Wniosek złożony przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Finansów i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej” zajął drugie miejsce na liście rankingowej projektów do finansowania przez NCBiR w ramach programu Gospostrateg. 

Jedynie 4 wnioski spośród 31 złożonych zostały pozytywnie ocenione i rekomendowane do finansowania. Nasz wniosek był jedynym, który uzyskał finansowanie w ramach zagadnienia badawczego nr 4 „Obszar pułapki słabości instytucji”. Z ramienia naszej Uczelni prace nad przygotowaniem wniosku prowadziła dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP. Zespół projektowy składał się z pracowników Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych oraz Katedry Pieniądza i Bankowości. 

Wnioskowana kwota dofinansowania dla konsorcjum wynosi 2 847 680,01 PLN.


Główne cele projektu to:

  • wypracowanie instrumentów oceny skutków rozwiązań podatkowych dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości osób fizycznych;
  • określenie metod poprawy jakości systemów informacyjnych ewidencji podatkowej i bilansu płatniczego oraz obniżenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców;
  • oszacowanie skali zjawiska międzynarodowego transferu zysków związanego m.in. z prawami własności intelektualnej;
  • ocena efektów spillover firm zagranicznych dla innowacyjności i konkurencyjności firm krajowych;
  • zaproponowanie rozwiązań metodologicznych pomiaru potencjału innowacyjnego mikrofirm z uwzględnieniem różnych systemów ewidencji księgowej oraz możliwości uzyskania ulg na B+R i IP box.

Realizacja projektu będzie trwała maksymalnie 36 miesięcy.

Wyniki konkursu znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-vi-konkursu-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospodarczy.


Serdecznie gratulujemy!