Uczymy już od 34 925 dni
Pracownicy

dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ubezpieczeń UEP
Notka biograficzna

1994 - 1999 - studia magisterskie - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - specjalność: Ubezpieczenia Gospodarcze

1999 - 2003 - słuchacz dziennych studiów doktoranckich w zakresie ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - praca doktorska pt.: "Stan i prerspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń satelitarnych" (2003, promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Sangowski) 

2003 - 2014 - adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

od 2012  - członek Rady Wydziału Ekonomii

04.04.2014 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (na podstawie cyklu publikacji poświęconych cyklom ubezpieczeniowym (underwritingowych) - postępowanie habilitacyjne w "nowym" trybie)

od 04.10.2014 - profesor nadzwyczajny UEPZakres badań naukowych:
 • cykle ubezpieczeniowe (underwritingowe)
 • ubezpieczenia satelitarne, 
 • ubezpieczenia turystyczne, 
 • gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, 
 • ubezpieczenia terrorystyczne, 
 • ubezpieczenia katastroficzne

Wybrane publikacje:


I. Monografia

 • Manikowski P., Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura, Poltext, Warszawa 2013.

II. Redakcja monografii

 • Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, red. J. Lisowski, P. Manikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.

III. Artykuły naukowe


a) W czasopismach znajdujących się w bazie JCR (Lista Filadelfijska)

 • Manikowski P., Weiss M., The Satellite Insurance Market and Underwriting Cycles, “The Geneva Risk and Insurance Review”, 2013, Vol. 38, No. 2, s. 148-182.
 • Manikowski P., Wskaźniki empiryczne w analizie cykli ubezpieczeniowych, „Ekonomista” 2013 nr 3, s. 393-409.
 • Manikowski P., Developments in Space Activities in Poland, “Space Policy” 2013, vol. 29, nr 1, s. 35-39.
 • Manikowski P., Weiss M., Cyclicality or Volatility? The Satellite Insurance Market, “Space Policy” 2012, vol. 28, no. 3, s. 192-198.

b) Wybrane publikacje w innych czasopismach

 • Manikowski P., Wybrane cechy morfologiczne cykli ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001-2012, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012 nr 3, s. 67-76.
 • Manikowski P., Metody wyodrębniania cykli ubezpieczeniowych (dotychczasowe doświadczenia), Studia Ekonomiczne nr 109, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2012 (Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Ubezpieczenia, red.  K. Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala), s. 9-17.
 • Manikowski P., Volatility or Cyclicality: the Polish Non-life Insurance Market,  “International Journal of Economics and Finance Studies”, 2012, no. 2, s. 191-200.
 • Manikowski P., Cykle ubezpieczeniowe w Europie Środkowej, Prace Naukowe UEW nr 254, Wrocław 2012 (Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec), s. 162-170.
 • Manikowski P., Rynek ubezpieczeń w Polsce a cykle underwritingowe, Prace Naukowe UEW nr 228, Wrocław 2011 (Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec), s. 286-294.
 • Manikowski P., Polski rynek ubezpieczeń a cykl underwritingowy – wprowadzenie do badań, Prace Naukowe UEW nr 183, Wrocław 2011 (Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec), s. 262-70.
 • Manikowski P., Zmienność i cykliczność rynku ubezpieczeń satelitarnych, Zeszyty Naukowe UEP nr 181, Poznań 2011 (Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, red. J. Lisowski), s. 124-131.
 • Manikowski P., 2010, Szkoda w ubezpieczonym satelicie a wartość akcji operatora satelitarnego, Zeszyty Naukowe UEP nr 143, Poznań  (Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke), s. 434-444.
 • Manikowski P., 2009, Ryzyko ataków terrorystycznych we współczesnym świecie, Prace Naukowe UEW nr 60, Wrocław (Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec), s. 327-334.
 • Manikowski P., Weiss M., Analiza cykli ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach satelitarnych, Prace Naukowe UEW nr 1197, Wrocław 2008 (Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec), s. 237-242.
 • Manikowski P., 2007, Can Satellites Be Insured on a Separate Insurance Market?, “Pravartak - The Journal of Insurance & Management” nr 4, s. 117-122.
 • Manikowski P., 2007, Ocena rozwiązań i doświadczeń brytyjskiego systemu ubezpieczeń terrorystycznych, Prace Naukowe AEW nr 1176, Wrocław  (Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec), s. 253-259.
 • Manikowski P., 2006,  Examples of Space Damages in the Light of International Space Law, “Poznań University of Economics Review” vol. 6, nr 1, s. 54-68.
 • Manikowski P., 2005, Is there a Special Market for Satellite Insurance?, “Foundations of Control and Management Sciences”  nr 4, s. 63-71.
 • Manikowski P., 2005, The Columbia Space Shuttle Tragedy: Third-Party Liability Implications for the Insurance of Space Losses, “Risk Management and Insurance Review”  vol. 8, nr 1, s. 141-150.
 • Manikowski P., 2004, The Satellite Insurance Market as a Part of the Insurance Market, „Argumenta Oeconomica”  nr 2 (16), s. 139-151.
 • Manikowski P., 2003, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody kosmiczne na światowym rynku ubezpieczeniowym, „Prawo Asekuracyjne”  nr 2, s. 86-92.
 • Manikowski P., 2002, Ryzyko w projektach satelitarnych, Zeszyty Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii AEP, nr 5, s. 31-60.
 • Manikowski P., 2001, Cykliczność w ubezpieczeniach satelitarnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”  nr 3-4, s. 19-22.
 • Manikowski P., 2001, Ubezpieczenia w projektach satelitarnych, „Prawo Asekuracyjne”  nr 1, s. 69-78.

c) Wybrane rozdziały w monografiach naukowych

 • Manikowski P., Uwagi w sprawie koncentracji polskiego rynku ubezpieczeniowego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. E. Kucka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  Olsztyn 2008, s. 15-25.
 • Manikowski P., Satellite Insurance as an Example of Protection against so called Large Risks,  w: The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes,  red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, AEK, Katowice, 2007, s. 285-294.
 • Manikowski P., Finansowanie ryzyka terroryzmu - ocena rozwiązań i doświadczeń, w:  Katastrofy naturalne i cywilizacyjne: terroryzm współczesny, aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, red. M. Żuber, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2006, s.  245-250.
 • Manikowski P., Rozwiązania systemowe w ubezpieczeniach terrorystycznych w wybranych państwach Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2006, s. 70-76.
 • Manikowski P., Zarządzanie wartością firmy przez operatora satelitarnego w świetle Strategii Lizbońskiej,  w: Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J.  Bieleński, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 160-170.

IV. Wybrane publikacje o charakterze popularno-naukowym

 • Manikowski P., Kosmiczny śmietnik, „Wiedza i Życie”, 2003 nr 6, s. 68-69.
 • Manikowski P., Nieużyteczne satelity?, „Urania – Postępy Astronomii”, 2003 nr 2, s. 64-65.
 • Manikowski P., Wielka woda znów zalała Europę – trwa obliczanie strat, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, nr 191, 04.10.2002.
 • Manikowski P., Największe katastrofy roku 2001 – cz. II, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, nr 84, 30.04.2002.
 • Manikowski P., Największe katastrofy roku 2001 – cz. I, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, nr 80, 24.04.2002.
 • Manikowska K., Manikowski P., Kosmonauci na gapę, „Wiedza i Życie”, 2002 nr 2,  s. 13-14.
 • Manikowski P., Ubezpieczenie sprzętu i ludzi w Kosmosie, „Urania – Postępy Astronomii”, 2001 nr 3, s. 128-129.
pokój 111 Collegium Altum
piotr.manikowski@ue.poznan.pl
Telefon: 61 854 30 55

Dyżury:

dyżur w formie zdalnej w poniedziałki w godz. 18.00-18:45

Kod do zespołu "Dyżur" na Teams:  06gzqqg
Proszę przed dyżurem o kontakt mailowy.

11 kwietnia dyżur zostaje odwołany.