Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Najważniejszymi warunkami udziału w programie jest przedstawienie projektu, w którym:
•    okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy;
•    wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację projektu, zwana dalej „kierownikiem projektu” oraz opiekun naukowy projektu;
•    koszt realizacji nie przekracza:
a)    240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu
albo z dziedziny nauk rolniczych,
b)    200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl
Więcej informacji o programie „Perły nauki” na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

Osoby, które chcą wziąć udział w programie prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych.