Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną

Skrót prowadzący do rejestracji:

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.23.html

Po zatwierdzeniu zgłoszenia zostaje wysłany e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania aplikacji.

Komplet wymienionych poniżej dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie w ciągu 7 dni.

Po dokonaniu rejestracji on-line wygenerowane zostaną następujące dokumenty:

  • podanie kandydata
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych na UEP
  • oświadczenie o indywidualnym zobowiązaniu się do uiszczenia opłaty za studia (w przypadku finansowania studiów przez pracodawcę zalecane jest by dołączyć także skierowanie z zakładu pracy lub wystawione przez pracodawcę zobowiązanie do pokrycia kosztów kształcenia)

Do ww. wygenerowanych w systemie dokumentów należy dołączyć:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia),
  • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie

Komplet dokumentów można składać osobiście w Sekretariacie p. 1328 na XIII piętrze w Collegium Altum (wieżowiec Uniwersytetu Ekonomicznego), w godzinach pracy: poniedziałki – piątki 7.30-14.30, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań.


Kontakt

email: zbigniew.bentyn@ue.poznan.pl

lub przesłać listownie na adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Logistyka Międzynarodowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61 – 875 Poznań

 

Termin składania aplikacji:

26 września 2017

 

Kryteria kwalifikowania kandydatów

Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Czas trwania studiów:

Czas realizacji zajęć dydaktycznych: dwa semestry (rozpoczęcie zajęć w październiku 2017 r. zakończenie w czerwcu 2018 r.).