Publikacja autorstwa naszych naukowców - prof. dra hab. Jana Fazlagicia i dra Roberta Skikiewicza pt. ,,Measuring sustainable development - the creative economy perspective” - ukazała się w czasopiśmie International Journal of Sustainable Development and World Ecology (70 pkt). 

Artykuł dotyczy zrównoważonego rozwoju, czyli zapewniania wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu równowagi społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Od czasu pierwszych publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju z drugiej połowy XX wieku, w krajobrazie ekonomicznym gospodarki światowej zaszły znaczące zmiany. Dzisiaj coraz większy udział w tworzeniu PKB mają sektory kreatywne, które przestają być niszowymi obszarami rozwoju gospodarczego. Kapitalizacja producenta gier może przewyższać kapitalizację producenta tramwajów lub banku. Z tego powodu autorzy podjęli się analizy zagadnienia związanego z wyjaśnianiem wpływu sektorów kreatywnych na zrównoważony rozwój. Przyjęto perspektywę lokalnych samorządów, które są kreatorami klimatu inwestycyjnego. Autorzy przebadali populację ponad 80% polskich powiatów, zadając respondentom pytania dotyczące wpływu postaw i lokalnych polityk na klimat inwestycyjny. Okazało się, że polskie samorządy, generalnie rzecz biorąc, są dobrze przygotowane do wspierania rozwoju sektorów kreatywnych, lecz jednocześnie istnieje niski poziom świadomości wśród samorządowców dotyczący tego, jak wielki potencjał posiadają branże kreatywne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Polscy samorządowcy ciągle bardziej ufają inwestycjom w twardą infrastrukturę i przyciąganiu inwestycji produkcyjnych. Publikacja wskazuje nowe obszary interwencji po stronie samorządu w zakresie kreowania polityk publicznych. Sektory kreatywne będą motorem wzrostu w krajach, które chcą się wyrywać z tak zwanej pułapki średniego dochodu, a do takich krajów zalicza się Polska.