Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” w kwocie 10 625 317 zł.

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym:
  • opracowanie, uruchomienie i realizację nowego kierunku kształcenia o profilu praktycznym na Wydziale Ekonomii,
  • realizację zajęć na UEP przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej,
  • wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia na UEP dostosowanego do potrzeb społeczno- gospodarczych,
  • zakup systemów informatycznych do podnoszenia jakości zarządzania uczelnią,
  • podniesienie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych pracowników UEP poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.
Realizacja projektu obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.