Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
  1. Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
  2. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  3. Bezterminowe wsparcie merytoryczne za strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją /patrz par. 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html