Szkoła Doktorska

Jednostką prowadzącą Szkołę Doktorską Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Rozwiązania organizacyjne Szkoły Doktorskiej i wymogi stawiane przyszłym doktorantom są zgodne z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i przygotowuje doktorantów do prowadzenia badań naukowych, napisania rozprawy doktorskiej, jej złożenia i obrony.

Niezbędne informacje

 • Zakres działalności Dyrektora i Biura Szkoły Doktorskiej

  Do kompetencji Dyrektora w zakresie organizacji i realizacji dydaktyki należą:

  1) opracowanie projektu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej i projektów obsady zajęć,

  2) organizacja zajęć zgodnie z programem kształcenia, w tym współpraca z administracją Uczelni w celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,

  3) nadzór nad realizacją zajęć,

  4) semestralna ocena realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego przez poszczególnych doktorantów na podstawie okresowych sprawozdań składanych przez doktorantów oraz opinii promotora,

  5) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym regulaminie.

  Do podstawowych zadań Biura Szkoły Doktorskiej należy:

  1) obsługa organizacyjno-techniczna dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Rady Szkoły Doktorskiej;

  2) obsługa komisji przeprowadzających ocenę śródokresową realizacji indywidualnych planów badawczych przez doktorantów;

  3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów;

  4) obsługa procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;

  5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów do czasu zakończenia procesu kształcenia;

  6) bieżąca obsługa doktorantów, w szczególności poprzez udzielanie im niezbędnych informacji i wspieranie ich w toku kształcenia, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i opinii w indywidualnych sprawach doktorantów do dalszego procedowania przez właściwe organy Uczelni;

  7) prowadzenie ewidencji doktorantów w systemie informatycznym Uczelni;

  8) wystawianie i wydawanie zaświadczeń dotyczących kształcenia doktorantów;

  9) wystawianie duplikatów dokumentów dla doktorantów;

  10) obsługa w ramach współpracy międzynarodowej Uczelni, w tym w zakresie przyznanych doktorantom świadczeń i rozliczania okresów pobytu doktorantów w uczelni goszczącej;

  11) przygotowywanie na posiedzenie Senatu spraw dotyczących doktorantów, w tym przyjmowanie i opracowywanie wniosków wymagających wydania opinii albo podjęcia innej uchwały przez Senat;

  12) prowadzenie spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych, w tym sporządzanie projektów obsady zajęć i przygotowywanie rozkładów zajęć na dany rok akademicki;

  13) gospodarowanie majątkiem Biura;

  14) współpraca z Radą Awansów Naukowych i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

  15) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

  16) składanie zapotrzebowań dotyczących wyposażenia Biura w środki trwałe, aparaturę, sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i inne – zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach zamówień publicznych.

 • Stypendium dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

  – 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (w 2022 r. podstawa ta wynosi 7.210 zł brutto), tj. 2.667,70 zł brutto 

  – 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 4.109,70 złotych brutto 

  Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej powyżej.

 • Obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Rady Awansów Naukowych UEP.

  Dowiedz się więcej!

Biuro Szkoły Doktorskiej

Mgr Monika Panfil Koordynator Biura Szkoły Doktorskiej
Budynek A, pokój nr 149
DANE KONTAKTOWE
Mgr Agnieszka Motała starszy specjalista
Budynek A, pokój nr 149
DANE KONTAKTOWE

szkola.doktorska@ue.poznan.pl

dyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.