Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego i zespołowego realizowania procesu budowlanego, w szczególności poprzez zapoznanie uczestników z elementami prawa budowlanego i nieruchomości na potrzeby zarządzania realizacją projektów inwestycji budowlanych. Podczas studiów uczestnikom przekazany zostanie zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej oraz pakiet umiejętności zawodowych niezbędnych do kompleksowego organizowania procesu inwestycyjnego. Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach organizacji realizujących procesy inwestycyjno-budowlane. Nabędzie on umiejętności samodzielnego opracowywania założeń przedsięwzięć budowlanych, oceny postępów i rezultatów, przygotowywania dokumentacji do uzyskania decyzji i pozwoleń wymaganych do prowadzenia inwestycji budowlanej. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z planowaniem, finansowaniem i rozliczaniem inwestycji budowlanych, a także zarządzania projektami budowlanymi.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
– Certyfikat Eksperta ds. Procesu Inwestycji Budowlanych wydawany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
– Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
– Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

1. Prawo budowlane w procesie inwestycji budowlanych 16h
2. Pozostałe przepisy prawne w procesie inwestycji budowlanych 24h
3. Zamówienia publiczne w procesie budowlanym 16h
4. Rodzaje kontraktów według FIDIC 24h
5. Umowy o roboty budowlane i spory związane z ich realizacją 8h
6. Zarządzanie projektami 16h
7. Planowanie i ocena opłacalności inwestycji 24h
8. Rozliczanie inwestycji budowlanych 16h
9. Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycji budowlanych 16h
10. Kontrola i audyt procesu inwestycji budowlanych 16h

W trakcie trwania studiów egzaminy z przedmiotów:
– Prawo budowlane w procesie inwestycji budowlanych
– Pozostałe przepisy prawne w procesie inwestycji budowlanych
– Zamówienia publiczne w procesie budowlanym.
Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Aplikuj online

Najbliższa edycja studiów realizowana będzie w okresie od października 2023 roku do września 2024 roku (dwa semestry).
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone on-line za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 5.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.400 zł.
Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:
Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.500 zł (lub 4.400 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 18 października 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.750 zł (lub 2.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.

– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.375 zł (lub 1.100 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.

– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.

– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

– IV rata płatna do dnia 15 kwietna 2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:
– Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– Kwestionariusz osobowy,
– Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– Kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: studia podyplomowe „Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych”

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych
ul. Towarowa 55, III  piętro, pok. 3.4 (przy Akademii Muzycznej)

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Grażyna Świtała specjalista
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, pokój nr 3.7
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Czwartek
10:30 - 11:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.