Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po zapoznaniu się z tre­ścią uchwały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 287/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przeciwstawienia się ksenofobii, w pełni popiera stanowisko wyrażone w tej uchwale, uznając je za zgodne ze standardami, jakimi powinna się kierować społeczność publicznej uczelni wyższej, a także mając na uwadze, że zadaniem uczelni wyż­szej jest nie tylko kształcenie, ale również wychowywanie i kształtowanie wła­ściwych postaw członków społeczności akademickiej, a zwłaszcza studentów, zaś wszelkie przejawy ksenofobii czy rasizmu są wyrazem braku szacunku i to­lerancji dla odrębności narodowościowych i kulturowych, a tym samym są za­przeczeniem podstawowych wartości, jakimi kieruje się nasza Uczelnia.