Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.
Studia podyplomowe „Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej” organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.
Celem studiów podyplomowych „Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej” jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii blockchain, zarówno w działalności biznesowej, jak i w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej związanej z systemami opartymi na technologii blockchain.

Termin blockchain używany jest do określania różnego rodzaju systemów opartych na rozproszonej bazie danych, zawierającej rosnącą ilość informacji. Technologia blockchain wykorzystuje rozproszone systemy informatyczne oraz mechanizmy kryptografii do potwierdzenia zajścia zdarzeń zapisanych w kolejnych blokach. Zastosowanie rozproszonego rejestru pozwala na umieszczenie w pojedynczym bloku informacji odwzorowującej zajście transakcji (np. przeniesienie udziałów, własności) lub operacje kupna lub sprzedaży (np. wytworzonej energii elektronicznej oraz walut, w tym kryptowalut). Wraz z rozwojem technologii i rozwiązań bazujących na blockchain wykształciła się także specyficzna w środowisku osób zajmujących tą tematyką terminologia, pozwalająca na określenie poszczególnych elementów systemu, tj. blok, łańcuch bloków, token, smart contract, węzły oraz dowód pracy.
Charakter nowoczesnych technologii informatycznych wskazuje, że zarówno biznes, jak i administracja publiczna, dostrzegać będą w technologii blockchain ogromny potencjał, co przełoży się w najbliższym czasie na poszukiwanie pracowników o nowych, szerokich i interdyscyplinarnych kompetencjach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej” z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
– Certyfikat Menedżera technologii blockchain wystawiony przez PIKW.

Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

1. Elementy kryptografii
2. Aspekty technologiczne blockchain
3. Bezpieczeństwo technologii blockchain
4. Zmiany w gospodarce wynikające z wdrożenia technologii blockchain
5. Blockchain – doświadczenia praktyczne
6. Charakterystyka rynku kryptowalut
7. Kryptowaluty – doświadczenia praktyczne
8. Aspekty prawne stosowania technologii blockchain
9. Marketing projektu blockchain
10. Finansowanie projektów blockchain

Aplikuj online

Najbliższa edycja studiów zostanie uruchomiona od października 2023 roku. Studia będą trwały dwa semestry.
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 7.900 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 6.320 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 7.900 zł (lub 6320 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– opłatę należy wnieść w terminie do dnia 18 października 2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.950 zł (lub 3.160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.

– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.975 zł (lub 1.580 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.

– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2024 r.

– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024r.

– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

– Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– Kwestionariusz osobowy,
– Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– Kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe „Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej”

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, ul.Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Grażyna Świtała specjalista
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, pokój nr 3.7
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Czwartek
10:30 - 11:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.