Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji: starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 1 roku stażu pracy w służbie bhp, starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 3-letnim stażu pracy w służbie bhp, głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 5-letnim staż pracy w służbie bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego).

Aplikuj online

– Prawo pracy 12 godz.
– Kwalifikacje zawodowe operatorów maszyn 4 godz.
– Ergonomia i fizjologia pracy   8 godz.
– Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi   4 godz.
– Ocena ryzyka zawodowego 12 godz.
– Zarządzanie ochroną środowiska 8 godz.
– Bezpieczeństwo maszyn 8 godz.
– Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 4 godz.
– Psychologia pracy 8 godz.
– Zabezpieczenie społeczne w Polsce: ubezpieczenie wypadkowe 4 godz.
– Chemiczne i pyłowe czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia 8 godz.
– Rola i zadania oraz formy i metody pracy służby bhp 8 godz.
– Kontrola i nadzór warunków pracy i wypadkoznawstwo 16 godz.
– Pierwsza pomoc 16 godz.
– Organizacja i metodyka szkoleń bhp 8 godz.
– Organizacja stanowiska pracy 4 godz.
– Bezpieczeństwo obiektów budowlanych i organizacja bezpieczeństwa na budowie 12 godz.
– Ochrona przeciwpożarowa 8 godz.
– Oprogramowanie komputerowe dla służb bhp 4 godz.
– Zarządzanie bhp 16 godz.
– Programy ochrony zdrowia w firmie 8 godz.

Obowiązują egzaminy z:

– Ergonomii i fizjologii pracy,
– Oceny ryzyka zawodowego,
– Bezpieczeństwo maszyn,
– Pierwszej pomocy,
– Zarządzania BHP.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin:
181

Aplikuj online

XXIV edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” rozpocznie się w październiku 2023 r. i będzie trwała dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej – część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Opłata za studia: 3.800 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 3.800 zł (lub 3.040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– płatna do dnia 18 października 2023 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 1.900 zł każda (lub 1.520 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 950 zł każda (lub 760 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych (CEUE)
ul. Towarowa 55 , III  piętro , p. 3.4
(przy Akademii Muzycznej)

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Dr Katarzyna Lis Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Budynek A, pokój nr 113
DANE KONTAKTOWE

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.