, umożliwiając uczestnikom zaangażowanym w fazę projektowania, tworzenia scenariuszy i interpretacji ról ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Główne obszary specjalizacji CONFORM to rozwój platform społecznościowych i e-learningowych, w celu promowania informacji 2.0 / 3.0, debaty, dialogu i interakcji z innymi mediami społecznościowymi, nieformalne uczenie się z dostępem poprzez referencje do zorganizowanych pakietów multimedialnych opracowanych za pomocą technik myślenia wizualnego oraz wykorzystanie animacji 2D/3D, interaktywnych gier biznesowych, samouczków wideo itp.

Oprócz prowadzenia szkoleń menedżerskich, CONFORM rozwija również środowiska uczenia się, korzystając z metodyki Movie Education i Game-Based Learning. CONFORM nieustannie inwestuje w szkolenia swoich pracowników, aby być na bieżąco z innowacjami technologicznymi i metodycznymi. CONFORM opracowuje również własne nowoczesne materiały edukacyjne i środowiska pracy dla osób w każdym wieku i ze wszystkich dziedzin życia.

Od 1995 roku CONFORM promuje, projektuje, zarządza i raportuje złożone projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Erasmus+, Inicjatyw Wspólnotowych Zatrudnienia i Równości, włoskiego Ministerstwa Edukacji, włoskich uniwersytetów i innych. CONFORM ma ponad 200 partnerów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Jest od kilku lat partnerem UEP w wielu projektach Erasmus+ (INKAMs, SMILE, Digital Humanist, DaTaGEM) oraz nawiązał współpracę z EFMD w projekcie DaTaGEM, który kończy się w 2021 roku.

https://conform.it/en/

Inclusive Digital Education Access – 2020-1-BE01-KA226-HE-082744

Czas trwania: 01.03.2021 – 28.02.2023

Kryzys spowodowany COVID-19 zmusił uczelnie do przeniesienia swoich kursów do Internetu niemal z dnia na dzień. Wiele z nich nie było przygotowanych z powodu braku infrastruktury lub z powodu niewystarczających umiejętności cyfrowych wykładowców; ich działania często ograniczały się do przeprowadzania dotychczasowych wykładów w Internecie, bez dostosowywania programów i metod nauczania. Możliwości wymiany poglądów między wykładowcami a studentami, udział studentów i współpraca w małych grupach (niezbędne dla wysokiej jakości nauczania) dramatycznie spadły. 61% uczniów twierdzi, że doświadczenia uczenia się online nie pasowały do uczenia się w klasie (badanie WebGeneration, 09/2020).

Wielu studentów (w szczególności słabszych, potrzebujących większego wsparcia i zaangażowania) zrezygnowało ze studiów. Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego szacuje, że utracono 5 do 8% studentów. UNESCO ocenia, że nawet 7,9 miliona studentów może być zagrożonych na całym świecie (2020). Konsultacje KE 2020 dotyczące Planu Edukacji Cyfrowej wykazały, że „dostawcy kształcenia zauważyli, że duża liczba studentów rezygnuje ze studiów, w niektórych przypadkach było to nawet 75% grupy”.

Szkolnictwo wyższe będzie ewoluować w kierunku połączenia formatu 100% internetowego oraz hybrydowego (jednoczesnego bezpośredniego i internetowego). Wszyscy studenci są zobowiązani do śledzenia znacznej części swojego programu nauczania online. W tej chwili szczególną uwagę należy zwrócić na edukację integracyjną, definiowaną jako „uznanie prawa wszystkich uczniów do uczenia się, które szanuje różnorodność, umożliwia uczestnictwo, usuwa bariery oraz przewiduje i uwzględnia różnorodne potrzeby i preferencje edukacyjne”. (Gravestock, 2017). Profesorowie muszą być wspierani, aby zapewnić „zaprojektowanie i dostarczenie metod nauczania, uczenia się i oceniania, które pozwolą wszystkim studentom na znaczące zaangażowanie się w program nauczania i osiągnięcie pełnego potencjału” (Imperial College, Wielka Brytania).

Celem Projektu IDEA jest transformacja sposobu nauczania, aby zwiększyć zaangażowanie studentów i zapewnić bardziej integracyjne środowisko uczenia się.

Projekt spowoduje:

·         Budowanie świadomości znaczenia integracji w edukacji cyfrowej i jej konsekwencji dla praktyk pedagogicznych;

·         Ułatwienie zrozumienia znaczenia integracji dla jakości edukacji cyfrowej;

·         Stworzenie systemu zapewnienia jakości zastosowania integracji we wszystkich fazach pedagogiki cyfrowej;

·         Dostarczenie praktycznych narzędzi i instrumentów ewaluacyjnych, w celu wsparcia wykładowców w procesie ewolucji ich praktyki pedagogicznej.

Beneficjenci Projektu IDEA:

·         Wykładowcy

·         Kierownicy programów i dyrektorzy naukowi

·         Władze uczelni

·         Menedżerowie odpowiedzialni za zapewnienie jakości i akredytację

Rezultaty Pracy Intelektualnej

·         Rezultat 1 Ramy odniesienia dla integracyjnej edukacji cyfrowej

o   Element 1: Mapowanie wymagań dotyczących integracyjnej edukacji cyfrowej

o   Element 2: Wnioski z transformacji spowodowanej COVID-19

·         Rezultat 2 System zapewniania jakości dla integracyjnej edukacji cyfrowej

·         Rezultat 3 Zestaw narzędzi dla umożliwienia transformacji

o   Element 1: Dostarczenie pisemnych materiałów do samokształcenia

o   Element 2: Dostarczenie materiałów video do samokształcenia

·         Rezultat 4 Centrum zasobów i instrumenty oceny

o   Element 1: Centrum zasobów

o   Element 2: Instrumenty oceny

Maciej Pietrzykowski
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.