1. PPP jako instrument realizacji zadań publicznych 

2. Ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji 

3. Modele współpracy publiczno-prywatnej 

4. Analiza zobowiązań stron w kontekście głównych modeli wynagrodzenia i podziału ryzyk w PPP 

5. Prawo zamówień publicznych w PPP 

6. PPP a dotacje i inne formy pomocy publicznej (projekty hybrydowe) 

7. Zarządzanie projektem 

8. Zarządzanie ryzykiem w projektach PPP 

9. Analizy ekonomiczno-finansowe projektu PPP 

10. Techniki negocjacji - warsztaty 

11. Test rynku - analiza wykonalności rynkowej oraz bankowalność przedsięwzięcia PPP 

12. Dobre praktyki w PPP


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.Studia objęte są patronatem Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego