Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.


Finanse i rachunkowość budżetowa

Celem Studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych.


Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Celem Studium jest przekazanie obiektywnej i empirycznie zweryfikowanej wiedzy, zgromadzonej zarówno przez ośrodki naukowe, jak i instytucje publiczne, na temat funkcjonowania strefy euro. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę korzyści i kosztów, jakie wiązały się będą z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty euro. Zajęcia poprowadzą m. in. pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, znaczna część spotkań będzie miała charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą analizowali w oparciu o ogólnodostępne internetowe bazy danych finansowych (m. in. case study) proces przyjmowania i funkcjonowania wspólnej waluty.


Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne

Celem Studium jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnymi. Słuchacze poznają wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku kapitałowym. Zdobędą umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne) oraz zaawansowane produkty finansowe: private banking czy lokaty alternatywne. Nabędą także umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów.


Rachunkowość i podatki w zrównoważonym przedsiębiorstwie

Studium skierowane jest do osób pragnących pogłębić wiedzę z rachunkowości na poziomie samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz chcących udoskonalić umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych i spółek kapitałowych).