Biografia
 • doktor nauk ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • magister ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Pełnione funkcje
 • członek Komisji do spraw studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw od 2019
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Analizy Finansowej i Controllingu 2012/2013 - 2015/2016
 • członek Rady Wydziału Zarządzania 2012/2013 - 2015/2016
 • członek Uczelnianego Kolegium Elektorów 2012 - 2016
 • członek Wydziałowego Kolegium Elektorów 2012 - 2016
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii (do 2012 roku)
 • pełnomocnik Katedry ds. Krajowych Ram Kwalifikacji
 • opiekun kilku grup dziekańskich I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania
 • kilkukrotnie członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania
 • członek zespołu realizującego projekt Kadry dla Gospodarki 2010 - 2012
Problematyka badawcza
 • koszt kapitału 
 • analiza finansowa
 • tworzenie wartości dla właścicieli, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa zarządzane przez właścicieli
 • wycena
 • ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • controlling
Dydaktyka
 • analiza finansowa
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • controlling
 • zarządzanie przedsięwzięciami
 • analiza ekonomiczna
 • wykorzystanie matematyki finansowej w ocenie projektów inwestycyjnych
 • elementy matematyki finansowej
 • koszt i struktura kapitału
 • ocena przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
 • analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • metody wyceny przedsiębiorstw
 • seminarium licencjackie "Analiza finansowa przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych"
Nagrody
 • 17.10.2017 r. otrzymał nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, za monografię pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków"
 • 14.10.2016 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework"
 • 14.10.2010 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za monografię pt. "Modern Managerial Finance. New Trends And Research Areas"
 • 14.10.2006 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych, za podręcznik pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne"
Współpraca z praktyką gospodarczą
 • bogate doświadczenie w doradztwie - wycena, kreowanie wartości, ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplan, studia wykonalności, planowanie finansowe, restrukturyzacja, due diligence, controlling, doradztwo strategiczne
 • współpraca z firmami doradczymi, audytorskimi
 • ekspert i doradca w projektach prywatyzacyjnych
 • ekspert ds. oceny ekonomicznej przedsiębiorstw, a także uczestnik prac nad tworzeniem i rozwojem konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", organizowanego przez Urząd Miasta Poznania
Hobby
 • bardzo ciekawe