Cena studiów: 9.600 złotych (możliwość płatności w ratach)


Studia "Master of Public Administration" trwają trzy semestry. Rozpoczęcie czwartej edycji studiów zaplanowano na marzec 2021 roku. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, z reguły dwa razy w miesiącu, w formule blended learning. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w pierwszym semestrze zajęcia będą prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną). Jeśli pozwoli na to sytuacja, w kolejnych semestrach część zajęć zostanie przeprowadzona w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych w siedzibie Uczelni.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Uwaga

Studia "Master of Public Administration" będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.


O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny), spełniające jednocześnie określone poniżej kryteria przyjęć. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria przyjęć (do wyczerpania limitu miejsc). Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Kryteria przyjęć:

 •  dyplom ukończenia studiów wyższych,
 •  udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
 •  dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.

Dokumenty aplikacyjne:

 •  wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 •  kwestionariusz osobowy,
 •  zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia; w przypadku osobistego składania dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych istnieje możliwość przedłożenia oryginału/odpisu dyplomu do sporządzenia kserokopii dokumentu przez pracownika Biura; kserokopie dyplomu sporządzone przez kandydata i przesłane drogą pocztową nie mogą być honorowane,
 •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem studia podyplomowe  "Master of Public Administration"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16


Terminy wnoszenia opłat za studia:


1) Płatność jednorazowa 9.600 zł:
- płatna do dnia 15 marca 2021 r.
2) Płatność w trzech równych ratach po 3.200 zł każda:

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r.
- II rata płatna do dnia 15 września 2021 r.
- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.
3) Płatność w sześciu równych ratach po 1.600 zł każda:

- I rata płatna do dnia 15 marca 2021 r,
- II rata płatna do dnia 15 maja 2021 r.
- III rata płatna do dnia 15 września 2021 r.
- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2021 r.
- V rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.
- VI rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.


Płatność za studia będzie dokonywana na indywidualny numer konta - nadawany po zamknięciu naboru.

Koszt pokrywa:
 •  udział w zajęciach - 320 godzin zajęć,
 •  materiały dydaktyczne.

Czesne nie podlega opodatkowaniu VAT.

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne.