Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, został przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone w programach rozwoju gospodarki. W szczególności PARP prowadzi działania w zakresie wspierania: przedsiębiorców, eksportu, rozwoju regionalnego, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, a także rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.