Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 2009 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, rozprawa „Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków”
 • 1998 – doktor nauk ekonomicznych: Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, rozprawa „Akcjonariat pracowniczy w warunkach współczesnej gospodarki polskiej”
 • 1988 - magister ekonomii: Wydział Ekonomiki i Obrotu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Dydaktyka:
 • Mikroekonomia,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Biznesplan
Przynależność do organizacji:
 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
Problematyka badawcza:
 • mikroekonomia, 
 • ekonomia eksperymentalna, 
 • teoria gier, 
 • finanse przedsiębiorstw
Ważniejsze publikacje:
 • „Mikroekonomia; materiały do ćwiczeń”, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1993 (współautorstwo z R. Barczykiem, W. Kapuścińską, W. Łuczyńskim i F. Wiśniewskim), kolejne wydania 1995, 1997, 2000, 2003 i 2008.
 • „Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach”, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1994 (współautorstwo z R. Gaszą, J. Mizerką, i A. Skowrońskim).
 • „Przegląd wybranych teorii dotyczących ekonomicznej kategorii własności”, w: „Studia nad zachowaniem się podmiotów ekonomicznych w gospodarce rynkowej” red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
 • „Czynniki kształtujące płynność finansową spółek pracowniczych”, Ekonomista nr 3/1996.
 • „Uregulowania prawne udziału pracowników w prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990-1996”, Ekonomista, nr 1/1998.
 • „Analiza rentowności polskich spółek pracowniczych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4 1997.
 • „The factors of liquidity of employee owned enterprises”, Russian and East European Finance and Trade, March-April 1998.
 • ”Decyzje inwestycyjne”, INFOR, Warszawa 1999, (współautorstwo z J. Jastrzębskim, J. Mizerką i A. Skowrońskim)
 • “Zastosowanie funkcji Cobba-Douglasa do analizy procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 1 2002.
 • „Metodologia identyfikacji i prognozowania wahań koniunkturalnych” (współautorstwo z J. Jankiewiczem i M. Kruszką) w: „Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce” red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • „Wykorzystanie wskaźników ilościowych sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw do prognozowania koniunktury” (współautorstwo z A. Kozłowską) w „Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce” red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • „Wpływ wahań koniunkturalnych na sytuację finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1993-2002” artykuł w zeszycie naukowym „Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” red. W. Łuczyński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • “Bilateral Monopoly with the Elements of Price Leadership: Experimental Study” w: „Macro and Microeconomics; Case Studies” red. T. Bernat, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Sczecińskiego, Szczecin 2005.
 • „Geneza i znaczenie metod eksperymentalnych w ekonomii”, w: „Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej” red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • „Eksperymentalna analiza porównawcza zachowań negocjacyjnych w warunkach monopolu bilateralnego z elementami przywództwa cenowego”, „Studia Ekonomiczne” 4 (XLVII) 2005.
 • „Model negocjacyjny Zeuthena a schemat arbitrażowy Nasha – studium porównawcze”, w: „Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce” red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • „Alternative bargaining solutions in asymmetric tariff rates negotiations”,The Poznań University of Economics Review 2007 nr 2, Wydaw. AE. s. 41-58.
 • „Konkurencja lub kooperacja w warunkach monopolu bilateralnego z elementami przywództwa cenowego. Studium eksperymentalne”, w: „Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” red. E. Czerwieniec, 2007, Poznań, 2007. s. 77-98.
 • Enterpreneurship and financial management (współautorstwo z Jackiem Jastrzębskim), w: “Enterpreneurial tissue and regional economy; case study of selected Polish and Spanish regions” red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 206-227.
 • Szacowanie stopy dyskontowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – propozycja modelu (współautorstwo z Jackiem Jastrzębskim; udział własny 50%) w: "Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce", red. E. Michalski, S. Piocha, PTE, Koszalin, 2008, s.343-356.
 • „Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008.
 • Ekonomia eksperymentalna a formy organizacji rynku, w: Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy” red. Małgorzata Kokocińska i Teresa Matjas, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, nr 15/2008, s. 97-114.
 • Eksperymentalne studium porównawcze kooperacyjnej wersji duopolu i monopolu bilateralnego, Decyzje, nr 11 czerwiec 2009, s. 71-88.
 • Schemat arbitrażowy Nsha jako narzędzie wskazania rozwiązania kooperacyjnego modelu negocjacji dotyczących ceł, w: Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. A. Gaweł, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 76-92.