Program studiów:

 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Handel zagraniczny – studia przypadków
 • Zawieranie i realizacja kontraktów w handlu zagranicznym
 • Różnice kulturowe, negocjacje z partnerem zagranicznym – warsztaty
 • System celny, odprawa celna, procedury i dokumenty celne - z perspektywy przedsiębiorstwa
 • Warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznego
 • Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym: VAT i akcyza
 • Transport i ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Badania rynków i poszukiwanie partnera zagranicznego
 • Strategie i proces  internacjonalizacji firm polskich – studia przypadków
 • Prawna organizacja działalności na rynkach zagranicznych i instytucjonalne formy jej wsparcia
 • Zarządzanie finansami i logistyczna organizacja działalności międzynarodowej w przedsiębiorstwie 
 • Seminarium podyplomowe

Przedmioty kończące się egzaminem pisemnym:

 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Różnice kulturowe, negocjacje z partnerem zagranicznym – warsztaty
 • Warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznego
 • Strategie i proces  internacjonalizacji firm polskich – studia przypadków
 • Zarządzanie finansami i logistyczna organizacja działalności międzynarodowej w przedsiębiorstwie 

Pozostałe przedmioty kończą się zaliczeniem na podstawie testu.