Uczymy już od 35 179 dni
Projekty

W kierunku zintegrowanego i zrównoważonego w wymiarze społeczno-gospodarczym europejskiego scenariusza rozwoju

Nr projektu: 101056793


Nazwa konkursu, programu, przedsięwzięcia: HORIZON Research and Innovation Actions

 

Skład konsorcjum: Politecnico di Milano (POLIMI), Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), University of Groningen (RUG), University of Castilla-La Mancha (GEAR-UCLM), Università di Milano Bicocca (UNIMIB), Copenhagen Business School (CBS), Austrian Institute of Technology (AIT), Erasmus University Rotterdam (EUR), Poznań University of Economics and Business (PUEB), OLD Continent (OLD)

 

Edycja konkursu, programu przedsięwzięcia:

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2022

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2025

Opis projektu:

Celem projektu TWIN SEEDS jest zbadanie zmian w handlu międzynarodowym i modelach produkcji, w szczególności w globalnych łańcuchach wartości (GVC). W centrum uwagi znajdują się zamiany o charakterze długoterminowym napędzane przez postęp technologiczny oraz zmiany geopolityczne oraz te, które są następstwem pandemii Covid-19. Projekt ma służyć zidentyfikowaniu wpływu tychże zmian na zatrudnienie, jakość pracy, spójność społeczną i regionalną, modele wzrostu oraz konkurencyjności, a także na środowisko naturalne. Przeprowadzone studia badawcze pozwolą nakreślić perspektywiczne scenariusze dla określonych polityk - polityki handlowej i inwestycyjnej, przemysłowej, regionalnej, edukacyjnej/szkoleniowej i społecznej. Przyjmuje się, że wypracowanie tychże polityk przyczyni się do wykreowania i zabezpieczenia w Europie w nadchodzących latach godnych warunków pracy, szybkiego postępu w kierunku efektywnego gospodarowanie zasobami i dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw towarów strategicznych oraz zrównoważonego, sprzyjającego społecznej inkluzji i konkurencyjnego wzrostu Europy. Wykorzystane zostaną metody badań ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone badania będą miały charakter wielopoziomowy – będą odnosiły się do poziomu globalnego, krajowego, regionalnego, sektorowego i przedsiębiorstwa. Perspektywa wielopoziomowa w badaniach zostanie uzupełniona o podejście multidyscyplinarne, gdyż studia będą odwoływały się do wiedzy i doświadczeń ekonomistów i ekspertów ds. polityki handlowej, ekonomistów regionalnych, międzynarodowych ekspertów z sektora biznesu, politologów oraz będą wiązały się z szerokim zaangażowaniem interesariuszy projektu.


Środki przyznane podmiotowi na realizację projektu

174 060,00 EUR/839 717.66 PLN

 

Dyscyplina/y

75% Ekonomia i finanse

25% Nauki o zarządzaniu i jakości

 

Kierownik projektu i okres trwania kierownictwa

Prof. dr hab. Barbara Jankowska: 01.10.2022 - 30.09.2025

 

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Barbara Jankowska

dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, prof. UEP

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP


dr Aleksandra Kania


Dr Anna Matysek-Jędrych


prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat


prof. dr hab. Marian Gorynia


dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP


prof. dr hab. Maciej Szymczak