Cena studiów: 4.200 złotych.


Możliwość rozłożenia opłaty na raty. Przed złożeniem dokumentacji prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z kierownikiem Studiów: prof. Moniką Dobską: 501 23 26 23.
Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć. 


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Osobiście:
Katedra Badań Rynku i Usług

ul. Towarowa 53, pokój nr 3
lub w sekretariacie - pokój 112

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Badań Rynku i Usług
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Menadżer w opiece zdrowotnej".

Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.