Cena studiów: 4.290 złotych.


Słuchacze SP "Zarządzanie relacjami z klientami CRM" mają prawo podjąć równolegle SP "Zarządzanie projektami IT" w specjalnej cenie 1.290 złotych (rabat 3.000 złotych, cena regularna 4.290 złotych). Płatność jednorazowa do 4 listopada 2018 roku. Szczegóły dotyczące współdzielonego programu w zakładce Program studiów.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.Miejsce przesłania dokumentów:
Biuro Studiów Podyplomowych UEP
Studia Podyplomowe: "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)"
al. Niepodległości 10 (Kancelaria UEP)
61-875 Poznań


Terminy wnoszenia opłat za studia:

4.290 złotych (w przypadku płatności jednorazowej).

Płatność w ratach (łącznie 4990 zł)
I rata do 4.11.2018r. - 1300zł
II rata do 4.01.2019r. - 1230 zł
III rata do 4.03.2019r. - 1230 zł
IV rata do 4.06.2019r. - 1230 zł


Reaktywacja studiów:
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.
W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.