Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Cel studiów:

Program został przygotowany w oparciu o wymagania międzynarodowych kwalifikacji Certified Fraud Examiner (CFE) Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw Gospodarczych, nadawanych przez Association of Certified Fraud Examiners w USA. PIKW we współpracy z ACFE Polska oraz kadrą polskich specjalistów, posiadających długoletnie doświadczenie w organach ścigania, opracowało program studiów dostosowanych do polskiej specyfiki. 

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zajęcia realizowane są w  formie praktycznych zajęć, obejmujących taktyki, techniki i narzędzia wykorzystywane i stosowane w organach ścigania. Podczas zajęć przedstawione będą akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia postępowań przygotowawczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania. Wymieniony zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu psychologii, umożliwiającymi nabycie tzw. umiejętności miękkich, przydatnych w realizacji zadań. 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażonych na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych. 


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1.    Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2.    Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji

3.    Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html

4.    Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, w tym również merytorycznym, udzielają:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Leszek Adamski, Dyrektor ds. Rozwoju, Koordynator Studiów Podyplomowych
office: +48 22 654 10 44, mobile: +48 601 363 809, e-mail:  l.adamski@pikw.pl