Seminaria dyplomowe

Studia I stopnia

Prof. dr hab. Alfred JancTytuł seminarium: Finanse i bankowość


Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

Finanse podmiotów gospodarczych, pośrednictwo finansowe, funkcjonowanie współczesnego banku, ekonomika i zarządzanie bankiem, czynności bankowe i nowoczesne usługi bankowe, bank i przedsiębiorstwo, bank centralny i inne instytucje systemu bankowego

 

Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach:

1.  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i ich działalność na rynku usług bankowych

2.  Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Chodzież)

3.  Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle zmieniających się regulacji

4. Usługi bankowe dla klientów zamożnych (analiza private banking na przykładzie BZWBK S.A.)

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2016-2018: 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

Zainteresowanie problematyką seminarium

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio w sekretariacie katedry

 

 

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska


Tytuł seminarium: Bankowość i rozliczenia pieniężne

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: bankowość komercyjna, spółdzielcza i centralna, rozliczenia pieniężne, obrót bezgotówkowy 

Przykładowe proponowane tytuły prac:

1. Rentowność banków w Polsce w latach 2012-2016 i jej determinanty

2. Struktura systemów bankowych w Unii Europejskiej

3. Ryzyko kredytowe w bankach spółdzielczych w okresie pokryzysowym

4.  Działania Narodowego Banku Polskiego na rzecz stabilności sektora bankowego

5.  Organizacja i skala rozliczeń między bankami w Unii Europejskiej

6.  Analiza porównawcza obrotu bezgotówkowego w państwach UE

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1. Zainteresowanie tematyką seminarium

2. Znajomość języka angielskiego

3. Zobowiązanie do systematycznej pracy

4. Przygotowanie koncepcji pracy (proponowany tytuł, cel pracy, struktura pracy, podstawowe źródła literaturowe, planowane badania własne lub wtórne źródła analizy empirycznej) 

Zapisy (studia stacjonarne): 

anna.iwanczuk-kaliska@ue.poznan.pldr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość i finanse

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: międzynarodowy system walutowy; kursy walutowe w teorii i praktyce; unie walutowe; strefa euro i europejska integracja walutowa; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; pieniądz międzynarodowy; systemy bankowe w Polsce i na świecie

 

Przykładowe tytuły prac obronionych:

 

1. Mechanizm ERM II jako narzędzie stabilizowania kursów walut krajów członkowskich Unii Europejskiej;

2. Wykorzystanie metod analizy technicznej do badania zmienności kursu złotego wobec dolara i euro w latach 2000-2009;

3. Psychologia i jej wpływ na zachowanie się inwestorów

4. Ataki spekulacyjne jako przyczyna występowania kryzysów walutowych;

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1. Rozmowa kandydata z promotorem

2. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

3. Średnia ocen

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru 

w środę 16.11.br. godz. 14.00-14.45


 

dr Grzegorz Kotliński


Tytuł seminarium: Konkurencja w bankowości

  

Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe:instrumenty i formy świadczenia usług bankowych i elektronicznych,  wdrażanie i wykorzystanie innowacji technologicznych w działalności banków, nowoczesne formy komunikacji banków z klientami (facebook, contact i call center), usługi z zakresu kształtowania obrotu bezgotówkowego, nowoczesne usługi bankowe dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, finansowe aspekty konkurencyjności banków.


Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:

 

1. Ewolucja działalności kredytowej dla osób fizycznych na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

2. Obsługa klientów poprzez serwisy internetowe (mobile banking, etc.) na przykładzie banku X w latach 20xx-20xx.

3.  Finansowe aspekty konkurencyjności banku spółdzielczego X w latach 20xx – 20xx.

4.  Promocja usług na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

5.  Obsługa klientów w call center na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium (zajrzyj: http://grzekotnik.republika.pl/):

 

1. Łatwość nawiązywania kontaktów

2. Zainteresowanie tematyką seminarium

3. Umiejętności i predyspozycje do pracy analitycznej

 

Zapisy na seminarium w sekretariacie Katedry lub bezpośrednio u promotora w pok. 1219 na dyżurach (szczególnie w wtorek 12.20-13.30).dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość komercyjna i centralna

  

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: pieniądz, systemy bankowe, stabilność finansowa, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, zarządzanie i organizacja banku; czynności bankowe

 

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

1. Funkcjonowanie kanału kredytowego polityki monetarnej w Polsce

2. Kredyty dla przedsiębiorstw w Polsce 

3. Kryzys walutowy w Argentynie 

4. Sekurytyzacja aktywów jako operacja pasywna banku komercyjnego

5. Bank centralny jako podmiot polityki pieniężnej

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017–2018

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

 

1. Rozmowa

2. Znajomość  języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej.

3. Podjęcie sumiennej, konsekwentnej, i systematycznej pracy seminaryjnej.

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru w poniedziałek 14 listopada w godz. 10.00-12.00 pokój 1213

lub kontakt mail: pawel.marszalek@ue.poznan.pldr Paweł Mikołajczak


Tytuł seminarium: Finansowanie i rozwój przedsiębiorstw

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

 

- małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

- źródła finansowania inwestycji sektora MŚP

- fundusze europejskie a finansowanie MŚP

- działalność kredytowa banków w zakresie finansowania sektora MŚP

- fundusze wysokiego ryzyka a sektor MŚP

- rynek kapitałowy a MŚP

- polityka gospodarcza wobec MŚP

- pośrednictwo kredytowe i doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

.

- średnia ocen

- zainteresowania związane z tematyką seminarium

- preferowane badania własne w pracy magisterskiej (np. ankietowe lub analiza raportów oraz danych statystycznych)

- znajomość języka angielskiego

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru

wtorek 15.11.2016 godz. 11.30-13.00 pokój 1225

 dr Ryszard Mikołajczak

Tytuł seminarium: Rynek finansowy, instytucje i jego instrumenty

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej instytucji funkcjonujących na rynku finansowym. Charakter powiązań instytucji finansowych z otoczeniem mikro i makroekonomicznym. Usługi bankowe. czynności bankowe.

 

Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach:

1. Kredyt bankowy w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych w bankach hipotecznych i uniwersalnych

2. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym

3. Źródła pozyskiwania kapitału spółek notowanych na GPW w Warszawie

4. Faktoring jako sposób finansowania przedsiębiorstw,

5. Formy i zastosowanie leasingu w obrocie gospodarczym

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2016-2017: 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań studenta przedmiotem seminarium,

2. Mile widziana średnia > 3,50,

3. Znajomość języków obcych umożliwiająca wykorzystanie literatury przedmiotu w pracy dyplomowej,

4. Umiejętność zastosowania prostych metod statystycznych,

5. Pracowitość i systematyczność.

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru środa godz. 11:30-12:15

 


dr Krzysztof Waliszewski


Tytuł seminarium:

Pośrednictwo i doradztwo finansowe, instytucje parabankowe, europejski unie bankowa i rynków kapitałowych

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

finanse gospodarstw domowych i zarządzanie finansami osobistymi,

współpraca przedsiębiorstwa z bankiem,

współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankiem,

bankowe i pozabankowe formy finansowania przedsiębiorstw,

bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna),

bankowość spółdzielcza,

bankowość centralna,

bankowość specjalistyczna (np.: samochodowa, hipoteczna, konsumencka consumer finance, inwestycyjna),

gmina na rynku kapitałowym (w tym emisja obligacji komunalnych), 

systemy finansowe,

rynki finansowe,

instrumenty, instytucje i innowacje finansowe,

rynek kredytów konsumenckich consumer finance (kredyty detaliczne konsumpcyjne – ratalne, w karcie kredytowej w tym private label, w rachunku bieżącym, gotówkowe, studenckie, okolicznościowe – wakacyjne, świąteczne),

rynek detalicznych kredytów hipotecznych i wsparcie państwa w tym zakresie

pośrednictwo finansowe i jego formy

pośrednictwo kredytowe,

doradztwo finansowe (kredytowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne),

instytucje parabankowe (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kasy budowlane i mieszkaniowe, spółki pożyczkowe),

informacja kredytowa i gospodarcza w Polsce,

giełda papierów wartościowych jako miejsce pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstw,

finansowanie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018

Warunki uczestnictwa w seminarium:

Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium


Zapisy na seminarium

Zapisy na seminarium w Sekretariacie Katedry lub bezpośrednio u promotora

Dyżur 16.11.2016 r. w godzinach 15.00-15.45 pok. 1225 Altum

lub e-mailowo: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl 
Zobacz także