• 1994-1998 - słuchacz dziennych studiów doktoranckich w zakresie ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz praca w firmie brokerskiej.
 • od 1998 r. - adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wykładowca studiów podyplomowych ubezpieczeń gospodarczych, bankowości, inwestycji kapitałowych oraz obrotu nieruchomości z zakresu ubezpieczeń finansowych i analizy finansowej zakładu ubezpieczeń.
 • od 1999 r. - Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 1999-2000 - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ubezpieczeń TUiR Warta S.A. w Poznaniu.
 • 2000 -2005 - Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu
 • od 2005 r. – niezależny konsultant w zakresie ubezpieczeń
 • od 2008 r. - członek Rady Wydziału Ekonomii
 • 01.04.2011 r. - uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego
 • od 14.01.2012 r. - został profesorem nadzwyczajnym UEP
 • 11.01.2014 r. - Kierownik Katedry Ubezpieczeń
 • - od 06.04.2021 r. - został profesorem nauk społecznych
Zakres badań naukowych:
 • zarządzanie finansami i analiza finansowa zakładu ubezpieczeń,
 • ubezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe,
 • rynek ubezpieczeń w Polsce – wyzwania i zmiany,
 • zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • credit risk management.
Główne publikacje:
Pozycje zwarte (rozdziały w monografiach i podręcznikach)
 • Ubezpieczenia ryzyk finansowych, Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych, Ocena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń w: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), praca zb. pod red. T. Sangowskiego, Saga Printing, Poznań 2000.
 • Ubezpieczenia majątkowe. Wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej, Wyd. Katalog, Poznań 1997, (współautor J. Gniadek).
 • Możliwości zabezpieczenia przedsiębiorców przed następstwami ryzyka kredytowego, Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych pod red. Naukowa T. Sangowskiego, Zeszyt Naukowy 276, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Wypłacalność zakładów ubezpieczeń, w: Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń, Wyniki działalności operacyjnej zakładu ubezpieczeń, w: Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych AE Poznań, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000, (współautor Witold Jaworski).
 • Ubezpieczenie kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe, Zagadnienia finansowe w ubezpieczeniach, w: Ubezpieczenia gospodarcze, praca zb. pod red. T. Sangowskiego, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2001.
 • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakład ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej pod red. T. Sangowskiego, t. 4., Wyd. BRANTA, Bydgoszcz 2002 (współautor Witold Jaworski).
 • Ryzyko kredytowe jako jeden z rodzajów ryzyka zagrażającego przedsiębiorcom, w: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych pod. red. T. Sangowskiego, Zeszyt Naukowy Nr 46, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Czynniki wpływajace na (nie)wypłacalność zakładów ubezpieczeń, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, pod red. naukową D. Appenzeller, ZN nr 49, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Wpływ nowych technologii na system biznesowy zakładu ubezpieczeń, w: Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, pod red. nauk. J. Handschke, grant KBN AE w Poznaniu, Contact, Poznań 2004 (współautor Witold Jaworski).
 • Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, w: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, pod red. T. Sangowskiego, Poltext, Warszawa 2005 (współautor Witold Jaworski).
 • Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, pod red. nauk. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
Publikacje w czasopismach:
 • Możliwości wykorzystania ratingu w procesie podejmowania decyzji przez podmioty polskiego rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, 1998, nr 4, (współautor W. Jaworski).
 • Ubezpieczenie należności faktoringowych jako instrument ochrony ekonomicznej stron umowy faktoringowej, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, październik 1998.
 • Ubezpieczenie kredytu jako instrument ochrony ekonomicznej przedsiębiorstwa, Gazeta Prawna 1998.
 • Ubezpieczenie należności leasingowych jako zabezpieczenie leasingodawcy, Gazeta Prawna 1998.
 • Wybrane elementy analizy finansowej na przykładzie zakładów ubezpieczeń działu II, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 1999, nr 2, (współautor W. Jaworski).
 • Ubezpieczeniowe gwarancje nalezności celnych i podatkowych w praktyce polskiej, w: Predprinimatielstwo, chozjajstwo i prawo, 2000, nr 9, (współautor Michaił Klapkiw).
 • Wpływ zmian otoczenia prawnego na gospodarkę finansową zakładów ubezpieczeń w Polsce – wybrane przykłady, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, 2006, nr 1.
Wystąpienia na konferencjach - referaty:
 • Pełność ochrony ubezpieczeniowej jako jeden z czynników wpływajacych na efektywność ubezpieczeń kredytu, w: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Wyd. GAB – CeDeWu, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, wystąpienie na konferencji Inwestycje finansowe i ubezpieczenia 2003 w Szklarskiej Porębie, organizowanej przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu , Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003 , (współautor Witold Jaworski).
 • Specyfika wydawania gwarancji ubezpieczeniowych, w: Inwestycje kapitałowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, t. 1 pod red. naukowa W. Ronka-Chmielowiec i K. Jajugi, Prace Naukowe Nr 1037, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Realność ochrony ubezpieczeniowej jako podstawowy czynnik wpływający na efektywność ubezpieczeń kredytu, referat na konferencję „ Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Szczecin-Kopenhaga, 17-19.05.2005.
 • Specyfika zasady powszechności ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kredytu, referat na konferencję „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia 2006” w Szklarskiej Porębie .
 • Specyfika należności w działalności ubezpieczeniowej, referat na konferencję „Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej” na UMCS w Lublinie 2006.