Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki

Jednostka finansująca
Regionalna Inicjatywa Doskonałości na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.

O projekcie

Projekt Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki jest projektem realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w latach 2019-2023 przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki. Realizacja projektów uczelnianych w ramach RID powinna przyczynić się do rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego, w poszczególnych grupach dyscyplin naukowych lub dziedzinach nauki.

Projekt został zainaugurowany podczas X konferencji Badania Naukowe na UEP w dniu 11 marca 2019 r.

Głównym celem projektu Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki jest rozwój badań naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie obszarów ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz wzrost aktywności naukowej pracowników UEP na arenie międzynarodowej.

 

Projekt finansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.

 

Cele szczegółowe są następujące:
Po pierwsze: utworzenie wewnętrznych (uczelnianych) projektów badawczych poprzez powołanie grup naukowców Uniwersytetu, którzy skoncentrują się na problematyce badawczej ujętej w następujących grupach tematycznych:
 • Ekonomia w świetle czwartej rewolucji przemysłowej
 • Finanse w obliczu Nowej Gospodarki
 • Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy.

Po drugie: opracowanie metodologii do cyklicznego badania realizowanego w skali ogólnopolskiej w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych.

Przewidywane efekty
1. przygotowanie publikacji naukowych w ramach wewnętrznych (uczelnianych) projektów badawczych:
– artykuły w czasopismach z listy JCR
– publikacje w języku angielskim w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym
– inne publikacje w renomowanych czasopismach i wydawnictwach (krajowych i zagranicznych)
2. nawiązanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami zajmującymi się poruszaną problematyką:
– zaproszenie wybitnych naukowców zagranicznych do udziału w organizowanych na UEP konferencjach w roli keynote speakera
– utworzenie sieci kontaktów międzynarodowych
– aplikowanie o granty międzynarodowe
– przygotowanie wspólnych publikacji
3. rozwój wiedzy kadry naukowej Uniwersytetu w świetle koncepcji Nowej Gospodarki oraz intensywnego wpływu nowych technologii poprzez organizację spotkań prezentujących wyniki badań projektowych:
– otwarte debaty
– seminaria i warsztaty
4. organizacja konferencji międzynarodowych i krajowych dotyczących problematyki realizowanych projektów oraz prezentujących wyniki badań:
– cykliczna konferencja ICOFEP – International Conference on Finance and Economic Policy
– pozostałe konferencje krajowe poświęcone realizowanej w projekcie tematyce
– ubieganie się o możność zorganizowania na UEP cyklicznych konferencji międzynarodowych zagranicznych organizacji naukowych.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał na realizację powyższego projektu dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł na lata 2019-2023.

Projekty wewnętrzne RID

Prezentacje wybranych projektów RID – filmy

 • Projekty wewnętrzne w obszarze Ekonomii

  1. Gotowość polskich przedsiębiorstw do współpracy międzynarodowej w warunkach przemysłu 4.0; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Jankowska
  2. Zaufanie do sztucznej inteligencji: konsekwencje dla relacji biznesowych; kierownik projektu: dr Sławomir Kuźmar
  3. Rozwój przedsiębiorczości w Nowej Gospodarce w warunkach przemian instytucjonalnych; kierownik projektu: dr Hanna Nowak
  4. Determinanty finansyzacji w warunkach nowej gospodarki – ujęcie bayesowskie; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP
  5. Regulacje rynku pracy w warunkach Nowej Gospodarki; kierownik projektu: dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP
  6. Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw rodzinnych do wyzwań Nowej Gospodarki: studium porównawcze Polski i Austrii; kierownik projektu: dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP
  7. Usługi ICT jako nowy kanał rozwoju łańcuchów wartości w ramach chińskiej Inicjatywy Pasa i Drogi: kreowanie wartości dodanej w przemyśle na przykładzie powiązań Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej; kierownik projektu: dr hab. Ewa Cieślik, prof. UEP
  8. Gotowość samorządu terytorialnego do funkcjonowania w warunkach Nowej Gospodarki; kierownik projektu: dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP
  9. Digitalizacja na rynku żywności a kształtowanie postaw konsumentów wobec zrównoważonej konsumpcji; kierownik projektu: dr Anna Rogala
  10. Gospodarka platformowa w świetle Big Data; kierownik projektu: dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP
  11. Projekt pt. Znaczenie technologii cyfrowych w rozwoju nowych form zamieszkania w Europie; kierownik projektu: dr hab. Piotr Lis, prof. UEP
  12.Identyfikacja reguł i wzorców zachowań oraz determinantów wyboru usług zdigitalizowanych w sektorze kreatywnym z wykorzystaniem Agent-Based Modeling na przykładzie e-sportu: dr hab. Justyna Majewska, prof. UEP
  13. PropTech – absorbcja i perspektywy wykorzystania technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa deweloperskie na rynku nieruchomości mieszkaniowych: dr Anna Mazurczak
  14. Wpływ innowacji technologicznych w procesie zakupu produktów nietrwałych na intencję behawioralną konsumentów w modelu e-grocery: dr hab. Robert Romanowski, prof. UEP
  15.Poznawcze, afektywne i behawioralne reakcje konsumentów na wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej (AR) w internetowym handlu żywnością: dr Andrzej Szymkowiak
  16. Produktywność pracy w ramach nowoczesnych form zatrudnienia opartych o technologie cyfrowe: dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP
  17. Inteligentne technologie w budowaniu zrównoważonej konsumpcji: dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP
  18. Determinanty akceptacji medycznych zastosowań Internetu Rzeczy przez konsumentów: dr Tomasz Grzegorczyk
  19. Czy pandemia jest akceleratorem cyfryzacji w życiu pokolenia 50+?: dr Anna Łozowicka
  20. Digitalizacja usług w działalności przedsiębiorstw społecznych wobec wyzwań gospodarki 4.0: dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP

 • Projekty wewnętrzne w obszarze Finanse

  21. Tokenizacja instrumentów finansowych i płatniczych. Aspekty rynkowe i regulacyjne; kierownik projektu: dr Hanna Kołodziejczyk
  22. Kryptowaluty w zarządzaniu finansami. Ujęcie modelowe z wykorzystaniem grafu użytkowników kryptowalut; kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Mizerka
  23. Klasyfikacja i dystrybucja funduszy inwestycyjnych otwartych z zastosowaniem uczenia maszynowego i robo-doradztwa; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP
  24. Opodatkowanie robotyzacji pracy; kierownik projektu: dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP
  25. Innowacje technologiczne w branży finansowej w świetle czwartej rewolucji przemysłowej; kierownik projektu: dr hab. Agata Kliber, prof. UEP
  26. Hybryda człowiek-maszyna w FinTech: co się stanie w momentach konfliktu oraz jak rozłoży się odpowiedzialność? kierownik projektu: dr Paweł Niszczota
  27. Użyteczność aplikacji PFM i automatyczne doradztwo finansowe (robo-advice) w planowaniu finansów osobistych; kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP
  28. Modelowanie taktycznej alokacji aktywów na rynku kapitałowym z wykorzystaniem uczenia maszynowego; kierownik projektu: dr Przemysław Grobelny
  29. Płatności bezgotówkowe w Polsce wobec wyzwań Nowej Gospodarki: dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP
  30. Nowe oblicze bankowości – neobanki, challenger banki, digital-only banki: dr Katarzyna Schmidt-Jessa
  31.Rozwój rynku stablecoinów: determinanty, perspektywy i implikacje dla innych kryptowalut: dr hab. Konrad Sobański, prof. UEP
  32. Migracja wartości i transformacja czynników ryzyka w gospodarce cyfrowej opartej na nowych technologiach: dr Joanna Lizińska
  33. InsurTech w ubezpieczeniach komunikacyjnych flotowych – perspektywy dla działalności prewencyjnej: dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP
  34. Automatyzacja z wykorzystaniem robotyki (RPA _Robotic Process Automation) w rachunkowości finansowej: prof. dr hab. Marzena Remlein
  35. Przyszłość tokenizacji – finansowo-aksjologiczne wyzwania tokenizacji różnych aktywów: dr hab. Marcin Wiśniewski

 • Projekty wewnętrzne w obszarze Zarządzanie

  36. Zaufanie do sztucznej inteligencji: konsekwencje dla relacji biznesowych; kierownik projektu: dr hab. Marek Zieliński
  37. Tworzenie wartości w relacjach sieciowych zdigitalizowanych przedsiębiorstw: dr Aleksandra Hauke-Lopes
  38. Cyfrowe kompetencje zawodowe w dobie digitalizacji sfery pracy i rozwoju profesjonalnego: dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UEP
  39. Wpływ nowych technologii na zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw: dr Łukasz Małys
  40. Zmiany zachowań rynkowych przedsiębiorstw na skutek innowacyjnych modeli biznesu opartych na nowych technologiach: dr Adam Dymitrowski
  41. Presja innowacji technologicznych w zarządzaniu usługami prawnymi: dr Marek Gnusowski
  42. Wpływ cyfryzacji na zarządzanie opieką zdrowotną nakierowaną na wartość: dr hab. Justyna Rój, prof. UEP
  43. Ocena wpływu technologii Przemysłu 4.0 na zwinność strategiczną przedsiębiorstw: dr hab. Maja Sajdak
  44. Interaktywne opakowanie jako nowy kanał komunikacji na rynku B2C: dr hab inż. Patrycja Wojciechowska
  45. Znaczenie technologii w kreowaniu ekonomii współdzielenia. analiza komparatywna kohort pokoleniowych: dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP
  46. Transformacja modeli biznesu przedsiębiorstw sektora energetycznego: wpływ Przemysłu 4.0, cyfryzacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dr Anna Chwiłkowska-Kubala
  47. Nieimmersyjne formy wirtualnej rzeczywistości (niVR) a postawy wobec marki destynacji w dobie pandemii COVID-19: dr hab. Magdalena Florek, prof. UEP
  48. Podejmowanie decyzji menedżerskich na podstawie wskazań Sztucznej Inteligencji: efektywność a czynniki społeczne: dr Piotr Gaczek
  49. Automatyczna ocena wiarygodności źródeł informacji w wielojęzycznej Wikipedii: dr Włodzimierz Lewoniewski
  50. Kreowanie odpornych łańcuchów dostaw z wykorzystaniem technologii przemysłu 4.0: dr hab. Anna Maryniak, prof. UEP
  51. Znaczenie informacji o produktach spożywczych dla konsumenta 4.0. Nowe technologie w badaniu postrzegania informacji produktowej: dr hab. Katarzyna Pawlak-Lemańska, prof. UEP
  52. Narzędzia zarządzania zespołami pracowników w warunkach wymuszonej pracy zdalnej oparte na rozwiązaniach technologicznych gospodarki 4.0: dr hab. Grzegorz Wojtkowiak
  53.Przemysłowy Internet Rzeczy (IoT) i jego wpływ na optymalizacje procesów produkcyjnych w Gospodarce 4.0: dr inż. Krzysztof Wójcicki
  54. Konsumpcja zdigitalizowanych produktów sportowych w dobie gospodarki 4.0: dr inż. Marcin Leszczyński
  55. Kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw IT. Wpływ przemysłu 4.0.: dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, prof. UEP
  56. Od teraz cyfrowo? Zakres i trwałość innowacji informacyjnych w post- pandemicznych strategiach usługowych MŚP: prof. dr hab. Beata Stępień

Debaty RID

 

Rynek płatności – innowacje i perspektywy 3 marca 2023

Paneliści:
Adrian Kurowski – Dyrektor Generalny Visa w Polsce, z ponad dziesięcioletnim stażem w organizacji.
Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK.
Dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP uczestniczka projektu RID, profesor w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Moderator: dr hab. Paweł Marszałek

Wyścig digitalizacyjny: Chiny kontra USA 2 lutego 2023

Paneliści:
Dr Błażej Sajduk politolog, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ; zastępca kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką
Dr hab. Ewa Cieślik, prof. UEP pracownik naukowy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Naukowo zajmuje się problematyką ekonomii rozwoju, rozwojem gospodarczym Chin i Chinami w stosunkach międzynarodowych.
Moderator: dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek. prof. UEP.

Człowiek a sztuczna inteligencja (AI) – współpraca i komunikacja 2 grudnia 2022

Paneliści:
Leszek Tasiemski, Vice-President w WithSecure, specjalista do spraw B+R w przedsiębiorstwie technologicznym, aktualnych trendów z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego;
Marcin Kowiel, MNM Bioscience, ekspert uczenia maszynowego, analizy danych gnomicznych (WGS) głównie w obszarze leczenia raka;
Piotr Gaczek, UEP, specjalista w zakresie ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej, prowadzi badania nad zachowaniami ludzi względem sztucznej inteligencji, realizował projekt RID;
Moderatorka: Milena Ratajczak-Mrozek

Debata RID: Przyszłość rynku pracy: zawód czy kompetencje? 28 października 2022

Paneliści:
Radca prawny Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan, który odpowiada za obszar prawa pracy, rynku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz migracji; jest członkiem Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej, Rady Konsultacyjnej ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Fundusz Rozwoju oraz Platformy przeciwko pracy nierejestrowanej przy Europejskim Urzędzie ds. Pracy oraz wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych w BusinessEurope.
Dr hab. Łukasz Arendt – prof. Uniwersytetu Łódzkiego, który specjalizuje się w problematyce rynku pracy oraz wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę.
Dr Sławomir Kuźmar – adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nierówności społeczno-gospodarczych, a także współczesnych problemów rynku pracy.
Moderatorka: dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP

Świadoma konsumpcja – sposób na zrównoważone, szczęśliwe życie?  24 czerwca 2022

Panelistki:
Dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP – bada zjawiska w sferze zrównoważonej konsumpcji (zakupy produktów używanych, ograniczanie spożycia mięsa i użytkowania butelek plastikowych), prezeska zarządu Fundacji „Magazyn Dobra”, wolontariuszka w sklepie charytatywnym „Magazyn Dobra”.
Kalina Olejniczak – współzałożycielka poznańskiej Po-Dzielni – Centrum Ekonomii Współdzielenia, dziennikarka i aktywistka
Marta Sapała – dziennikarka, reporterka, freelancerka. Współpracuje m.in. z Dwutygodnikiem oraz Znakiem, najczęściej pisze o codzienności, oglądając jej systemowe uwikłanie. Jej ostatnia książka „Na marne” (Czarne), reportaż o tym jak traktuje się żywność, była nominowane do nagrody Grand Press w kategorii Książka Reporterska Roku 2020.
Moderatorka: dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP

Finansyzacja, instytucje, gospodarka 4.0, 27 maja 2022r.
Paneliści:
Dr hab. Agata Kliber – prof. UEP w Katedrze Matematyki Stosowanej, członek zespołu badawczego projektu RID. Jej zainteresowania badawcze obejmują modelowanie zmienności, transmisję zmienności, kryptowaluty, fintech oraz kryzysy finansowe.
Prof. dr hab. Marek Ratajczak – dyrektor Instytutu Ekonomii UEP, Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, członek Rady Uczelni UEP, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, pionier polskich badań nad finansyzacją.
Prof. Jan Toporowski – profesor ekonomii i finansów w SOAS University of London, wieloletni doradca ONZ, wybitny specjalista w zakresie ekonomii monetarnej, systemów finansowych oraz finansyzacji, autor prawie 300 publikacji naukowych, w tym dwutomowej biografii Michała Kaleckiego.
Moderator: dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP

Jak nowe technologie wpływają na nasze zakupy żywności?, 13 maja 2022 r.
Paneliści:
Paweł Grabowski – praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem, miłośnik technologii kognitywnych, Dyrektor Rozwiązań Bezobsługowych w Żabka Future
Witold Statkiewicz – analityk biznesowy, specjalista w obszarze digitalizacji danych i procesów w łańcuchu dostaw żywności, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
dr Anna Rogala – specjalistka w zakresie komunikacji marketingowej, kierowniczka projektu RID „Digitalizacja na rynku żywności”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Moderatorka: dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP

Przyszłość kryptowalut, 25 lutego 2022r.

Paneliści:
Michał Grzybkowski, Beyond.pl
dr hab. Mateusz Machaj, Instytut Misesa, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP, Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami, Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Moderator: dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP

Menedżerowie w gospodarce 4.0 – jak strategicznie reagować na zmiany?, 4 lutego 2022r.

Paneliści:
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński, ekspert zarządzania strategicznego, prowadzi badania nad krótkowzrocznością strategiczną i tożsamością cyfrową
Dariusz Kucz, doświadczony praktyk biznesu, przewodniczący Rady Uczelni UEP
dr hab. Maja Sajdak, prof. UEP, Katedra Zarządzania Strategicznego, specjalistka w zakresie zwinnego zarządzania, kierownik projektu RID
Moderatorka: dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof UEP

Warsztaty i webinaria

 1. Publikowanie artykułów opartych na badaniach jakościowych w prestiżowych czasopismach, 25.11.2021r.  dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE Katowice
 2. Planowanie i prowadzenie badań jakościowych – wyzwania badacza terenowego, 25.11.2021r. dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE Katowice
 3. Webinar: „Jak przygotować własną aplikację o środki na badania naukowe?„, 18.11.2021r., dr Maria Pawłowska
 4. Webinar: „Personal Branding Online czyli  jak efektywnie budować w sieci markę osobistą naukowca”, 5.11.2021 ; 19.11.2021, dr Karolina Olszewska (Uniwersytet Wrocławski)
 5. Szkolenie: „Dobre praktyki w projektowaniu badań naukowych”, 28.10.2021r., dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP
 6. Webinar: ”Jak wybrać czasopismo, aby nie dać się oszukać drapieżnym wydawcom?” 25.03.2021r., Dorota Wojewoda, BG
 7. Webinar:”Dostęp do mikrodanych z badań statystycznych (m.in. BAEL, EU-SILC) na potrzeby badań naukowych”; 12.02.2021r., dr Maciej Beręsewicz
 8. Webinar: „Przegląd narzędzi do analizy danych dostępnych na UEP oraz na otwartej licencji”, 05.02.2021r., dr Maciej Beręsewicz
 9. Webinar: „Szkolenie dla pracowników naukowych – praktyczne aspekty jak aplikować w konkursach”; 12.11.2020., Małgorzata Jacobs , koordynator dyscyplin  HS NCN
 10. Webinar: „Zarządzanie danymi badawczymi”, 09.11.2020; Magdalena Szuflita-Żurawska, Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej; Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki, Biblioteka Politechniki Gdańskiej
 11. Webinar: „Szkolenie dla pracowników naukowych – oferta NCN”; 21.10.2020.; Ulana Gocman, koordynator dyscyplin HS NCN
 12. Szkolenie: „Wyszukiwanie informacji naukowej w bazach danych”, 30.01.2020; Dorota Wojewoda – kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEP
 13. Warsztaty: „Zasady pisania artykułów naukowych. Perspektywa czasopism anglojęzycznych z IF,” 21.11.2019, prof. dr hab. Beata Stępień
 14. Szkolenie: dla wnioskodawców konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki; 20.11.2019; dr inż. Tomasz Szumełda – Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych NCN
 15. Wykład: „Gospodarka 4.0; 27.05.2019”; prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
 16. Warsztat: „Łańcuch bloków i Bitcoin”; 25.06.2019; prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
 17. Warsztat: „Ethereum”; 27.06.2019; prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
 18. Szkolenie na temat grantów indywidualnych Marie Curie w ramach programu Horyzont 2020; 27.05.2019; Regionalny Punkt Kontaktowy programów UE
 19. Warsztat: „Kawa z projektem dla wnioskodawców – konkursy OPUS i PRELUDIUM”, 20.05.2019.; Dział Badań Naukowych UEP
 20. Wykład: „Smart contracts – zagadnienia prawne”; 25.04.2019.; Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz
Webinar RID: IoT Related Methods, Research Approaches and Cases; 22.11.2022, prof. Christine Falkenreck
Webinar RID: ”Digital Business Strategy”; 05.10.2022, prof.André Hanelt
Laboring in Digital Times – On Platforms and Platform Capitalism; 02.09.2021, dr Katarzyna Gruszka 
 
Experimental Thinking: A Primer on Experiments in the Social Sciences; 25.05.2021; prof. James N.Druckman
How to publish in good journals: Publish or Perish? Publish! (INFER); 14.01.2021; prof. Josef Brada
Methodology of writing different types of literature review; 12.01.2021; Dr. Justin Paul

 

How to regulate FinTech? ; 06.11.2020; Prof. Philipp Paech

The nature of scientific research. On the „Pitching research® ; 25.09.2019 ; Prof. Robert Faff 

Factors of economic growth in new economy – remarks from theory and  modeling experience ; 24.04.2019;  Prof. Magdalena Osińska

Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce

Celem projektu jest opracowanie metodologii do cyklicznego badania realizowanego w skali ogólnopolskiej w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych.

W ramach projektu przeprowadzono badania mieszane (ilościowo-jakościowe); zrealizowano pilotażowe badanie z uczniami wielkopolskich szkół i przedstawicielami środowiska biznesu 4.0.

Zespół opracował katalog zadań, za pomocą których młode osoby będą mogły się zmierzyć z różnorakimi zadaniami pozwalającymi im na określenie ,wobec jakich wymagań i oczekiwań staną wkraczając w kolejne etapy życia – wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz wejścia na  rynek pracy w warunkach rozwoju gospodarki 4.0. Informacja zwrotna uzyskana po przeprowadzonych badaniach pozwoliła na określenie słabych i mocnych stron i określenie własnych potrzeb rozwojowych.

Wybór kompetencji do badań oparto na:

 • Przygotowanym w ramach projektu raporcie dr Oleny Shelest-Shumilas, Kompetencje gospodarki 4.0 w raportach polskich i międzynarodowych organizacji,
 • Analizie dokonanej na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych (individual in-depth-interview) z wysokiej klasy specjalistami z celowo dobranej próby przedsiębiorstw reprezentujących podmioty w wysokim stopniu innowacyjne, zaliczane do Nowej Gospodarki/Przemysłu 4.0 (firmy innowacyjne, start-upy, zlokalizowane w parkach technologicznych); (wywiady i opracowanie: dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP, dr Anna Waligóra, dr Olena Shelest-Shumilas),
 • Przeprowadzonych w ramach trzech e-debat spotkaniach z przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji oświatowej oraz nauczycielami szkół średnich w Wielkopolsce, dyskusji dotyczących oczekiwań rynku przyszłości wobec jej uczestników.

 

Kompetencje

 

Zespół

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, koordynator projektu, e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl
dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP
dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP
dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP
dr Anna Waligóra
dr Olena Shelest-Szumilas
dr Krzysztof Gołata

 

Upowszechnienie rezultatów badań:
Konferencja projektowa:
7 października 2022 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja wieńcząca wyniki badania NOWE POKOLENIE W NOWEJ GOSPODARCE. W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób: dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi, a także przedstawiciele instytucji publicznych oraz biznesu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały metodologia oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród wielkopolskiej młodzieży, a dotyczące posiadanych przez nich kompetencji w perspektywie potrzeb Gospodarki 4.0.

W trakcie wydarzenia odbył się także panel ekspercki, w którym uczestniczyli przedstawiciele wskazanych wyżej środowisk. Podczas dyskusji panelowej zaproszeni eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak kształcić Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce?”. Konferencja poprzedzona była warsztatem dotyczącym umiejętności pracy w grupie młodych osób.

Prezentacja
Raport skrócony

 

Udział zespołu w konferencjach:
1. „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa interdyscyplinarna” Międzyzdroje, 18-20.05.2022 r. Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
Wystąpienia:
Grażyna Krzyminiewska, Metodyka badań kompetencji młodego pokolenia w warunkach rozwoju gospodarki 4.0
Sylwester Białowąs, Anna Waligóra, Ekonomiczne przygotowanie młodzieży do wyzwań Gospodarki 4.0 – multikompetencyjność czy specjalizacja?
Anna Waligóra, Przedsiębiorczość społeczna Nowego Pokolenia w Nowej Gospodarce
Iwona Olejnik, Koncepcja uczenia się przez całe życie – oczekiwania menedżerów a postawy młodzieży
Olena Shelest-Szumillas, Kompetencje cyfrowe młodzieży – wyniki badania uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego
Halina Zboroń, prof. UEP, Kompetencje etyczne i obywatelskie młodzieży
Publikacja: Krzyminiewska, G. (2022). Samoorganizacja pracy i planowanie działań́ z perspektywy oczekiwanych kompetencji w gospodarce 4.0. Przykład badań nad młodym pokoleniem. e-mentor, 1(93), 17–25. https://doi.org/10.15219/em93.1554
2. V Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Analiza polskiego społeczeństwa, Lublin 18.11.2021″,
wystąpienie:  Anna Waligóra, Młode pokolenie vs. Gospodarka 4.0: Od kreatywnego ucznia szkoły ponadpodstawowej do kreatywnego pracownika nowej gospodarki
3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” 15.10.2021. wystąpienie: Olena Shelest-Szumilas Kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego
4. Poznański Ogólnopolski Kongres Młodych Naukowców „Rozwój osobowości u dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji” 10-11.09.2021, wystąpienia:

 

Debata

Kompetencje w gospodarce 4.0 – głos młodego pokolenia 8 grudnia 2022 r.

Debata z udziałem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy wspólnie dyskutowali i weryfikowali wybrane kompetencje, będące przedmiotem dwuletniego projektu Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce. Moderatorkami były dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP oraz dr Anna Waligóra z Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej.

Materiały i prezentacje RID

Przejdź na stronę
Materiały i prezentacje RID

Konferencje

 • ICOFEP

 • "Zrównoważone zarządzanie organizacją" I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania UEP

 • Konferencja Executives Meet Academics: The New Economy in Times of Global Turbulence

  W dniu 28 listopada 2022r. odbyła się konferencja „Executives Meet Academics: The New Economy in Times Of Global Turbulence” w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) i w ramach inicjatywy w UEP pn. Executives in Residence.

  Zapraszamy do zapoznania się z nagranymi wystąpieniami i debatą, które są dostępne na kanale You Tube UEP.

  Podczas spotkania, menedżerowie wysokiego szczebla z wieloletnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach dyskutowali o wyzwaniach, przed którymi stają przedsiębiorstwa w dobie transformacji cyfrowej  i w czasach globalnej niepewności, wymagającej nowych podejść, rozwiązań i sposobów działania. Nawiązali dialog z naukowcami prowadzącymi badania w ramach projektów RID dotyczących wpływu nowych technologii na działalność przedsiębiorstw.

  Wystąpienia:
  Technology and firm resilience: opportunities and challenges; Leszek Tasiemski, VP of Products WithSecure
  Harnessing organisational potential amidst the time of challenges;  Jacek Pastuszka, former Executive Vice President, Head of Western Europe, Carlsberg Group
  Black Swans, White Elephants and other disruptions – What can we learn from them?; Gary Evans, former CEO of KPMG Consulting CEE
  Leadership competencies for the future of work; Jim Link, CHRO at SHRM, former CHRO at Randstad
  Debata: Corporate growth in times of global discontinuity and technological breakthrough
  prof. dr hab. Barbara Jankowska – kierownik projektu RID pt. Gotowość polskich przedsiębiorstw do współpracy międzynarodowej w warunkach przemysłu 4.0
  dr Łukasz Małys  – kierownik projektu RID pt. Wpływ nowych technologii na zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw
  Jacek Pastuszka – former Executive Vice President, Head of Western Europe, Carlsberg Group
  Leszek Tasiemski – VP WithSecure
  dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP (Moderator)

  Organizatorzy:

  dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP, koordynator projektu RID w obszarze zarządzania
  dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP, koordynator inicjatywy Executives in Residence
  DBN – wsparcie organizacyjne

  Projekt finansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.

 • Konferencja NOWE POKOLENIE W NOWEJ GOSPODARCE

  Konferencja:

  7 października 2022 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się, pod patronatem JM Rektora UEP prof. dr hab. Macieja Żukowskiego, konferencja NOWE POKOLENIE W NOWEJ GOSPODARCE. W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób: dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi, a także przedstawiciele instytucji publicznych oraz biznesu.

  Podczas konferencji zaprezentowane zostały metodologia oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród wielkopolskiej młodzieży, a dotyczące posiadanych przez nich kompetencji w perspektywie potrzeb Gospodarki 4.0. W trakcie wydarzenia odbył się także panel ekspercki, w którym uczestniczyli przedstawiciele wskazanych wyżej środowisk. Podczas dyskusji panelowej zaproszeni eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak kształcić Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce?”. Konferencja poprzedzona była warsztatem dotyczącym umiejętności pracy w grupie młodych osób. Prezentacja

 • Debata RID podczas Europejskiego Kongresu Finansowego

  W ramach tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego organizowanego w dniach 6-8 czerwca br. roku w Sopocie odbyła się debata projektu RID, której gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pt. Dysproporcje w kompetencjach społeczeństwa w dobie digitalizacji finansów.

   

  W trakcie debaty zaprezentowano w formie filmu wyniki specjalnego projektu RID pt. Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce realizowanego pod kierownictwem prof. Grażyny Krzyminiewskiej.

   

  W debacie wzięli udział:

   

  Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP jako prowadząca

  Prof. dr hab. Wojciech Cellary – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (były Kierownik Katedry Technologii Informatycznych UEP)

  Jarosław Fuchs – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

  Jowita Michalska – założycielka i prezes Digital University

  Dr Paweł Widawski – Prezes Fundacji FinTech Poland, Uniwersytet Warszawski (wykładowca na studiach podyplomowych UEP pt. Technologie finansowe)

   

  https://www.efcongress.com/program-ekf-2022/

   

  Ponadto w ramach projektu rozmowę na temat ryzyka cyberbezpieczeństwa banków w obliczu wojny z Mariuszem Kaczmarkiem, Wiceprezesem Zarządu Privatbank z Ukrainy poprowadził prof. Wojciech Cellary.

   

  Prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak uczestniczyła również jako prelegentka w trakcie debaty nt. publikacji Zielone Finanse w Polsce 2022, pod redakcją Ludwika Koteckiego, którego wydawcą jest Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz UN Global Compact Network Poland.

   

  https://ungc.org.pl/raport-zielone-finanse-w-polsce-2022/

  W trakcie EKF i debaty UEP prezentowane były plakaty promocyjne projektu RID wykonane przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 • XIX International Conference on Finance and Banking FIBA 2022

 • INFER-PUEB Workshop

 • Sesja specjalna RID podczas konferencji EAEPE 2021

  Podczas konferencji Annual Conference 2021 European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), która odbyła się w dniach 2-4 września 2021 roku, zorganizowano sesję specjalną w ramach projektu RID pt. Labour market in the face of the New Economy, z prezentacją referatów na bazie wyników badań naukowych realizowanych przez zespoły projektowe RID:
  1.Sławomir Kuźmar, Bartosz Totleben, Measuring the labour market in the New Economy. Potential of Google Trends Data in Economic Nowcasting
  2. Agnieszka Ziomek, Ryszard Barczyk, Joanna Spychała, Zuzanna Urbanowicz, New forms of employment and productivity in the conditions of the digital economy
  3. Michał Litwiński, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Karolina Nowak, A new approach to individual work pricing – through personal tokens
  4. Beata Woźniak-Jęchorek, Katarzyna Woźniak, Industry 4.0: a bibliometric analysis of employer associations and trade unions’ public messages
  Ponadto miały miejsce wystąpienia:
  Katarzyna Gruszka, Laboring in digital times – on platforms and platform capitalism; Vienna University of Economics and Business
  Andre Pedersen Ystehede, Labour Market Institutions in the New Economy: an Agent Based-Stock Flow Consistent application
  Federico Riccio, Lorenzo Cresti, Maria Enrica Virgillito, Functional income distribution along value chains:  perspectives and evidence from sectoral interdependencies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.