Szkoła Doktorska

Jednostką prowadzącą Szkołę Doktorską Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Rozwiązania organizacyjne Szkoły Doktorskiej i wymogi stawiane przyszłym doktorantom są zgodne z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i przygotowuje doktorantów do prowadzenia badań naukowych, napisania rozprawy doktorskiej, jej złożenia i obrony.

Niezbędne informacje

 • Zakres działalności Dyrektora i Biura Szkoły Doktorskiej

  Do kompetencji Dyrektora w zakresie organizacji i realizacji dydaktyki należą:

  1) opracowanie projektu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej i projektów obsady zajęć,

  2) organizacja zajęć zgodnie z programem kształcenia, w tym współpraca z administracją Uczelni w celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,

  3) nadzór nad realizacją zajęć,

  4) semestralna ocena realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego przez poszczególnych doktorantów na podstawie okresowych sprawozdań składanych przez doktorantów oraz opinii promotora,

  5) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym regulaminie.

  Do podstawowych zadań Biura Szkoły Doktorskiej należy:

  1) obsługa organizacyjno-techniczna dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Rady Szkoły Doktorskiej;

  2) obsługa komisji przeprowadzających ocenę śródokresową realizacji indywidualnych planów badawczych przez doktorantów;

  3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów;

  4) obsługa procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;

  5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów do czasu zakończenia procesu kształcenia;

  6) bieżąca obsługa doktorantów, w szczególności poprzez udzielanie im niezbędnych informacji i wspieranie ich w toku kształcenia, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i opinii w indywidualnych sprawach doktorantów do dalszego procedowania przez właściwe organy Uczelni;

  7) prowadzenie ewidencji doktorantów w systemie informatycznym Uczelni;

  8) wystawianie i wydawanie zaświadczeń dotyczących kształcenia doktorantów;

  9) wystawianie duplikatów dokumentów dla doktorantów;

  10) obsługa w ramach współpracy międzynarodowej Uczelni, w tym w zakresie przyznanych doktorantom świadczeń i rozliczania okresów pobytu doktorantów w uczelni goszczącej;

  11) przygotowywanie na posiedzenie Senatu spraw dotyczących doktorantów, w tym przyjmowanie i opracowywanie wniosków wymagających wydania opinii albo podjęcia innej uchwały przez Senat;

  12) prowadzenie spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych, w tym sporządzanie projektów obsady zajęć i przygotowywanie rozkładów zajęć na dany rok akademicki;

  13) gospodarowanie majątkiem Biura;

  14) współpraca z Radą Awansów Naukowych i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

  15) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

  16) składanie zapotrzebowań dotyczących wyposażenia Biura w środki trwałe, aparaturę, sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i inne – zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach zamówień publicznych.

 • Stypendium dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

  – 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (w 2022 r. podstawa ta wynosi 7.210 zł brutto), tj. 2.667,70 zł brutto 

  – 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 4.109,70 złotych brutto 

  Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej powyżej.

 • Obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Rady Awansów Naukowych UEP.

  Dowiedz się więcej!
 • Sektor mleczarski w województwie wielkopolskim - analiza konkurencyjności na tle kraju

  mgr Paulina Luiza Wiza-Augustyniak

 • Model kultury jakości podmiotów leczniczych w Polsce

  mgr inż. Arkadiusz Trela

 • Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora MŚP produkujących meble w Polsce

  mgr Mateusz Janas

 • Doskonalenie systemu informacji zarządczej w pedagogicznych bibliotekach wojewódzkich

  mgr Anna Zienkiewicz

 • Model kompetencji kadry podoficerskiej Sił Powietrznych w przyszłym środowisku operacyjnym

  mgr inż. Ireneusz Nowak

 • Metoda wdrażania proergonomicznych projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych w kontekście kultury bezpieczeństwa

  mgr inż. Wiktoria Czernecka

 • Determinanty zróżnicowania poziomu rozwoju regionalnego w Polsce

  mgr Łukasz Grzęda

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w procesie metropolizacji aglomeracji na przykładzie tworzącego się zespołu miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 • Mechanizm tworzenia kryptowalut z wykorzystaniem technologii Blockchain na przykładzie Bitcoina

  mgr Tomasz Hetmańczuk

 • The impact of major central banks' unconventional monetary policies of the term structure of Polish interest rates

  mgr Piotr Maciej Bartkiewicz

 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstw innowacyjnych w erze Industry 4.0

 • Implementacja controllingu w przedsiębiorstwach powiązanych gospodarczo

 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem sposobów wejścia inwestora zagranicznego do kraju goszczącego

  mgr Marcin Humanicki

 • System zarządzania przez cele (zpc) w strategii konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 • Ultra-low interest rates and zombie companies in Europe

  mgr Grzegorz Krzysztof Parosa

 • Zarządzanie zmianą organizacyjną w uczelniach artystycznych w Polsce

 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Model bibliometrycznego przeglądu literatury w badaniu metodologii nauk o zarządzaniu i jakości

 • Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w pozaszkolnych formach edukacji na obszarach wiejskich w Polsce

  mgr Magdalena Beata Markiewicz

 • Promocja dodatkowa jako instrument kształtowania łańcucha wartości w kanale dystrybucji sektora AGD

 • Model zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach sądownictwa powszechnego w Polsce

Biuro Szkoły Doktorskiej

mgr Monika Panfil Starszy specjalista do spraw administracyjnych- koordynator
Budynek A, I piętro, pokój nr 149
DANE KONTAKTOWE
mgr Agnieszka Motała Starszy specjalista
Budynek A, I piętro, pokój nr 149
DANE KONTAKTOWE

szkola.doktorska@ue.poznan.pl

dyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.