Zgłoszenie do programu w ciągu roku kalendarzowego następuje poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie karnetów sportowo-rekreacyjnych do 15 dnia każdego miesiąca

co skutkować będzie możliwością uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno - sportowych od 1 dnia następnego miesiąca;


rezygnację z użytkowania MULTIKARNETU OK należy zgłosić pisemnie do 15 dnia każdego miesiąca;
rezygnacja jest skuteczna od 1 dnia następnego miesiąca.