Charakterystyka
1987 - 1991    VII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (Klasa o profilu biologiczno - chemicznym)
1991 - 1995    Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia magisterskie na Wydziale Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Handel i Marketing, mgr ekonomii
1995 - 1996    Asystent w Katedrze Badań Rynku i Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
1996 - 2003    Asystent w Katedrze Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
04.04.2003    obrona rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie przez jakość – TQM w polskim szpitalu
2003 - 2012    Adiunkt w Katedrze Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu/Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2012 - 2014    Starszy wykładowca w Katedrze Badań Rynku i Usług, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2014 - 2016    Adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2016 - nadal   Profesor nadzwyczajny UEP w Katedrze Badań Rynku i Usług, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Problematyka badawcza
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi,
 • Zarządzanie jakością w usługach,
 • Zarządzanie organizacjami usługowymi

Dydaktyka

 1. Zarządzanie usługami
 2. Zarządzanie jakością

Najważniejsze publikacje

Monografie naukowe
 • Dobska, M., Dobski, P., 2003, TQM - zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Mars Graf, Poznań.
 • Dobska, M., Dobski, P., 2012, Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dobska M., 2013, Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Redakcja monografii naukowej
 • Dobska, M., Rogoziński, W., (red.),  2008,  Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Rozdziały w monografiach naukowych   
 • Dobska, M., 2003, Znaczenie marketingu relacyjnego w usługach medycznych, w: Grzesiuk, A. (red.), Rola marketingu w rozwoju sektora usług, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin, s. 21-29.
 • Dobska, M., 2004, Znaczenie TQM w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, w: Grzybowska-Brzezińska, M. (red.), Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 209-233.
 • Dobska, M., 2005, Znaczenie koncepcji TQM w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej, analiza porównawcza systemów jakościowych, w: Hołub- Iwan, J., Perenc, J., Rudawska, I. (red.), Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej,  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin.
 • Dobska, M., 2005, Usługi medyczne w Polsce w fazie postakcesyjnej  w: Kłosiński, K., Kłosiewicz – Górecka, U. (red.), Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, s. 201-207.
 • Dobska, M., 2005, Możliwość współpracy przedsiębiorstw w świetle ustawy o zamówieniach publicznych, w: Rogoziński, K. (red.), Marketing Usług Profesjonalnych: współpraca na konkurencyjnym rynku usług profesjonalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 86-92.
 • Dobska, M., 2006,  Zarządzanie w usługach medycznych, w: Rogoziński, K.(red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Wyd. Difin, Warszawa, s. 188-208.
 • Dobska, M., 2006, Marketing usług medycznych między skrajnościami, w: Rogoziński, K.,(red.), Marketing usług profesjonalnych : usługi bogate w wiedzę, Wyd. Infomila, Poznań, s.112-117.
 • Dobska, M., 2007, Transformacja polskiego rynku usług medycznych w świetle integracji europejskiej, w: Kłosiński, K. (red.), Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Warszawa, s. 148-164.
 • Dobska, M., 2007, Accreditation vs Quality Management System in Accordance with ISO 2001:2000 in Health Care Institutions, w: Borkowski, S., Szołtysek, K. (red.), Quality and Processes Inprovement, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, s. 82-87.
 • Dobska, M., 2007, Dynamika zmian zatrudnienia w usługach w Polsce, w: Mikołajczyk, J. (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej : handel, gastronomia, turystyka, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, s. 183-194.
 • Dobska, M., 2008, Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce na tle polityki zatrudnienia Unii Europejskiej, w: Usługi w Polsce, nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 269-279.
 • Dobska, M., Dobski P., 2008, System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 w zakładach opieki zdrowotnej, w: Lewandowski, R. (red.),  Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn s. 227-233.
 • Dobska, M., 2008, Zakład opieki zdrowotnej jako samodzielny podmiot na wyłaniającym się rynku usług medycznych, w: Dobska, M., Rogoziński, K. (red.), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa, s. 13-20.
 • Dobska, M., 2008, Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych, w: Dobska, M., Rogoziński, K. (red.), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa, s. 261-266.
 • Dobska, M., 2008, Marketing relacyjny jako podstawa kształtowania strategii projakościowej w usługach medycznych, w: Dobska, M. (red.),  Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych : teoria i studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 23-34.
 • Dobska, M., 2009, Znaczenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w zakładach opieki zdrowotnej w kontekście zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w: Dobska, M. (red.), Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 55-70.
 • Dobska, M., 2009,  Identification of the areas of nonconformities in a health care institution according to quality assurance plenipotentiaries, w: Borkowski, S., Zuabi, S., Evaluation and Quality Improvement - Nowosybirsk, Novosibirsk State Technical University, s. 130-139.
 • Dobska, M., 2010, Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne, w: Rogoziński, K., Panasiuk, A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Poznań, s. 282-293.
 • Dobska, M., 2010, Change in the role an employee in a process of restructuring health care organizations in light of empirical studies, w: Dobska, M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 16-24.
 • Dobska, M., 2010, Perception of health service provision quality from a patient's viewpoint, w: Borucki, A., Pacholski, L. (red.), Some problems and methods of ergonomics and quality managemnt, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, s. 115-124.
 • Dobska, M., 2010, Podstawy funkcjonowania rynku usług medycznych. Znaczenie strategii marketingowej, w: Binnebesel, J., Janowicz, A., Krakowiak, P., Paczkowska A (red.), Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej,  Fundacja hospicyjna. Hospicjum to też życie, Gdańska, s. 126-141.
 • Dobska, M., 2010, Studies on employees’ satisfaction in health care institutions - methodology of research, results from Wielkopolskie voivodship, w: Borkowski, S., Jasiński, J. Research methods improvement – Dnipropetrowsk, Publisher Yurii V. Makovetsky, s. 41-54.
 • Dobska M., 2012, Kompetencje i umocowanie prawne kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, pod red. K. Rogoziński, A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 229, Poznań 2012, s. 54-65.
 • Dobska M., 2012, Kształcenie w zakresie zarządzania a wymogi na rynku usług medycznych, w: Usługi w Polsce 2012. Teoria usług. Funkcjonowanie sektora usługowego. Kształcenie w usługach, B. Iwankiewicz – Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński, (red.), Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe Nr 722. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 95, Szczecin 2012, s. 255-263.

Podręczniki, skrypty - rozdział w podręczniku akademickim
 • Dobska, M., 2008, Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce na tle polityki zatrudnienia Unii Europejskiej, w: Usługi w Polsce, nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 269-279 (Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 20).
 • Dobska, M., 2009, Znaczenie marketingu relacyjnego w komunikacji lekarz – pacjent, w: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 121-131.
 • Dobska, M., 2010, Tożsamość organizacji świadczącej usługi medyczne, w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 282-292.
        
Pozostałe publikacje naukowe lub twórcze opracowania dzieł artystycznych / Wybrane referaty na konferencjach
 • Dobska, M., Dobski, P., 2003, Certyfikacja zakładów opieki zdrowotnej zgodnie z normą ISO 9000,  referat na konferencji „Promocja zdrowia i profilaktyka w praktyce pielęgniarek i położnych”, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Poznań, s.16-22.
 • Dobska, M., 2003, Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej,referat na konferencji „Jakość usług medycznych”, Szczecińska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, , Szczecin.
 • Dobska, M., Dobski, P., 2003, Monitorowanie i wdrażanie jakości w opiece zdrowotnej, referat na VI Konferencję Opieki Długoterminowej „Niepełnosprawność wyzwaniem do współpracy interdyscyplinarnej”, Centrum Informacji Medycznej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem”, s.80-82.
 • Dobska, M., 2003, Dlaczego po akredytacji warto wdrażać normy ISO 9000, referat na konferencji „Jakość zwykła rzecz”,  Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Łeba.
 • Dobska, M., 2006, Wyzwania zarządzania w zakładach opieki paliatywnej, referat na konferencję „Wyzwania dla opieki paliatywnej w XXI wieku”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Prace projektowe, doświadczalno – konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy itp.
 • Uczestnictwo w pracach Komitetów Organizacyjnych konferencji naukowych
 • Konferencje w latach 1999 – 2012 Marketing usług profesjonalnych. Szkoła nowego poznania organizowane przez Katedrę Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu