Uczymy już od 34 807 dni
Programy i projekty badawcze

I Międzyuczelniane Granty Badawcze: SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat


W dniu 27 listopada 2021r. Rektorzy uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UEKat) podpisali umowę ramową o współpracy partnerskiej na prowadzenie wspólnych badań naukowych. Efektem niniejszej umowy jest ogłoszenie I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze.

Celem konkursu jest tworzenie zespołów badawczych składających się z nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.
Rezultatem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

Zespół badawczy
Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.
Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.
 
Okres realizacji projektu
I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 20 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie projektu)

Szczegóły konkursu, Regulamin, Biogram naukowca oraz Wniosek o przyznanie grantu na badania naukowe dostępne są w plikach do pobrania.
Harmonogram konkursu i etapy realizacji projektu

I. ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramów 20.12.2021–31.01.2022
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat. 01.02.2022

II. ETAP APLIKACYJNY
Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu 02.02.2022–28.02.2022

III. OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna 01.03.2022–15.03.2022
Poprawa wniosku po ocenie formalnej 16.03.2022–31.03.2022
Ocena merytoryczna 01.04.2022–15.04.2022
Decyzja i publikacja wyników 18.04.2022–22.04.2022
Realizacja projektów badawczych 25.04.2022–30.11.2024