S.Ma.R.T - Sales Management and Relationships for Trade

Projekt S.Ma.RT realizuje 8 partnerów z 4 krajów UE (ES, IT, PL, SI), z których każdy posiada odpowiednie przygotowanie metodyczne, wiedzę i kompetencje (uczelnie i organizacje biznesowe) w sektorze agrobiznesu.

Partnerzy w projekcie:

a) wyższe uczelnie

·         Uniwersytet Rovira i Virgili URV (Hiszpania)

·         Universita Politecnica delle Marche UNIVPM (Włochy)

·         Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – UEP (Polska

·         Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Słowenia)

b) izby przemysłowo-handlowe

·         Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska)

·         Cámarade Comercio Italiana – Barcelona (Hiszpania)

·         Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii – Instytut Edukacji Biznesowej (Słowenia)

c) firmy badawcze i technologiczne

·         CONFORM-Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Włochy)

Uniwersytet Rovira i Virgili URV

Universitat Rovira i Virgili (URV) to publiczny uniwersytet składający się z 24 wydziałów badawczych, które co roku przyjmują 12000 studentów studiów licencjackich, 2000 studentów magisterskich i 1200 doktorantów. URV charakteryzuje model zrównoważonego zaangażowania w badania i szkolenia. Uczelnia pozycjonuje się wśród pierwszych pięciu hiszpańskich uniwersytetów pod względem wyników badań według kilku krajowych klasyfikacji i uzyskała międzynarodowe uznanie w wielu rankingach. URV kieruje się Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks) otrzymał znak HR Excellence in Research. URV ma silne powiązania z innymi organizacjami badawczymi z południa Katalonii. Jest kluczowym uczestnikiem katalońskiego wdrażania europejskiej strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Uczelnia jest obecnie beneficjentem jednych z najważniejszych programów finansowania z katalońskiego programu regionalnego UE (RIS3CAT) w celu skutecznego transferu wiedzy o dużym wpływie na społeczeństwo. Aby zintensyfikować swoją obecność i wzmocnić relacje międzynarodowe, URV jest aktywnym członkiem sieci AURORA, platformy sieci uniwersyteckiej oferującej swoim członkom możliwości współpracy w kluczowych obszarach tematycznych oraz poprzez mobilność i współpracę studentów, naukowców i administratorów.

URV składa się z 12 wydziałów i szkół, które oferują ponad 100 programów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) w wielu dziedzinach wiedzy dla ponad 15000 studentów. Na URV wdrożono szeroki zakres studiów licencjackich, stworzonych w celu zaspokojenia potrzeb i aspiracji edukacyjnych lokalnych społeczności, oraz skonsolidowano ofertę studiów podyplomowych, która jest zgodna z działalnością grup badawczych i maksymalizująca zasięgi krajowy i międzynarodowy. Oferta edukacyjna dąży do osiągnięcia celów kształtowania określonych w kompetencji i umiejętności oraz zawiera mechanizmy zapewniające jakość uzyskanej certyfikacji. Aby wypełnić misję Uczelni w zakresie generowania wiedzy i skutecznie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa w obecnym kontekście kryzysu i przeformułowania modelu rozwoju gospodarczego, URV prowadzi aktywną politykę, której celem jest wzmocnienie profilu badawczego instytucji poprzez zwiększenie dostrzegalności, szczególne wsparcie dla BRI oraz wewnętrzne i zewnętrzne uznanie personelu badawczego we wszystkich obszarach wiedzy. W latach 2014 – 2016 URV otrzymało 48 projektów, z których w 9 jest koordynotorem.

https://www.urv.cat/en/

Universita Politecnica delle Marche UNIVPM

Politechnika Marche (Università Politecnica delle Marche) to uniwersytet z siedzibą w mieście Ankona, założony w 1969 roku. Był to pierwszy włoski uniwersytet, który uzyskał Zintegrowany Certyfikat Jakości zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001, dlatego Uniwersytet jest regionalnym wyznacznikiem dla kształcenia studentów włoskich i zagranicznych.

Uczelnia ma 5 wydziałów: Inżynierii, Ekonomii, Rolnictwa, Medycyny, Nauki. Z biegiem lat kilka oddziałów zostało otwartych w innych miastach Marche, takich jak Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro i San Benedetto del Tronto.

W Ankonie uniwersytet podzielony jest na trzy obszary: Monte Dago, w którym mieszczą się Wydziały Inżynierii, Rolnictwa i Nauki; Torrette, które jest siedzibą Wydziału Medycyny i Chirurgii, obok Szpitala Wojewódzkiego w dzielnicy Torrette miasta Ankona; Villarey, gdzie jest Wydział Ekonomiczny, mieszczący się w dawnych koszarach Villarey, zbudowanych w XIX wieku.

Szkoła ekonomii i biznesu prowadzi studia licencjackie i magisterskie z ekonomii, kształci specjalistów z zarządzania firmami i instytucjami, również przygotowanymi do działania na arenie międzynarodowej. Student Uniwersytetu zyskuje wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu administracji i zarządzania przedsiębiorstwami, marketingu i zarządzania działalnością gospodarczą, finansów, organizacji biznesu, handlu międzynarodowego, pośrednictwa finansowego, zarządzania złożonymi strukturami w sektorze opieki zdrowotnej i administracji publicznej.

www.univpm.it

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Bogata oferta studiów to 18 kierunków i ponad 50 specjalności. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet cechują się pogłębioną orientacją praktyczną, gdyż od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują potrzeby rynku pracy w związku ze zmianami gospodarczymi. Ponadto prowadzą zajęcia dla studentów, podczas których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wyróżnikiem oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst nauczania daje studentom UEP rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

https://ue.poznan.pl/pl/

Uniwersytet Primorska

Uniwersytet Primorska z powodzeniem realizuje dwie podstawowe działalności: badania i edukację. W swojej działalności ściśle współpracuje z innymi uczelniami, firmami i instytucjami w wymiarze lokalnym i globalnym. Wiedza, którą uczelnia oferuje bezpośrednio firmom, instytutom publicznym i innym organizacjom, wnosi dodatkową wartość do ich działalności i umozliwia skuteczne wykorzystanie potencjału intelektualnego społeczności, w której one działają.

Uniwersytet Primorska był w stanie dostosować się i aktywnie zaangażować w środowisko, które staje się coraz bardziej otwarte na eksperymenty i innowacje. Swoją działalnością nieustannie poszukuje nowych możliwości współpracy i funkcjonowania w procesach wspierających przedsiębiorczość.

Ostatnie sukcesy należy przypisać zwiększonej współpracy między wydziałami i współdziałaniu wewnątrz wydziałów, które nastąpiły po odmładzającej transformacji uniwersytetu w 2016 r. Rozpoczęto nowe projekty doktoranckie, specjalnie stworzone w celu łączenia dyscyplin, aby zacieśnić współpracę między wydziałami, pobudzić innowacje i opracować nowatorskie spostrzeżenia. Interdyscyplinarna działalność jest wspierana przez krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, które łączą dyscypliny i łączą organizacje badawcze, przemysł, stowarzyszenia i inne interesariuszy w poszukiwaniu nowej wiedzy. Od 2011 roku UP odnotowuje wzrost swojej roli w międzynarodowych projektach dzięki większej liczbie zgłaszanych, nagradzanych i prowadzonych przez uczelnię projektów.

UP organizuje co roku 10-15 międzynarodowych konferencji i warsztatów, gromadzących wielu partnerów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

https://www.upr.si/en

 

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Dziś największą troską i celem przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest przekształcenie dotychczasowego systemu gospodarczego w taki sposób, aby funkcjonował on na zdrowych zasadach rynku i konkurencji.

Jeszcze zanim doszło w Polsce do demokratycznego zwrotu zapoczątkowanego zwycięstwem wyborczym „Solidarności” 4 czerwca 1989 r., zrodziły się zalążki rozwoju późniejszej, indywidualnej przedsiębiorczości. Wówczas to przedsiębiorcy prywatni, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego postanowili powołać organizację, która by ich chroniła i reprezentowała. Już wtedy intencją założycieli było powołanie izby gospodarczej, ale ówczesne przepisy nie dopuszczały możliwości istnienia takiej organizacji. Dlatego postanowiono zjednoczyć się w stowarzyszenie. I tak powstało „Wielkopolskie Towarzystwo Gospodarcze – Związek Spółek Zarobkowych”, które po dwóch latach prawdziwej walki o rejestrację, w marcu 1989 r. uzyskało status prawny.

Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ciągu pierwszych miesięcy swojego działania uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego, co pozwoliło jej stworzyć na tym obszarze silne lobby gospodarcze.

Cele:

·         Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.

·         Kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego.

·         Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej.

·         Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

·         Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą.

·         Stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby.

·         Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowaczej, szkoleniowej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych.

·         Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.

https://wiph.pl/

Cámarade Comercio Italiana – Barcelona

Włoska Izba Handlowa w Barcelonie od 1914 roku promuje i wzmacnia stosunki gospodarcze między Hiszpanią a Włochami. Aby to osiągnąć, zrzesza wśród swoich członków zarówno hiszpańskich i włoskich specjalistów oraz firmy z działające w obszarze obejmującym Katalonię, Aragonię, Walencję, Murcję, Baleary i Andorę.

https://www.cameraitalianabarcelona.com/

Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii – Instytut Edukacji Biznesowej

Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii – Instytut Edukacji Biznesowej jest jednym z dostawców usług edukacyjnych i szkoleń dla dorosłych. Posiada najdłuższą tradycję i doświadczenie w opracowywaniu, organizacji i realizacji seminariów zawodowych i technicznych, kursów szkoleniowych, warsztatów, krótko- i długoterminowych kursów semestralnych i innych wydarzeń na potrzeby podmiotów gospodarczych w Słowenii. Orientacja na rzeczywiste zapotrzebowanie na edukację, szkolenia i kompetencje na rynku pracy pozwoliła Instytutowi stać się jednym z największych dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych w Słowenii.

Poprzez bezpośrednie powiązanie z gospodarką Instytut łączy procesy edukacyjne z dynamicznym rozwojem gospodarki. Jest partnerem kreatywnym w różnych projektach CCI – Służby Zatrudnienia Słowenii oraz sprawdzonym partnerem w wielu projektach unijnych.

Instytut zapewnia uczestnikom wysokiej jakości treści programowe oparte na potrzebach gospodarki i praktycznych doświadczeniach

https://www.cpu.si/?lang=en

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. ma siedzibę w Avellino, w regionie Neapolu we Włoszech i został założony w 1995 roku. Jako organizacja szkoleniowa dla kadry kierowniczej ma ogromne doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które wykorzystują nowe technologie cyfrowe i mogą zwiększyć cyfrową gotowość kadry nauczycielskiej. Zatrudnia 18 pełnoetatowych pracowników i współpracuje z konsultantami na terenie całego kraju.

CONFORM jest wpisany na listę firm filmowych MIBACT – Film Board, dla filmów niekinematograficznych i produkcji audiowizualnej. Wyprodukował filmy krótkometrażowe, produkcje wideo i filmy edukacyjne, oparte na modelu metodycznym „Edukacja filmowa”, umożliwiając uczestnikom zaangażowanym w fazę projektowania, tworzenia scenariuszy i interpretacji ról ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Główne obszary specjalizacji CONFORM to rozwój platform społecznościowych i e-learningowych, w celu promowania informacji 2.0 / 3.0, debaty, dialogu i interakcji z innymi mediami społecznościowymi, nieformalne uczenie się z dostępem poprzez referencje do zorganizowanych pakietów multimedialnych opracowanych za pomocą technik myślenia wizualnego oraz wykorzystanie animacji 2D/3D, interaktywnych gier biznesowych, samouczków wideo itp.

Oprócz prowadzenia szkoleń menedżerskich, CONFORM rozwija również środowiska uczenia się, korzystając z metodyki Movie Education i Game-Based Learning. CONFORM nieustannie inwestuje w szkolenia swoich pracowników, aby być na bieżąco z innowacjami technologicznymi i metodycznymi. CONFORM opracowuje również własne nowoczesne materiały edukacyjne i środowiska pracy dla osób w każdym wieku i ze wszystkich dziedzin życia.

Od 1995 roku CONFORM promuje, projektuje, zarządza i raportuje złożone projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach realizowanych w ramach Programu Erasmus+, Inicjatyw Wspólnotowych Zatrudnienia i Równości, włoskiego Ministerstwa Edukacji, włoskich uniwersytetów i innych. CONFORM ma ponad 200 partnerów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Jest od kilku lat partnerem UEP w wielu projektach Erasmus+ (INKAMs, SMILE, Digital Humanist, DaTaGEM) oraz nawiązał współpracę z EFMD w projekcie DaTaGEM, który kończy się w 2021 roku.

https://conform.it/en/

Czas trwania: 01.10.2020 – 31.08.2022

Aktualnie na uczelniach nie ma programów nauczania dających uczestnikom rynku wiedzę i kompetencje wymagane do sprostania wyzwaniom stale zmieniających się globalnych rynków produktów rolnych i szeroko pojętego agrobiznesu.

Obecne podejście podważa zdolność UE do utrzymania swojego udziału w światowym rynku i zwiększenia wydajności rynku wewnętrznego poprzez lepsze pozycjonowanie jej produktów. Istnieje potrzeba ustanowienia innowacyjnych programów nauczania, aby edukować profesjonalnych uczestników rynku, w celu odpowiedniego pozycjonowania się zarówno po stronie podaży (tj. producenci/sprzedawcy), jak i po stronie popytu (tj. nabywcy międzynarodowi) wysokiej jakości produktów rolnych UE.

Dlatego też partnerstwo w ramach projektu „S.Ma.R.T Sales Management and Relationships for Trade” opracuje, przetestuje i będzie promować kurs (za 20 punktów ECTS) oparty na zrównoważonym połączeniu nauki w klasie opartej na e-grach i strategii edukacyjnej WBL (Work-based learning) osadzony w aktualnej ofercie edukacyjnej 4 uczelni w 4 krajach, który będzie promowany i utrzymywany przez co najmniej 2 lata po zakończeniu finansowania.

Podczas projektu co najmniej 80 studentów (20 z każdego kraju) będzie bezpośrednio zaangażowanych w kurs.

Główne cele to:

1. Nawiązanie trwałej współpracy między uczelniami a przemysłem/handlem w zakresie eksportu (do UE/na rynek światowy) niszowych, wysokiej jakości produktów rolnych z UE poprzez oferowanie kompleksowego i innowacyjnego kursu, którego celem jest szkolenie zarówno kierowników ds. eksportu, jak i nabywców.

2. Zwiększenie możliwości zatrudnienia, również poprzez ukierunkowane pośrednictwo pracy ex post realizowane w synergii szkolnictwa wyższego i przemysłu/handlu w rozwijającym się sektorze eksportu wysokiej jakości produktów rolnych z UE, który wymaga odpowiedniego i opartego na popycie zestawu kompetencji i wiedzy na temat zarówno wysokiej jakości produktów rolnych, jak i rynków eksportowych.

3. Utrzymanie konkurencyjności wysokiej jakości produktów rolnych UE oraz ich udziału w rynku międzynarodowym, który jest obecnie poddawany globalnej presji konkurencyjnej (podróbki, fałszerstwa itp.).

4. Wsparcie dostosowania metodologicznego nauczycieli do nauczania i uczenia się opartych na grach w celu unowocześnienia systemów i metod tworzenia i ewaluacji kursów w szkolnictwie wyższym.

Rozwiązania S.Ma.R.T można będzie łatwo zastosować we wszystkich krajach UE, które chcą zwiększyć rozpoznawalność i konkurencyjność swoich produktów rolnych na innych rynkach, ponieważ wytwarzają produkty rolne wysokiej jakości i przyczyniają się do uczynienia z sektora spożywczego drugiego najważniejszego sektora produkcyjnego w UE.

Rezultaty Pracy Intelektualnej

·         IO1 Program nauczania Zarządzanie sprzedażą międzynarodową w sektorze rolno-spożywczym

o   Uczelnie określą format, strukturę i treści techniczne z pozycji organizatora kształcenia w oparciu o ich bogate doświadczenie w nauczaniu

o   Przedstawiciele branży określą konkretne umiejętności, wiedzę i kompetencje, które są najistotniejsze i nie są zapewniane w sposób kompleksowy i holistyczny w aktualnie dostępnych kursach

o   Partnerzy naukowi i technologiczni dostarczą dane wejściowe w celu stworzenia specyfikacji technicznej dotyczącej warunków korzystania z narzędzi uczenia mieszanego i innowacyjnego, również w kontekście OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne) i wykorzystania gier.

·         IO2 Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER) – interaktywność i grywalizacja

o   Opracowanie treści OER

o   Stworzenie OER

o   Projektowanie i tworzenie gier

·         IO3 Model badania dla MŚP sprzedających w branży rolno-spożywczej na rynkach międzynarodowych

o   Określenie priorytetów działań w celu dostosowania zmian w strategiach handlowych rozwoju biznesu w sektorze rolno-spożywczym

o   Zdefiniowanie możliwych do wprowadzenia komercyjnych i konkurencyjnych projektów rozwojowych na rynkach zagranicznych oraz ich pozycjonowanie w matrycy kluczowych klientów/kanałów i technologii

o   Opracowanie planu wykonalności wskazującego wymagane zaangażowanie innowacyjne i związane z nim wymagania dotyczące zasobów

o   Identyfikacja dostępności istniejących zasobów i umiejętności wspierających proces komercyjnej innowacji i strategicznego zarządzania kluczowymi klientami

o   Identyfikacja i udostępnianie komercyjnych i konkurencyjnych projektów rozwojowych do realizacji przy względnej alokacji zasobów

o   Opracowanie planu realizacji wybranych projektów ze wskazaniem działań, wyników, kluczowych umiejętności i czasów realizacji

Maciej Pietrzykowski
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

dofinansowanie

ino

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.