Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego i podmiotach świadczących usługi kluczowe. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, wskazującymi, że m.in. podmioty świadczące usługi kluczowe zobowiązane są do posiadania, utrzymania i rozwijania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającym wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/EIC 27001.

Uczestnictwo w zajęciach przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 27001, ISO 22301 i ich integracji z przepisami ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

Zajęcia Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego oraz Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego prowadzone w formie wykładów i warsztatów pozwolą słuchaczom na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy śledczej przebiegu incydentów cyberbezpieczeństwa, co pomocne jest w działalności pełnomocnika.

Podczas zajęć realizowane będą ćwiczenia praktyczne, które przesyłane będą słuchaczom za pośrednictwem systemu konferencyjnego. Słuchacz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach powinien posiadać komputer z prawami użytkownika zaawansowanego, umożliwiającymi co najmniej uruchomienie prostych skryptów (np. w PowerShell lub innych ) odczytujących dane konfiguracji komputera, uruchamianie programów np. open source, wersje demo. Komputer słuchacza przez cały czas trwania zajęć podłączony powinien być do Internetu, z możliwością przeglądania stron Internetowych o tematyce bezpieczeństwa i zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz w celu udostępnianie ekranu słuchacza z wynikami ćwiczeń lub przesłania wyników ćwiczenia na wskazany portal uczelni.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa
Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz przepisami ochrony danych osobowych wg RODO”
Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów.

W szczególności studia skierowane są do:
– pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa,
– audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
– administratorów danych osobowych,
– pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Aplikuj online

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Program:
1. Społeczeństwo informacyjne – 8 godzin
2. Organizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa – 8 godzin
3. Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych – 8 godzin
4. Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości – 16 godzin
5. Zarządzanie i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa – 16 godzin
6. Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO – 32 godziny
7. Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku wystąpienia incydentów cyberbezpieczeństwa – 8 godzin
8. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego – 16 godzin
9. Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego – 32 godziny
10. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – 16 godzin
11. Szacowanie ryzyka w systemach informatycznych – 8 godzin

Łącznie: 168 godzin

Egzaminy:
1. Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości
2. Zarządzanie i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa
3. Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO
4. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego

Aplikuj online

III edycja studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe” rozpocznie się w październiku 2023 r. i będzie trwała dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostana przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 5.500 zł

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5.500 zł (lub 4.400 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– płatna do dnia 18 października 2023 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.750 zł każda (lub 2.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.375 zł każda (lub 1.100 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych (CEUE),
ul. Towarowa 55 , III piętro , p. 3.4
(przy Akademii Muzycznej)

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i podmiotach świadczących usługi kluczowe”

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Mgr Romana Dziubalska Zastępca dyrektora CEM
D, pokój nr 3.6
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Czwartek
10:30 - 11:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.