Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej


Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego, firmach audytorskich oraz firmach doradczych, w charakterze audytora/konsultanta IT.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem w obszarze IT jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zaplanowania i przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzenie audytów informatycznych w firmie-audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych/audyty cyberbezpeiczeństwa w instytucjach sektora publicznego lub prywatnego - zgodnie z wymaganiami ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują (oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych):

  • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne za strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją