Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Wywiad strategiczny w założeniu ma być źródłem przewagi konkurencyjnej,
a jednocześnie – przy właściwym rozpoznaniu środowiska funkcjonowania biznesu – pozwolić na szacowanie i neutralizowanie ryzyka zagrożeń, a w szczególności tego związanego ze szpiegostwem przemysłowym.

Studia podyplomowe „Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu” mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, strategicznego wywiadu biznesowego, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Uczestnicy studiów nabędą umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizowania informacji obejmujących między innymi wywiad konkurencyjny, rynkowy, rozpoznanie partnerów strategicznych, badanie powiązań kapitałowych, ocenę wiarygodności osób i firm.
Podczas zajęć przedstawione zostaną metody pracy wykorzystywane m.in. w wywiadzie gospodarczym, narzędzia pozyskiwania danych i ich analizy. Zaprezentowane zostaną techniki służące do zdobywania informacji na temat osób i organizacji z różnego rodzaju publicznych i niepublicznych źródeł. Realizowane będą również warsztaty w zakresie ugruntowania nabytej wiedzy.
Program studiów obejmuje również tematykę metod pracy służb specjalnych na świecie i zagrożeń związanych ze szpiegostwem przemysłowym.
Omówione zostanie zjawisko psychologicznej wojny informacyjnej, dezinformacji, inspiracji czy propagandy, jako narzędzi strategicznej walki konkurencyjnej.
Zajęcia obejmować będą także problematykę bezpieczeństwa biznesu i podejmowania działań neutralizujących identyfikowane zagrożenia.
Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
– Certyfikat Specjalisty ds. wywiadu gospodarczego i przeciwdziałania inwigilacji wystawiony przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
– Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
– Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html).

Studia podyplomowe „Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu”przeznaczone są dla osób zajmujących różnego rodzaju stanowiska, na których kluczowe znaczenie ma zarządzanie informacją, rozumiane jako pozyskiwanie, analiza oraz ochrona informacji. W szczególności studia skierowane są do:

 • kadry zarządzającej,
 • kontrolerów wewnętrznych,
 • audytorów,
 • analityków,
 • detektywów,
 • pozostałych osób zajmujących się wyszukiwaniem informacji i zainteresowanych tematyką wywiadu gospodarczego i zapobieganiem szpiegostwu przemysłowemu.
Aplikuj online

Program:

 1. Pozyskiwanie informacji i ocena ryzyka zagrożeń – narzędzia wywiadu strategicznego – zagadnienia wprowadzające (16 godz.)
 2. Procesy analityczne systemów zarządzania zgodnością w rozwoju organizacji inteligentnych (16 godz.)
 3. OSINT (biały wywiad) i wywiad gospodarczy- wyszukiwanie informacji na temat osób i organizacji (16 godz.)
 4. Metodyka pracy informacyjno-analitycznej i ryzyko błędów w systemie compliance (16   godz.)
 5. Instytucje i przepisy regulujące ochronę (8 godz.)
 6. Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorstwa (8 godz.)
 7. Ochrona informacji w cyberprzestrzeni (24 godz.)
 8. Problematyka aktywności służb specjalnych na świecie i ich wpływ na biznes (8 godz.)
 9. Podatności na działania korupcyjne w kontekście zakupowym i eksploatacyjnym (16 godz)
 10. Zagrożenia w obrocie gospodarczym i neutralizowanie zagrożenia szpiegostwa przemysłowego (8 godz.)
 11. Dowody w postępowaniach wewnętrznych i waloryzacja procesowa (8 godz.)
 12. Metodyka audytu wewnętrznego i oceny ryzyka (8 godz.)
 13. Elementy AML w pracy informacyjno-analitycznej pionu compliance (8 godz.)
 14. Prowadzenie rozmów wyjaśniających i ocena wiarygodności rozmówcy (24 godz.)

Egzaminy z przedmiotów:

 1. Metodyka pracy informacyjno-analitycznej i ryzyko błędów w systemie compliance
 2. Ochrona informacji w cyberprzestrzeni

Studia kończą się zdaniem egzaminu pisemnego.

Aplikuj online

Obecnie trwa rekrutacja na 3. edycję studiów podyplomowych „Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu”, która zostanie uruchomiona jesienią 2024 roku (od semestru zimowego w roku akademickim 2024/2025). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w październiku lub listopadzie 2024 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w trybie online.

Opłata za studia: 6.200,00 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.960,00 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 6.200 zł (lub 4.960 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– płatna do dnia 15 października 2024 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 3.100 zł każda (lub 2.480 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 15 października 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2025 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.550 zł każda (lub 1.240 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 15 października 2024 r.
– II rata płatna do dnia 15  grudnia 2024 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2025 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2025 r.

Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Warunki postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do dnia 6 października 2024 roku, o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc, zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte).

Po dokonaniu zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym, wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy wydrukować (do pobrania w zakładce „dokumenty i dalsze kroki”), podpisać niebieskim długopisem i wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października br.  Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie te wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez upoważnionego pracownika Biura),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
bud. D (przy Akademii Muzycznej)

Towarowa 55 , III piętro , p. 3.4

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia podyplomowe „Wywiad strategiczny”

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Tomasz Urbaniak
Tomasz Urbaniak – ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu i komercyjnego Wywiadu Strategicznego, dyplomowany analityk Compliance i AML/CFT, szkoleniowiec. Właściciel firmy doradczej INSIGILO. Business Security Advisor w VERIFICATORS Sp. z o.o. Społeczny Konsultant Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa kontaktów biznesowych oraz minimalizowania zagrożeń wynikających z aktywności międzynarodowej firm. Wspiera procesy pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji strategicznych m.in. w kontekście międzynarodowej aktywności firm. Prowadzi zindywidualizowane szkolenia tematyczne dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa osobowego oraz ochrony zasobów organizacji. Sam posiada doświadczenie pracy na wyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczas zarządzał procesami compliance, ryzykiem i polityką bezpieczeństwa informacji. Modelował procedury kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa osobowego. Prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające oraz postępowania dyscyplinarne.  Wiedzą tą wykorzystuje obecnie pomagając organizacjom w zarządzaniu powiadomieniami o nieprawidłowościach oraz prowadzeniu dialogu z tzw. sygnalistą (whistleblower).  Wykładowcą na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest od stycznia 2021r.

Artur Gębicz
Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT w IPS SGB, odpowiedzialny za nadzorowanie i przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w blisko 200 bankach spółdzielczych. Posiada ponad 20 letnie międzynarodowe doświadczenie w przeprowadzaniu audytów m.in. IT, cyberbezpieczeństwa i audytów śledczych w sektorze finansowych i telekomunikacyjnym. Zaangażowany w wymianę wiedzy i doświadczeń odnośnie metod wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych oraz metod białego wywiadu (m.in. prelegent na konferencjach oraz studiach podyplomowych). Prezes Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE Poland Chapter $183), licencjonowany detektyw  oraz biegły sądowy w kilku dziedzinach m.in. cyberprzestępczość oraz analiza kryminalna. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami m.in. w zakresie wykrywania oszustw i nadużyć (CFE), informatyki śledczej (CDFE) oraz audytora wiodącego wg. norm systemu zarządzania ISO 27001, ISO 22301. Absolwent Politechniki Poznańskiej (matematyka), Wyższej Szkoły Bankowej (inwestycje kapitałowego) oraz ICAN Institute (program Harvard Business School).

Magdalena Gorbaczuk
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dyplomowana audytor, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie legislacji, kontroli wewnętrznej i audytu, Business Law oraz Executive Master of Business Administration. Posiada: Certyfikat Menadżera i Audytora Wewnętrznego Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK – Anti-bribery management system) ISO 37001, Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW. Ekspert w zakresie: prawa, legislacji, audytu śledczego, kontroli, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych. Emerytowana oficer służb specjalnych, w tym wieloletni naczelnik wydziału kontroli. Posiadająca bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorze nad postępowaniami przygotowawczymi oraz w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Przewodnicząca zespołu realizującego Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Laureatka konkursu „SUPER KONTROLER 2017”. Prelegentka na XVI Międzynarodowym Kongresie Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw. Autorka publikacji: „Dowody w postępowaniu kontrolnym i ich procesowa waloryzacja”; „Owoce zatrutego drzewa”; „Krótka dygresja do projektu ustawy o jawności życia publicznego”; „Zarys problematyki ochrony informacji niejawnych w postępowaniach kontrolnych i audytowych”. Aktualnie kierownik Wydziału Postępowań Kontrolnych w wiodącej spółce z branży energetycznej.

Rafał Hryniewicz
Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO 27001. Specjalista w zakresie analizy strategicznej, wywiadowczej i kryminalnej z bogatym doświadczeniem w obszarze zapobiegania oraz wykrywania przestępstw i nieprawidłowości, a także identyfikowania zagrożeń w tym zakresie. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. Wykładowca (m.in. na studiach wyższych) z zakresu bezpieczeństwa biznesu, strategicznego wywiadu biznesowego, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, problematyki whistleblowingu oraz zapobiegania i zwalczania korupcji i konfliktu interesów. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki „Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości” oraz autor publikacji w tym zakresie. Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

Jarosław Kamiński
Ukończył wydział Prawa i Administracji oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Rennes 1 (Francja). Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prawa handlowego i korporacyjnego, prawa nieruchomości, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. Certyfikowany audytor ISO 27001 i ISO 9001. Z Rodl & Partner związany od 2014 roku. Od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor licznych publikacji.

Patryk Poskrobko
Prawnik, absolwent podyplomowych studiów z audytu śledczego na SGH oraz posiadacz dyplomu Executive Master of Business Administration zdobytego na Apsley Business School w Londynie. Uczestnik szkoleń, programów i kursów organizowanych między innymi przez Wojskową Akademię Techniczną, International Compliance Association, EY Academy Of Business czy Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Ale co najważniejsze – praktyk, w przeszłości związany z takimi podmiotami jak AiB Bank, PTSB Bank, Standard Chartered Bank, PWC czy państwowy operator sieci przesyłowej PSE S.A. Obecnie pracuje w strukturach wywiadowni gospodarczej Verificators Sp.z o.o. Od dekady tworzy raporty, opracowania i analizy oparte o zweryfikowane i rzetelne informacje. Ma szerokie doświadczenie w analizach KYC i CDD.

Mirosława Zachaś-Lewandowska
Menadżerka z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w instytucji finansowej. Przez prawie 14 lat, jako Członek Zarządu, odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w 60 szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zdobyta dzięki nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Mariola Wołoszyn
Psycholog, emerytowany oficer Policji, psycholog policyjny, konsultant policyjnych negocjatorów. Absolwentka szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej. Prowadzi treningi rozwijające umiejętności interpersonalne, skuteczne działanie w trudnych i konfliktowych sytuacjach (stres, negocjacje i mediacje) oraz efektywne wywieranie wpływu na ludzi.

Skontaktuj się z nami

Grażyna Świtała specjalista
Budynek D, pokój nr 3.7
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
Budynek D, pokój nr 3.9
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Czwartek
09:30 - 10:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.