Wydawnictwa zwarte:
 • Strategia rozwoju produktu turystycznego "Krainy Podgrzybka" (współautor: Olszewski Marcin), Fundacja Kraina Podgrzybka, 2008. 155 s.
 • Kompendium wiedzy o turystyce (red. naukowy), wud. II zmienione, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 462.
 • Vademecum pilota grup turystycznych (red. naukowy), wyd. 4, UEP, Poznań 2009, ss. 304. 
 • Ntrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research (scientufic editor), ZN nr 99, Wyd. AE w Poznnaniu, Poznań 2008, ss. 163.
 • Uwarunkowania przedsiebiorczości i jakosci w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych (red. naukowy), ZN nr 98, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 182.
 • Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 371. 
 • Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Vademecum pilota grup turystycznych - materiały do ćwiczeń z pytaniami egzaminacyjnymi, współautor i redaktor naukowy, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, współautor i redaktor naukowy, Zeszyty Naukowe AE, Nr 53, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 • Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, współautor i redaktor naukowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, współautor i redaktor naukowy, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, redaktor naukowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Vademecum pilota grup turystycznych, redaktor naukowy, Wydawnictwo AE, Poznań 2001, 2003 (wyd. II, zmienione).
 • Skuteczne prowadzenie obiektu hotelarskiego i gastronomicznego, red. R. Gałecki, Verlag Dashofer, Warszawa 2000.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki, redaktor naukowy, PWN, Poznań, 1999 (na podstawie projektu badawczego finansowanego z funduszy PHARE).
 • Turystyka - kraj, region, przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 1998 (współautor: K. Łopaciński).
 • Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE Poznań, 1997, Wyd. II poprawione i uzupełnione, AE Poznań 1998.
 • Efektywność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym, Instytut Turystyki, Warszawa 1991.
 • Ekonomika turystyki, Wydawnictwa Uczelniane AE w Poznaniu, Poznań 1980 (współautor: R. Gałecki).
 • Warunki zastosowania marketingu w turystyce w gospodarce centralnie planowanej, Wydawnictwa Uczelniane AE w Poznaniu, Poznań 1980.
 • Zarządzanie w turystyce - formułowanie i weryfikacja rozwiązań systemowych, Instytut Turystyki, Warszawa 1987
 • Rynek turystyczny w Polsce, Wydawnictwa Naukowe IHWiU, Warszawa 1979.
Artykuły i referaty oraz inne publikacje:
 • Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle (współautorzy: Zmyślony Piotr, Nawrot Łukasz, Olszewski Marcin), Tourism 2010 nr 4 - Zagreb : Institut of Croatia.
 • Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. Józef Sala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2010.
 • The spas of salt mine Bochnia - a Polish case study (wspłautor: Olszewski Marcin) [w:] Innovation and Entrepreneurship: Strategies and Processes for Success in Tourism, red. K. Weirmair, P. Keller, H. Pechlaner, F. M. Go. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2010.
 • Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. Grzegorz Gołembski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,Warszawa, 2009.
 • Zintegrowane zarządzanie regionem turystycznym (współautorzy: Zdebski Janusz, Raciborski Jerzy), red. Grzegorz Gołembski, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2009.
 • Związki turystyki z sektorem publicznym (współautorzy: Denek Emilia, Łopaciński Krzysztof) [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. Grzegorz Gołembski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2009.
 • Methods of entrepreneurship research in the Polish tourism sector [w:] Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research, Wydawnictwo UEP, Poznań, 2008.
 • Wpływ kanałów dystrybucji elektronicznej na rynek touroperatorów w Polsce (współautor: Andrzejewski Maciej) [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2008.
 • Rola czasu na globalnym rynku turystycznym - ujęcie popytowe (współautor: Niezgoda Agnieszka [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki, red. Grzegorz Gołembski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, - Sulechów, 2008.
 • Badanie przedsiębiorczości liderów rynku turystycznego (współautor Marcin Olszewski), [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca - materiały konferencyjne, red. A. Rapacz, Jelenia Góra - Český ráj, 2006.
 • Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie [w:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, red. J. Walasek, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005.
 • The role of the public sector in developing tourism product strategies for tourism destinations, "The Poznań University of Economics Review" 2004, vol. 4, nr 1.
 • Produkt turystyczny - Szlak Piastowski, czyli jak wyciągać pozytywne wnioski z negatywnych przykładów, [w:] Tworzenie i kreacja produktu turystycznego - marketing terytorialny, materiały konferencyjne seminarium Tour Salon 2003, Poznań, 24 października 2003.
 • Strategic Destination Management in New Tourist Destinations (współautor: M. Bednarska) [w:] Tourism and the Environment: Sustainability in Tourism Development, Dublin Institute of Technology 2002.
 • Rozwój turystyki zrównoważonej w parkach krajobrazowych - nowe trendy w Unii Europejskiej (współautor: Ł. Nawrot) [w:] Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2002.
 • Model zachowań turystycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej (współautorzy: B. Holderna-Mielcarek, A. Niezgoda, Piotr Szmatuła), [w:] "Problemy Turystyki" nr 1-2, 2002.
 • Model of Tourist Behaviour of Polish Students in Their Leisure Time, (współautorzy: B. Hołderna-Mielcarek, A. Niezgoda, P. Szmatuła), [w:] Leisure Futures (materiały konferencyjne) Congress Innsbruck, 11-13 kwietnia 2002.
 • Gospodarka turystyczna w decydującej fazie negocjacji z Unią Europejską - wyzwania i nadzieje, (współautor: Ewa Średzińska), "Travel Trade Gazette Poland" 2001, nr 11 (wydanie specjalne).
 • Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kształtowaniu produktu turystycznego, (współautor: Andrzej Rapacz), "Problemy turystyki" 2001, nr 1-2.
 • Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kształtowaniu produktu turystycznego, (współautor: Andrzej Rapacz), [w:] Gospodarka turystyczna w decydującej fazie negocjacji z Unią Europejską - wyzwania i nadzieje, IV seminarium Tour Salon, MTP, Poznań, 26 października 2001 roku.
 • Określenie strategii rozwoju turystyki na przykładzie województwa wielkopolskiego, referat na międzynarodową konferencję naukową Creating and managing growth in travel and tourism, Dalma University Tourism and Travel Research Association, Borlänge i Sztokholm, 21-25 kwietnia 2001 roku.
 • Turystyka jako przedmiot integracji badań naukowych, [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), ZN nr 81, Kraków 2001.
 • Rozwój inwestycji proturystycznych na szczeblu regionu (współautor: Jerzy Kuczyński) [w:] Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Wyd. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Katedra Turystyki AE w Poznaniu, Polska Organizacja Turystyczna - forum dyskusyjne Tour Salon 2000, październik 2000.
 • Turystyka (współautorzy: B. Hołderna-Mielcarek, A. Niezgoda, P. Zmyślony) [w:] Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2000.
 • Kształtowanie instrumentów ekonomiczno-finansowych w turystyce [w:] Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Gołembskiego, Wydawnictwo AE, Poznań 1999.
 • Podstawy regionalnego marketingu dla inwestorów (współautorzy: M. Bednarska, L. Wojtasiewicz), "Problemy Turystyki" 1998, nr 3-4. (na podstawie referatu na konferencję IT, Kraków, maj 1998).
 • Transport lotniczy jako czynnik aktywizacji turystyki w regionie, referat na Konferencję "Transport lotniczy w rozwoju Wielkopolski XXI wieku, AE Poznań, 4 czerwiec 1998.
 • Destination Marketing for Investors, Reports 48th Congress of AIEST, Marrakech, Morocco, 1998.
 • System dystrybucji usług turystycznych w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Problemy Turystyki 1997, nr 4 (współautor: R. Ropa).
 • Quality of Services in Active Tourism, Reports 47th Congress of AIEST, Cha Am, Thailand, 1997, Publication of AIEST, s. 271-278.
 • Quality of Services in Qualified Tourism, referat na 47 Kongres AIEST, Cha Am, Tajlandia, 1997.
 • Czynniki hamujące rozwój turystyki w Polsce, Zeszyty Naukowe AE Poznań, Seria I ,Zesz. 247 , Poznań 1996.
 • Promocja targów czyli marketing skierowany do marketingowców, referat na konferencję "Marketing w Usługach", Błażejewko 1994.
 • Możliwości turystycznej aktywizacji regionów Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie Polski, referat na konferencję WTO, Nikozja, Cypr 1991 System of Tourism in the Economy of Shortage, Annals of Tourism Research 1990, nr l.
 • Uwarunkowania decyzji gospodarczych podejmowanych w Polsce przez przedsiębiorstwa turystyczne, Problemy Turystyki 1989, nr 1 (współautor: B. Marcinkowska).
 • Cechy rynku turystycznego a efektywność funkcjonujących na nim przedsiębiorstw, Handel Wewnętrzny 1989, nr 2.
 • Uwarunkowania rynkowe działalności gospodarczej w turystyce, Rocznik CPBP 0806, Warszawa 1989.
 • Koncepcja systemu zarządzania gospodarką turystyczną na przykładzie województwa nowosądeckiego, s. 102 (współautor: G. Cieloch, W. Lach, L. Wojtasiewicz), 1989.
 • Możliwości rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej na przykładzie Wielkopolski, praca na zlecenie UW w Poznaniu, Poznań 1989, s. 39 (współautorzy: Bogucki, Bosiacki, Gałecki, Kmiecik, Wojciechowski, Żywiecki).