Pracownicy i doktoranci Katedry Rachunkowości prowadzą badania naukowe między innymi w następujących obszarach:

 • rola rachunkowości w społeczeństwie,
 • paradygmaty rachunkowości jako nauki społecznej,
 • cele, zadania i funkcje rachunkowości,
 • rachunkowość jako język biznesu,
 • komunikacja w rachunkowości,
 • rachunkowość behawioralna,
 • teoria agencji a teoria rachunkowości,
 • teoria wartości, zasady i metody wyceny,
 • wielowymiarowość potrzeb informacyjnych na tle metod poznawczych rachunkowości,
 • zastosowania fizyki w ekonomii (teoria chaosu),
 • harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w dobie globalizacji,
 • rachunkowość międzynarodowa w tym MSR/MSSF,
 • cechy jakościowe informacji finansowej a kreatywne i agresywne praktyki rachunkowości,
 • jednostkowa i skonsolidowana sprawozdawczość finansowa,
 • połączenia jednostek gospodarczych w świetle regulacji bilansowych,
 • zintegrowana sprawozdawczość,
 • audyt wewnętrzny i zewnętrzny,
 • rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza,
 • pomiar i raportowanie dokonań uczelni wyższej,
 • zintegrowane zarządzanie kosztami,
 • strategiczny wymiar rachunkowości,
 • szczególne zasady rachunkowości i sprawozdawczości w funduszach inwestycyjnych, szpitalach, zakładach ubezpieczeń, gospodarstwach rolnych, zakładach pracy chronionej, jednostkach sektora finansów publicznych,
 • kategorie makroekonomiczne stosowane w rachunkowości narodowej i ich znaczenie w kształtowaniu polityki społecznej i gospodarczej,
 • podatek od towarów i usług w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • technologie informatyczne wspierające wartość poznawczą informacji generowanych przez rachunkowość.