Kierownik studium: dr Paweł Mikołajczak

Cele i zadania studium:


Celem głównym uruchomienia studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, możliwości pozyskiwania przez nie kapitału na rynkach finansowych oraz w obszarze wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych.
Więcej informacji na temat studium już wkrótce na stronie internetowej Katedry Pieniądza i Bankowości.

Słuchacze:
Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz doskonaleniem wiedzy w obszarze dyscyplin społeczno-ekonomicznych. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Ramowy program studium:

Program studiów jest realizowany w ciągu 360 godzin, w tym 60 godzin praktyki (3 semestry). 
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

 • Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
 • Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy
 • Człowiek a przedsiębiorczość
 • Podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
 • Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty kończą się egzaminem w formie testu pisemnego lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć.
Seminaria kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Harmonogram zjazdów studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli zostanie podany w późniejszym terminie.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).