Uczymy już od 35 003 dni
Programy i projekty badawcze

I Międzyuczelniane Granty Badawcze: SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat


W dniu 27 listopada 2021r. Rektorzy uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UEKat) podpisali umowę ramową o współpracy partnerskiej na prowadzenie wspólnych badań naukowych. Efektem niniejszej umowy jest ogłoszenie I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze.

Celem konkursu jest tworzenie zespołów badawczych składających się z nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.
Rezultatem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

Zespół badawczy
Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.
Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.
 
Szczegóły konkursu, Regulamin, Biogram naukowca oraz Wniosek o przyznanie grantu na badania naukowe dostępne są w plikach do pobrania.
Harmonogram konkursu i etapy realizacji projektu

I. ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramów 20.12.2021–31.01.2022
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat. 01.02.2022

II. ETAP APLIKACYJNY
Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu 02.02.2022–28.02.2022

III. OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna 01.03.2022–15.03.2022
Poprawa wniosku po ocenie formalnej 16.03.2022–31.03.2022
Ocena merytoryczna 01.04.2022–15.04.2022
Decyzja i publikacja wyników 18.04.2022–22.04.2022
Realizacja projektów badawczych 25.04.2022–24.04.2024​
Ostateczny termin rozliczenia projektu 30.11.2024