Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzinModuł 1. Zarządzanie placówką oświatową, 56h


1

Prawo oświatowe i administracyjne

8

2

Podstawy organizacji i zarządzania

4

3

System Informacji Oświatowej

8

4

Obsługa placówki oświatowej. Samorządowe centra usług wspólnych

8

5

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową

8

6

Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja placówki oświatowej

8

7

Zarządzanie zmianą i sytuacje konfliktowe

12


Moduł 2. Źródła finansowania oraz zasady gospodarowania środkami placówki oświatowej, 52h


8

Zarządzanie środkami publicznymi

8

9

Subwencja oświatowa, dotacje i inne źródła

16

10

Plan finansowy, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość finansowa i budżetowa

12

11

Szacowanie  i optymalizacja wydatków na oświatę. Zasady zaciągania zobowiązań

16


Moduł 3. Polityka kadrowa i płace w oświacie, 28h


12

Polityka kadrowa i regulaminy płacowe

8

13

Zasady ustalania wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracownika placówki oświatowej

12

14

Zarządzanie zespołem pracowniczym. Systemy motywacyjne

4

15

Rozwój zawodowy dyrektora i nauczyciela

4


Moduł 4. Odpowiedzialność dyrektora i organu prowadzącego, 24h


16

Zamówienia publiczne w oświacie

8

17

RODO w placówkach oświatowych

8

18

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8


Moduł 5. Komunikowanie placówki oświatowej, 16h


19

Komunikowanie wewnętrzne, kultura organizacyjna i compliance

8

20

Narzędzia współczesnego marketingu

4

21

Relacje z otoczeniem. Social media

4

 

Łącznie:

176

 

Program studiów przewiduje egzamin z przedmiotu "Zarządzanie środkami publicznymi".


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z zagadnień objętych programem studiów. Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych po zakończeniu każdego semestru studiów.