Grafika hologramu kuli ziemskiej wraz z ikonami mediów społecznościowych w tle.

Projekt RID 2: UEP dla Gospodarki 5.0: Inicjatywa regionalna – efekty globalne (IREG)

Wnioskując o środki na realizację projektu „UEP dla Gospodarki 5.0: Inicjatywa regionalna – efekty globalne” bazowaliśmy na doświadczeniach merytorycznych i organizacyjnych zdobytych w latach 2019-2023 podczas realizacji pierwszego projektu finansowanego z Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) pt. Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki. W nowym projekcie rozszerzymy zakres realizowanych zadań w ujęciu podmiotowym (o doktorantów) i przedmiotowym (o nowe zagadnienia i wątki badawcze), jak również wzmocnimy wewnętrzny ekosystem prowadzenia prac naukowych i dydaktyki w UEP (ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictwa, biblioteki, wsparcia IT oraz aktywności marketingowej).

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Wniosek w konkursie RID został przygotowany pod kierunkiem prof. Ewy Mińskiej-Struzik. W pracach aktywnie uczestniczyli pracownicy Działu Badań Naukowych, prof. Paweł Marszałek, prof. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. Marcin Anholcer. Beneficjentami będą wszyscy pracownicy Uczelni. Uzyskane finansowanie Ministerstwa Nauki wynosi 8.192.400 zł. Projekt IREG w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości realizowany będzie w latach 2024-2027.

Na lata 2024-2026 planujemy:

  1. Stworzenie wielkopolskiego ośrodka badań nad Gospodarką 5.0 poprzez rozwinięcie prac prowadzonych w ramach projektu RID 2019-2023 i eksplorację nowych obszarów badawczych w zakresie Gospodarki 5.0.

  Gdy po raz pierwszy w 2018 r. zidentyfikowaliśmy niszę badawczą, a następnie zaprojektowaliśmy prace naukowe i zadania do sfinansowania ze środków pierwszego konkursu RID, transformacja cyfrowa właśnie się rozpoczynała. Rzeczywistość społeczno-gospodarcza będąca następstwem wybuchu pandemii Covid-19 i wielowymiarowa ekspansja technologii cyfrowych do jakiej doszło po 2020 r. nie była możliwa do przewidzenia a priori, ale intuicja badawcza, która skłoniła nas do podjęcia badań w zakresie przemysłu i gospodarki 4.0, sprawiła, że w chwili, gdy zmiany przyspieszyły, posiadaliśmy zasoby i narzędzia do ich metodycznej analizy i interpretacji. Dziś, dzięki rezultatom autorskich badań, mamy świadomość głębokości i mnogości przemian, jakie pod wpływem digitalizacji już się dokonały, tych, które wciąż trwają, jak i tych, które mogą i powinny zajść, by przeciwdziałać zagrożeniom (po)pandemicznym i innym zjawiskom kryzysowym (w tym w szczególności wyzwaniom klimatycznym, ograniczeniom w dostawach energii, żywności czy wody). Globalna destabilizacja bezpieczeństwa wynikająca z trwającej agresji Rosji wobec Ukrainy dodatkowo komplikuje sytuację i wskazuje na jeszcze inne wątki wymagające uwagi badaczy w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania i nauk o jakości, dzięki pracom których przeciwdziałanie negatywnym skutkom konfliktu powinno być sprawniejsze i bardziej efektywne, także (a może i przede wszystkim) z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

  Projektując prace badawcze zakładamy, że w warstwie merytorycznej konsekwentnie będziemy się koncentrować na identyfikacji bieżących problemów i wyzwań na różnych szczeblach gospodarki (mega, makro, mezo i mikro), ich badaniu i proponowaniu rozwiązań użytecznych na poziomie konsumentów (gospodarstw domowych i rodzin), firm, branż, regionu, jak i całej gospodarki narodowej. Nie bez znaczenia będzie także formułowanie rekomendacji pod adresem poszczególnych dziedzin polityki gospodarczej.

  2. Przeprowadzenie szkoleń dla naukowców i kadry wspierającej badania nad Gospodarką 5.0 w postaci dedykowanych warsztatów oraz indywidualnych konsultacji metodycznych.

  Realizacja projektu umożliwi zaoferowanie szkoleń dotyczących np. adekwatności doboru i wykorzystania metod do określonego problemu badawczego (tak ilościowych, jak i jakościowych) oraz decyzji związanych ze strategią publikowania (selekcją właściwego miejsca publikacji, redagowania tzw. cover letter adresowanego do redaktora oraz odpowiedzi na recenzje) czy pozyskiwaniem środków na dalsze badania. Niektóre aktywności szkoleniowo-konsultacyjne miałaby charakter wewnętrznej samopomocy. Jej dodatkowym walorem byłaby ściślejsza integracja dużego multidyscyplinarnego, zróżnicowanego pod względem wieku i doświadczenia zespołu, jak również wzmacnianie wzajemnego uczenia się oraz przenikania pól badawczych i w efekcie, wzmocnienie efektu organizacyjnej synergii. Te kompetencje, których rozwój wymagałby interakcji z podmiotami zewnętrznymi (instytucjami szkoleniowymi, redaktorami czasopism, przedstawicielami instytucji finansujących badania) rozwijane byłyby w oparciu o szkolenia i konsultacje zamawiane.

  3. Wzmocnienie merytoryczno-technicznego zaplecza prowadzonych badań nad Gospodarką 5.0 oraz budowa rozpoznawalnego w skali międzynarodowej forum dyskusji naukowej w przedmiocie badań.

  Pierwszym działaniem wpisującym się w tak sformułowany cel byłoby zwiększenie zasobów Biblioteki UEP poprzez zakup literatury niezbędnej do prowadzenia badań oraz zapewnienie dostępu do źródeł informacji naukowej. Projektowane badania wymagać będą monitorowania i dostępu do najnowszych wyników prac naukowo-badawczych oraz różnego rodzaju danych. Stąd konieczność sukcesywnego zwiększania zasobów Biblioteki Głównej UEP, w tym szczególnie w literaturę publikowaną przez zagranicznych wydawców i niedostępną w bazach danych oferowanych w ramach licencji krajowych. Po drugie, prowadzenie badań nad Gospodarką 5.0 wymaga posługiwania się adekwatnym do przedmiotu badań instrumentarium, dlatego planowany jest zakup oprogramowania wspierającego redakcję i edycję tekstów naukowych. Trzecim działaniem, zmierzającym do budowy rozpoznawalnego w skali międzynarodowej forum dyskusji naukowej w przedmiocie badań, jest rozwijanie Wydawnictwa UEP w zakresie wydawania czasopism.

  4. Podniesienie kompetencji, integracja i aktywizacja uczestników Szkoły Doktorskiej UEP

  poprzez alokowanie na potrzeby prac badawczych prowadzonych z ich udziałem specjalnie wydzielonego budżetu, z którego w drodze konkursu udzielane byłyby granty doktoranckie wspierające aktywność badawczą, publikacyjną, upowszechnianie wyników oraz mobilność doktorantów. Tego typu wsparcie umożliwiłoby młodym naukowcom nabycie doświadczenia zarówno w realizacji badań – począwszy od ich zaprojektowania do upowszechnienia wyników – ale także poprzez „oswojenie” procedury aplikowania o środki, wykształcenie umiejętności pilnowania terminarza i celowości wydatkowania przyznanych kwot, a następnie ich rozliczania, co ułatwiłoby w przyszłości starania o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł. W ten sposób młodzi badacze stawaliby się bardziej świadomi oczekiwań stawianych dojrzałym naukowcom, potrafili w przedsiębiorczy sposób zadbać o przyszłość swojej kariery, czuli zarazem silniejszy związek ze wspierającą ich rozwój Uczelnią, ale też zyskiwali większą samodzielność badawczą.

  5. Wykorzystanie wyników badań nad transformacją w kierunku gospodarki 5.0 w organizacji procesu dydaktycznego

  poprzez uwzględnianie efektów autorskich badań (w postaci artykułów i monografii naukowych oraz innych materiałów upowszechniających rezultaty badań) w treściach programowych oraz materiałach dydaktycznych do przedmiotów wykładanych w UEP, wprowadzanie nowych przedmiotów oraz modyfikację istniejących, w tym w szczególności w zakresie wdrażania innowacyjnych metod nauczania z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych.

  6. Popularyzacja wyników badań nad Gospodarką 5.0 w środowisku lokalnym i regionalnym.

  Upowszechnianie wyników badań prowadzonych w ramach projektu jest istotne dla zapewnienia, by osiągnięcia naukowe były dostępne i zrozumiałe dla szerokiej publiczności. Dlatego planuje się szerokie wykorzystanie platform mediów społecznościowych do udostępniania podsumowań, infografik, zdjęć lub filmów przedstawiających wyniki prowadzonych badań zrozumiałych dla bezpośrednich interesariuszy oraz szerszego grona odbiorców spoza świata akademickiego.

  7. Intensyfikacja współpracy z biznesem, JST, organizacjami non-profit, partnerami społecznymi.

  Ważnym medium upowszechniania wyników prowadzonych badań nad Gospodarką 5.0, a zarazem narzędziem budowania i wzmacniania więzi z otoczeniem profesjonalnym Uczelni będzie kwartalny newsletter prezentujący wyniki badań i zachęcający partnerów Uczelni do ich wdrożenia w wymiarze praktycznym. Badania będą ponadto podsumowywane w rocznych raportach, promowanych podczas seminariów dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Bliska współpraca z otoczeniem pomoże w diagnozowaniu i opracowaniu strategii rozwiązywania trudnych problemów zidentyfikowanych w podmiotach otoczenia Uczelni, wzmacniając wizerunek UEP jako podmiotu zdolnego przyczynić się do długookresowego rozwoju regionu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.