Problematyka naukowo-badawcza

 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw, biznes międzynarodowy
 • Współpraca (kooperacja) przedsiębiorstw, sieci biznesowe i podejście sieciowe (network approach)
 • Efekty zewnętrzne, efekty sieciowe
 • Analiza osadzenia, zakorzenienia (embeddedness) przedsiębiorstw w lokalnych i globalnych relacjach biznesowych
 • Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Analiza działalności przedsiębiorstw zaawansowanych technologii
 • Marketing międzynarodowy

Główne publikacje

 

Publikacje via Researchgate 

Publikacje via Academia.edu

www.SieciBiznesowe.pl

 

PUBLIKACJE ZWARTE

 •  M. Ratajczak-Mrozek, Network Embeddedness. Examining the Effect on Business Performance and Internationalization, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, 2017 zobacz opis książki
 • M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. pobierz książkę
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Adamik, M. Najda-Janoszka, P. Wróbel, T. Stefaniuk, R. Niedbał, Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora, Toruń, 2016

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH I ZESZYTACH NAUKOWYCH

 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, G. Leszczyński, Change in business relationships and networks: Concepts and business reality, Industrial Marketing Management, 2018, Vol. 70, pp. 1-4

 • K. Fonfara, M. Ratajczak, A. Dymitrowski, M. Zieliński, Change in the networks setting, MP Journal, 2018, Vol. 12 Issue: 1, pp.2-5 pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, Interorganizational Network Embeddedness and Performance of Companies Active on Foreign Markets, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2017, Vol. 25, No. 4, p. 144–157 pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, K. Barłożewski, Jak zmienić kontakty w korzystne relacje – wyniki badań empirycznych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, Nr 2, s. 51-57 pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, 2017, Nr 9, s. 292-299

 • M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek,  Positive and negative effects of company`s relationships in internationalisation process, “Argumenta Oeconomica”, 2017, Vol. 38, Iss.1, s. 121-144 pobierz artykuł 

 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, G. Leszczyński, Change and transformation of networks and relationships — Fundamental aspects of business reality, "Industrial Marketing Management", 2016, Vol. 58, pp. 187-189 pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć, To be independent or balance interdependence?: Policy implications for micro and small enterprises, “IMP Journal”, 2016, Vol. 10 Iss: 2, pp. 260 - 275 pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek, The importance of social factors for rapid internationalisation – the case of a high-tech company, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  2016,  nr 271/16, s. 115-125  pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, F. Nowacki, Kształtowanie ryzyka w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw,”Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 2016, Nr 7, s. 2-7

 • M. Ratajczak-Mrozek, On the Way to Being a Micromultinational – Hindrances and Success Factors, in R. Van Tulder, A. Verbeke, R. Drogendijk (ed.) The Future of Global Organizing (Progress in International Business Research, Volume 10), 2015, Emerald Group Publishing Limited, pp.295 – 311. pobierz artykuł

 • M. Ratajczak-Mrozek, The SME perspective on motives and success factors in cross-border mergers: The importance of network position, “IMP Journal”, 2015, Vol. 9 Iss: 2, pp.136 – 162 pobierz artykuł Artykuł wyróżniony nagrodą The Emerald Literati Award for Excellence – 2016 for IMP Journal Highly Commended Paper

 • M. Ratajczak-Mrozek, Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw, “Gospodarka Narodowa”, 2015, Nr 4, s. 49-67, pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Znaczenie krajowych relacji sieciowych dla internacjonalizacji oraz aktywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe”, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015 (3), Nr. 233, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 115-126 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, The Importance of Locally Embedded Personal Relationships for SME Internationalisation Processes – from Opportunity Recognition to Company Growth, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, 2014, Vol. 10, No. 3, pp. 89-108 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, M-Herbeć, Network structures in the furniture industry – the industrial network approach, „Drewno. Wood”, 2014 Vol. 57, No. 191, pp. 27-43 pobierz artykuł
 • M. Herbeć, M. Ratajczak-Mrozek, Furniture companies cooperation and their innovativeness – industrial network approach, „Annals of Warsaw  University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology” 2014, No. 85, pp. 81-94 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Negatywne efekty osadzenia i relacji przedsiębiorstw – wymiar działalności lokalnej i międzynarodowej, w: Zarzadzanie relacjami w biznesie, współczesne wyzwania, red. M. Mitręga, Studia Ekonomiczne, Nr. 182, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2104, s. 53-63 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć, Znaczenie podmiotów usługowych dla meblarstwa w Polsce – perspektywa relacji sieciowych i współpracy, „Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, Vol. 2, Nr 1, s. 27-45 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Companies’ simultaneous embeddedness in local, international and global networks – a conceptualisation from the perspective of local enterprises and their degree of internationalisation, "Poznan University of Economics Review", 2014, Vol. 14, No.1, pp. 31-47 pobierz artykuł
 • A. Kawa, M. Ratajczak-Mrozek, Cloud Community in Logistics e-Cluster, “Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 8398",  N. T. Nguyen, B. Attachoo, B. Trawiński, K. Somboonviwat (Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014, pp. 495-503 pobierz artykuł
 • Ratajczak-Mrozek, M., Herbeć, M., The actors-resources-activities analysis as a basis for Polish furniture network research, “Drewno. Wood:”, 2013 Vol. 56, No. 190, pp. 115-137 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć, Active and inactive clusters in polish furniture industry. The industrial network approach, “Intercathedra”, 2013 No 29/3. p. 85-94 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, M. Zieliński, Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw – ujęcie koncepcyjne, "Przegląd Organizacji", 2013, Nr 11, s. 32-36, pobierz arykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, F. Nowacki, P. Sypniewska, Motywy i bariery rozwoju sieci franczyzowych na rynku lokalnym vs. zagranicznym, „Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", 2013 Nr 5, s. 109-122 pobierz artykuł
 • K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Company behavior in internationalization process and its performance, "Journal of Economics and Management, Vol. 13, pp. 27-38 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, F. Nowacki, P. Sypniewska,  Zapotrzebowanie polskich sieci franczyzowych na usługi doradcze, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2013 Nr 2 (27), s. 65-71 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Business Networks and Cooperation Within the Supply Chain as a Determinant of Growth and Competitiveness, „The European Financial Review”, April/May 2013, pp.30-33, pobierz artykuł, artykuł dostępny również pod adresem http://www.europeanfinancialreview.com/ 
 • M. Ratajczak-Mrozek, Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi, „Gospodarka Narodowa”, 2013 Nr 1-2, s.53-70 pobierz artykuł
 • A. Kawa, M. Ratajczak-Mrozek, Cooperation between Logistics Service Providers Based on Cloud Computing, "Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2013, Part II, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 7803", A. Selamat, N. T. Nguyen, H. Haron (Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, pp. 458-467 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Supply chain cooperation and company performance, „Argumenta Oeconomica”, 2012 Nr 2, pp. 89-10 pobierz artykuł.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy for High-Tech Companies’ Growth, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, 2012 Vol. 8 No. 1, pp. 35-51 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi, „Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", 2012 Nr 3, s. 127-140 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Motywy współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2012 Nr 3, s. 37-41 pobierz artykuł.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Staże naukowców jako źródło finansowania projektów badawczych, Portal Naukowca, www.portalnaukowca.pl  [dostęp 14.01.2013]
 • A. Kawa, M. Ratajczak-Mrozek, Supply Chain Configuration in High-Tech Networks, "ACIIDS 2012, Part I, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 7196", J.-S. Pan, S.-M. Chen, N.T. Nguyen (Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012, pp.459-468 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw, w: Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój,  red. J. Buko, M. Frankowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 233-244, pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Uwarunkowania współpracy z podmiotami zagranicznymi polskich przedsiębiorstw high-tech (badania empiryczne), w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wydanie specjalne. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, red. S. Lachiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 549-561
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Współpraca formalna i nieformalna w ramach łańcucha dostaw a wyniki przedsiębiorstw – analiza empiryczna, w: Relacje na rynku Business-to-Business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, red. G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 22-31 
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Forms of internationalisation and company performance (research results), w: Modern world economy. Micro- and Macroeconomic Issues, red. T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 212-222 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, w: Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, red. B. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 7-19 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji", 2011 Nr 2, s. 26-29 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Współpraca przedsiębiorstw w podejściu sieciowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2010 Nr 4, s. 70-73 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Motywy podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii (prezentacja wyników badań), "Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", 2010 Nr 3, s. 65-74 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", 2010 Nr 8, s. 16-19 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Wybory strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych, w: Wybory strategiczne w teorii i praktyce, red. E. Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 131-140 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", 2009 Nr 4, s. 75-83 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", 2009 Nr 7-8, s. 79-91 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Istota podejścia sieciowego, "Przegląd Organizacji", 2009 Nr 4, s. 18-20 pobierz artykuł 
 • M. Ratajczak-Mrozek, Podejście sieciowe do internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", 2009 Nr 3, s. 7-11 pobierz artykuł

ROZDZIAŁY MONOGRAFII NAUKOWYCH

 • M. Ratajczak-Mrozek, P. Zgrzebski, Wdrażanie i ocena zagranicznych przejęć na przykładzie przejęcia Quadra FNX Mining Ltd. przez KGHM Polska Miedź S.A., w: Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź S.A., red. A. Dymitrowski, Ł. Małys, Advertiva, Poznań 207, s. 9- 40
 • M. Ratajczak-Mrozek, Wpływ międzyorganizacyjnego osadzenia w relacjach na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w Organizacja w sieci relacji, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 11-21
 • M. Ratajczak-Mrozek, Podstawowe trendy we współczesnym międzynarodowym otoczeniu firmy, w: Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2014, s. 23-38
 • F. Nowacki, M. Ratajczak-Mrozek, Współczesne dylematy standaryzacji produktu na rynkach zagranicznych, w: Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2014, s. 150-177
 • M. Ratajczak-Mrozek, Metoda studium przypadku w dydaktyce marketingu, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 706-714
 • M. Ratajczak-Mrozek, Sieci a konkurencyjność i strategie przedsiębiorstw, w: Sieci w gospodarce, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013 
 • M. Ratajczak-Mrozek,  Writing a case study – How to obtain the necessary informationand deal with any potential related problems, in: The case study method in business education, ed. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, s. 105-115 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek,  Pisanie studium przypadku – jak zdobyć potrzebne informacje i radzić sobie z potencjalnymi problemami, w: Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej, ed. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, s. 113-123 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, The network model of internationalisation, in: The development of business networks in the company internationalisation process, ed. K. Fonfara, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012 , p. 30-36 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, The premises for establishing business networks in the internationalisation process (research project 2010-2012), in: The development of business networks in the company internationalisation process, ed. K. Fonfara, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012, p. 71-81 
 • M. Ratajczak-Mrozek,PSO Sp. z o.o. (case study), in: The development of business networks in the company internationalisation process, ed. K. Fonfara, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012, s. 164-169 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek,M. Soniewicki, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (case study), in:The network model of internationalisation, in: The development of business networks in the company internationalisation process, ed. K. Fonfara, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012, p. 123-130 
 • M. Ratajczak-Mrozek, Motywy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań, w: Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 206-217
 • M. Ratajczak-Mrozek, Kooperacja polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, w: Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów, red. E. Skawińska, E. Badzińska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 65-74 
 • M. Ratajczak-Mrozek, Wykorzystanie relacji sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 273-280
 • M. Ratajczak-Mrozek, Relacje sieciowe w działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw high-tech, w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 140-154 pobierz artykuł
 • M. Ratajczak-Mrozek, Współpraca przedsiębiorstw zaawansowanych technologii jako czynnik przewagi konkurencyjnej (wyniki z badań), w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 48-56
 • M. Ratajczak-Mrozek, Istota i charakterystyka podejścia sieciowego do procesu internacjonalizacji firmy, w: Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 43-52
 • M. Ratajczak-Mrozek, Uwarunkowania branżowe w procesie internacjonalizacji firmy na przykładzie przedsiębiortsw zaawansowanych technologii, w: Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 101-114
 • M. Ratajczak-Mrozek, PSO Sp. z o.o. (case study), w: Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. K. Fonfara, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 128-130

PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 • T. Mandjak, M. Ratajczak-Mrozek, M., Plug-in process: enter to a pre-existing well developed network - a specific situation in the internationalization process, 33rd International IMP Conference, Kuala Lumpur, Malezja, 2017.
 • A.Dymitrowski, M., Ratajczak-Mrozek, Innovation in a multinational enterprise’s subsidiary – role of headquarters and network, 33rd International IMP Conference, Kuala Lumpur, Malezja, 2017.
 • E. Baraldi, M. Ratajczak-Mrozek, From supplier to center of excellence: the development of the network position of a business init within IKEA Industry, Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 32nd International IMP Conference, Poznań, 2016
 • P. Lassalle, J. Nicholson, M. Ratajczak-Mrozek, The embeddedness of migrant entrepreneurs and their entrepreneurial actions, Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 32nd International IMP Conference, Poznań, 2016
 • M. Ratajczak-Mrozek, The role of domestic embeddedness in the internationalisation of SMEs, Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks, 31st International IMP Conference, Kolding, 2015
 • K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, An interpretation and operationalization of the concept of company internationalization maturity (network approach), Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks, 31st International IMP Conference, Kolding, 2015
 • M. Ratajczak-Mrozek, Simultaneous embeddedness in domestic and foreign networks of relationships and their impact on a small company’s internationalisation pattern and competitive position – the case of the Polish furniture company, w: the 40th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), Uppsala 2014
 • M. Ratajczak-Mrozek, Cooperation, innovations and knowledge in MICE tourist product perception, w: 5th EMAC Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, Katowice, 2014
 • M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek, Rapid transition from local to international company – the importance of social factors in relationship strength for IT enterprise, w: Coping with recurring issues in BtoB research, 30th International IMP Conference, Bordeaux, 2014 
 • M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek, M. Herbeć, F. Nowacki, The insight into relationship strength from a domestic and international perspective - when a relationship is "an important relationship"?, w: Coping with recurring issues in BtoB research, 30th International IMP Conference, Bordeaux, 2014
 • M. Ratajczak-Mrozek , The effect of companies" simultaneous embeddedness in different local and global networks - a SME perspective, w: Building and Managing Relationships in a Global Network: Challenges and Necessary Capabilities, 29th International IMP Conference, Atlanta, 2013
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Formal and informal cooperation within supply chains and company performance, w: The impact of globalization on networks and relationships dynamics, 27th International IMP Conference, Glasgow, 2011
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Formy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań), w: Współczesna gospodarka    światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków, wydanie drugie zmienione Materiały Dydaktyczne nr 317, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Poznań 2016
 • A. Hauke-Lopes, M. Łuczak, P. Mielcarek, M. Ratajczak-Mrozek, Marketing międzynarodowy. Studia przypadków i zadania, Materiały Dydaktyczne nr 274, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013
 • A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków, Materiały Dydaktyczne nr 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Poznań 2012 

Funkcje pełnione na UEP

 • Przewodnicząca Zespołu ds. Aktualizacji strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2016-2017)
 • Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu (kadencja 2016/2020)
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Promocji Uczelni (kadencja 2016/2020)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (kadencja 2016/2020)
 • Członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (kadencja 2008/2012 oraz 2012/2016)
 • Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Strategii  

Funkcje pełnione poza UEP

Główne nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (październik 2014-wrzesień 2017)
 • Nagroda „The Emerald Literati Award for Excellence – 2016 for IMP Journal Highly Commended Paper” za artykuł „The SME perspective on motives and success factors in cross-border mergers – the importance of network position” wydany przez The IMP Journal (sierpień 2016)
 • Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne – za wzorową realizację zadania Wsparcie Karier studentów UEP w projekcie Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (październik 2015)
 • Zajęcie II miejsca w V edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2007/2008, organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kwiecień 2009)


Badania naukowe i działalność ekspercka

 • Międzynarodowy projekt badawczy „Speed and acceleration in the internationalization process of the firm”, Szwecja (kierownik projektu prof. Martin Johanson, Uppsala University)
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 51104-48, "Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych", 2013-2016
  (kierownik projektu dr Milena Ratajczak-Mrozek)
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej na efektywność działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym", Nr 2015/17/B/HS4/00309, 2016-2018, (kierownik projektu dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat)
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)",  Nr UMO-2013/09/B/HS4/01145, 2014-2017
  (kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Fonfara)
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe centrum Nauki, nr 51104-43 , "Dzielenie się wiedzą a proces innowacji: podejście sieciowe", 2012-2014 
  (kierownik projektu dr Marek Zieliński)
 • Badanie „Innowacyjne usługi dla rozwoju aktywności zagranicznej przedsiębiorstw”, nr 51101-37, sierpień-listopad 2012
  (kierownik projektu dr Milena Ratajczak-Mrozek)
 • Badanie „Rozwój i internacjonalizacja sieci franczyzowych w Polsce”, czerwiec-sierpień 2012
  (kierownik projektu: dr Milena Ratajczak-Mrozek)
 • Projekt „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, grudzień 2011-wrzesień 2012, Instytut Zachodni w Poznaniu  
 • Projekt Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji, "Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2010-2012, nr 2010-1-PL-LEO05-11462
  (Kierownik projektu: dr Maciej Pietrzykowski)
 • Badania dla Młodych Naukowców i Doktorantów, „Sieci biznesowe a działalność zagraniczna przedsiębiorstw”, nr 51103-515, 2011-2012
  (Kierownik projektu dr Milena Ratajczak-Mrozek)
 • Ekspertyza "Kooperacja polskich przedsiębiorstw" przygotowana na zamowienie Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, lipiec-grudzień 2010, 
  nr II/62/P/75001/10/DAP  (cytowane przez Dynamiczna Polska)
  (Kierownik projektu: dr Milena Ratajczak-Mrozek)
 • Członek Editorial Advisory Board (Rady Programowej) czasopisma “Cogent Business & Management”wydawanego przez Taylor & Francis, UK, od 2015
 • Członek Editorial Board (Rady Programowej) czasopisma “Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)”wydawanego przez The Institute of Eastern Europe and Central Asia we współpracy z Webster University in St. Louis, USA, od 2014
 • Conference Scientific and Executive Coordinator, Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej, 32nd International IMP Conference Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, organizowanej przez Industial Marketing and Purchasing Group i UEP, Poznań 2016
  Współorganizator sesji specjalnej (special track chair) “Internationalisation of Firms and Markets” (z Tuija Mainela, Lars-Gunnar Mattsson, Asta Salmi i Krzysztof Fonfara) oraz członek zepsołu odpowiedzialnego za Doctoral Colloqium dla miedzynarodowej grupy doktorantów (prowadzenie dyskusji dla doktorantów wraz z Häkanem Häkansonem)
 • Współorganizator sesji specjalnej (special track chair, wspólnie z L.-G. Mattsson i A. Salmi)) “Understanding internationalization of the firm in an internationalizing” podczas konferencji międzynarodowej 31th Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium „Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks”, 25 – 29.08.2015, University of Southern Denmark Kolding, Dania 
 • Projekt badawczy własny finansowany prez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  nr 51104-69, "Kształtowanie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiebiorstwa", 2010-2012 
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
 • Projekt badawczy własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 51104-95, "Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe)", 2006-2008 
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)

Prowadzone zajęcia

 • Podstawy marketingu
 • Marketing międzynarodowy
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
 • Zachowania firm w międzynarodowych sieciach biznesowych
 • Marketing w turystyce
 • Contemporary marketing strategies for foreign markets
 • Ethics and protection of Intellectual Property
 • Seminarium dyplomowe
 •  Strategie w biznesie międzynarodowym”; „Dysertacja” (Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP, MBA)
 • Visiting Professor w University of Rennes1, School of Business Administration (Institut de Gestion de Rennes), Francja (2012, 2013) oraz w ISCTE Business School, Lisbon University Institute, Portugalia (2010)