Seminaria dyplomowe

Studia I stopnia


 

dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość i finanse

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: międzynarodowy system walutowy; kursy walutowe w teorii i praktyce; unie walutowe; strefa euro i europejska integracja walutowa; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; pieniądz międzynarodowy; systemy bankowe w Polsce i na świecie

 

Przykładowe tytuły prac obronionych:

 

1.                  Mechanizm ERM II jako narzędzie stabilizowania kursów walut krajów członkowskich Unii Europejskiej;

2.                  Wykorzystanie metod analizy technicznej do badania zmienności kursu złotego wobec dolara i euro w latach 2000-2009;

3.                  Psychologia i jej wpływ na zachowanie się inwestorów

4.                  Ataki spekulacyjne jako przyczyna występowania kryzysów walutowych;

5.                  Dolar amerykański i euro jako międzynarodowe jednostki pieniężne

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2019:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1.                  Rozmowa kandydata z promotorem

2.                  Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

3.                  Średnia ocen

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru

poniedziałek w godz. 7.00-7.45

środa do 22.11.br w godz. 8.45-9.30

lub w sekretariacie po wcześniejszym kontakcie mailowym: michal.jurek@ue.poznan.pl 

dr hab. Grzegorz Kotliński


Tytuł seminarium: Konkurencyjność w sektorze usług finansowych

  

Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe:instrumenty i formy świadczenia usług bankowych i elektronicznych,  wdrażanie i wykorzystanie innowacji technologicznych w działalności banków, nowoczesne formy komunikacji banków z klientami (facebook, contact i call center), usługi z zakresu kształtowania obrotu bezgotówkowego, nowoczesne usługi bankowe dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, finansowe aspekty konkurencyjności banków.


Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:

 

1.     Ewolucja usług kredytowych dla osób fizycznych na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

2.     Obsługa klientów poprzez serwisy internetowe na przykładzie banku X w latach 20xx-20xx.

3.     Finansowe aspekty konkurencyjności banku spółdzielczego X w latach 20xx – 20xx.

4.     Promocja usług na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

5.     Obsługa klientów w call center na przykładzie działalności banku X w latach 20xx-20xx.

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2019:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium

(zajrzyj: http://grzekotnik.republika.pl/):

 

1.     Łatwość nawiązywania kontaktów 

2.     Zainteresowanie tematyką seminarium 

3.     Umiejętności i predyspozycje do pracy analitycznej 

4.     Samodzielność w myśleniu i umiejętność argumentowania 

 


Zapisy na seminarium w sekretariacie Katedry lub bezpośrednio u promotora w pok. 1219 na dyżurach


dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość komercyjna i centralna

  

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: pieniądz, systemy bankowe, stabilność finansowa, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, zarządzanie i organizacja banku; czynności bankowe

 

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

1. Funkcjonowanie kanału kredytowego polityki monetarnej w Polsce

2. Kredyty dla przedsiębiorstw w Polsce 

3. Kryzys walutowy w Argentynie 

4. Sekurytyzacja aktywów jako operacja pasywna banku komercyjnego

5. Bank centralny jako podmiot polityki pieniężnej

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017–2019

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

 

1. Rozmowa

2. Znajomość  języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej.

3. Podjęcie sumiennej, konsekwentnej, i systematycznej pracy seminaryjnej.


Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru

w czwartek 16.11.2017 w godz. 10.00-12.00 w Dziekanacie pok. 114

lub kontakt mail: pawel.marszalek@ue.poznan.pl


dr Paweł Mikołajczak


Tytuł seminarium: Finansowanie i rozwój przedsiębiorstw

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

 

- małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

- źródła finansowania inwestycji sektora MŚP

- fundusze europejskie a finansowanie MŚP

- działalność kredytowa banków w zakresie finansowania sektora MŚP

- fundusze wysokiego ryzyka a sektor MŚP

- rynek kapitałowy a MŚP

- polityka gospodarcza wobec MŚP

- pośrednictwo kredytowe i doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2019:

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

.

- średnia ocen

- zainteresowania związane z tematyką seminarium

- preferowane badania własne w pracy magisterskiej (np. ankietowe lub analiza raportów oraz danych statystycznych)

- znajomość języka angielskiego

 

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżuru

wtorek  godz. 11.30-12.30 pokój 1225

 dr Ryszard Mikołajczak

Tytuł seminarium: Rynek finansowy, instytucje i jego instrumenty

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej instytucji funkcjonujących na rynku finansowym. Charakter powiązań instytucji finansowych z otoczeniem mikro i makroekonomicznym. Usługi bankowe. czynności bankowe.

 

Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach:

1. Kredyt bankowy w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych w bankach hipotecznych i uniwersalnych

2. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym

3. Źródła pozyskiwania kapitału spółek notowanych na GPW w Warszawie

4. Faktoring jako sposób finansowania przedsiębiorstw,

5. Formy i zastosowanie leasingu w obrocie gospodarczym

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2019: 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań studenta przedmiotem seminarium,

2. Mile widziana średnia > 3,50,

3. Znajomość języków obcych umożliwiająca wykorzystanie literatury przedmiotu w pracy dyplomowej,

4. Umiejętność zastosowania prostych metod statystycznych,

5. Pracowitość i systematyczność.

 

Zapisy na seminarium w sekretariacie Katedry

 


dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium:

Pośrednictwo i doradztwo finansowe, instytucje parabankowe, europejski unie bankowa i rynków kapitałowych

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

finanse gospodarstw domowych i zarządzanie finansami osobistymi,

współpraca przedsiębiorstwa z bankiem,

współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankiem,

bankowe i pozabankowe formy finansowania przedsiębiorstw,

bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna),

bankowość spółdzielcza,

bankowość centralna,

bankowość specjalistyczna (np.: samochodowa, hipoteczna, konsumencka consumer finance, inwestycyjna),

gmina na rynku kapitałowym (w tym emisja obligacji komunalnych), 

systemy finansowe,

rynki finansowe,

instrumenty, instytucje i innowacje finansowe,

rynek kredytów konsumenckich consumer finance (kredyty detaliczne konsumpcyjne – ratalne, w karcie kredytowej w tym private label, w rachunku bieżącym, gotówkowe, studenckie, okolicznościowe – wakacyjne, świąteczne),

rynek detalicznych kredytów hipotecznych i wsparcie państwa w tym zakresie

pośrednictwo finansowe i jego formy

pośrednictwo kredytowe,

doradztwo finansowe (kredytowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne),

instytucje parabankowe (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kasy budowlane i mieszkaniowe, spółki pożyczkowe),

informacja kredytowa i gospodarcza w Polsce,

giełda papierów wartościowych jako miejsce pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstw,

finansowanie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Prace nagrodzone i wyróżnione:

§  I Nagroda Prezesa Zarządu BFG w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej za pracę A. Graczyk, Rola unii bankowej w procesie integracji europejskiej (rok akademicki 2014/2015).

§  I Nagroda w konkursie Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu w XI edycji konkursu VERBA VERITATIS i za pracę A. Tomczak, Wpływ społecznej odpowiedzialności na efektywność banków na wybranych przykładach (rok akademicki 2015/2016).

§  Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej za pracę J. Rybskiej, Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu (rok akademicki 2015/2016).

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2019: 10

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

  1. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

 

Zapisy na seminarium:

Wstępne zgłoszenie poprzez e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

Wypełnianie deklaracji dotyczących seminarium podczas dyżurów

14.11.2017 i 21.11.2017 w godzinach 11.20-12.05 pok. 1225 Altum

lub w sekretariacie Katedry. 
Zobacz także