Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" obejmuje następujące przedmioty:

·         Business Models (E2) – 4 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Leading and Managing People (E2) – 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Project Management (E2) – 4 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Cost Competitiveness (P2) – 12 godz.  – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Organisational Performance (P2) – 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Pricing and Capital Investment Decisions (P2) – 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Decision Making and Risk (P2) – 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Advanced Financial Statements (F2) – 18 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Long-term Financing (F2) – 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Complex Group Reporting (F2) – 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Financial Statement Analysis (F2) – 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej *

·         Management Case Study Exam Workshop – 48 godz. - warsztaty realizowane w formie tradycyjnej (face-to-face) lub w trybie online z interakcją synchroniczną**

·         Final exam – 2 godz.


(*) - przedmioty realizowane przez słuchaczy samodzielnie we własnym tempie, w miejscu i czasie przez siebie wybranym – na platformie e-learnigowej dedykowanej studiom CIMA Finance Leadership – Management Level"  (bez jednoczesnego udziału tutora); dla tych przedmiotów przewidzianych jest dodatkowo łącznie 18 godzin synchronicznych webinariów konsultacyjnych z tutorem w trybie online. 

 

(**) - warsztaty Management Case Study Exam Workshop będą realizowane z tutorem: w formule tradycyjnej (face-to-face) lub online w formie webinariów z interakcją synchroniczną (w czasie rzeczywistym). Każdy dzień warsztatów obejmuje 6 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone w formule tradycyjnej (w siedzibie Uczelni) będą równolegle transmitowane na żywo (live streaming) i możliwy będzie zdalny udział w tych zajęciach - za pomocą środków komunikacji elektronicznej z salą wykładową. Z tego względu uczestnictwo w warsztatach Management Case Study Exam Workshop nie będzie wiązało się z koniecznością przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu - udział w tych warsztatach będzie mógł być zrealizowany w sposób całkowicie zdalny.


W toku studiów słuchacze zdają egzaminy z następujących przedmiotów:

·         Cost Competitiveness,

·         Pricing and Capital Investment Decisions,

·         Decision Making and Risk,

·         Advanced Financial Statements,

·         Management Case Study Exam Workshop.

Do egzaminów słuchacze przystępują na platformie e-learningowej. Egzaminy i zaliczenia realizowane w toku studiów są częścią składową egzaminów CIMA: E2, P2 i F2. Po zaliczeniu wszystkich modułów uczestnicy studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" uzyskują zwolnienie z egzaminów CIMA: E2, P2 i F2.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń w toku studiów słuchacze zdają pisemny egzamin końcowy.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.