2019
 • Szambelańczyk J.,Ewolucyjność versus kontekstualna nieciągłość systemowa funkcji personalnej. W: Red. Naukowy Agnieszka Wojtczuk-Turek, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy i nowych modeli biznesowych. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2019.
2018
 • Lis, K., Rymaniak, J., 2018, Work Automation and Psychophysical Hazards in Employees’ Opinion, [in:] P. Arezes (Ed.), Advances in Safety Management and Human Factors,Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Safety Management and Human Factors, Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 17–21, 2017, Los Angeles, California, USA, Springer, pp. 248-257.
 • Polakowski, M., Sendhardt, B., Szelewa, D. (eds.), 2018, The Future of the Welfare State. Perspectives from the Baltic Sea Region. Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Representation in Poland and International Centre for Research and Analysis (ICRA)
2017
 • Dinisman , T., Andresen, S., Montserrat, C., Strózik, D., Strózik, T., 2017, Family Structure and Family Relationship from the Child Well-Being Perspective: Findings from Comparative Analysis, Children and Youth Services Review, 80, s. 105-115.

 • Durczak, K., Koperska, A., Piasecki, P., Ławrynowicz, M., 2017, ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2/2017
 • Kutsar, D., Soo, K., Strózik, T., Strózik, D., Baltatescu, S., Grigoras, B., 2017, Does the Realisation of Children’s Rights Determine Good Life in 8-Year-Olds’ Perspectives? A Comparison of Eight European Countries, Child Indicators Research, Online first, s. 1-23.

 • Rymaniak, J., 2017,  Contemporary Labour and Human Resources Management  as Seen by the Production Sector And The Judiciary Employees, [in:] J.I. Kantola, T. Barath, S. Nazir, T. Andre (Eds.), Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education.   Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 498. Springer International Publishing AG, Cham, pp. 1179-1190

 • Rymaniak, J., 2017, Dynamic Model for Resource Management in the  Cluster (on the Example of Small and Medium  Seaport), [in:]  A. Nalepka, A. Ujwary - Gil (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers’ Demand. Warsaw: Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences; Nowy Sącz:Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science „Cognitione”, s. 569-590 

 • Szambelańczyk J., Commercialization of the education of economists versus integrity of the University. Economics and Business Review, Vol. 3 (17), Number 1, pp. 164-184.


2016
 • Lis, K., Rymaniak, J., 2016, Fizyczne cechy pracy w perspektywie pracowników i pracodawców, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 3 (31) , s. 117-129
 • Lis, K., Rytelewska, A., Wierzejska, E., 2016, Health Promoting Games as Part of the Strategy of the Organization, [in:] P. Arezes (Ed.), Advances in Safety Management and Human Factors,Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Safety Management and Human Factors , July 27-31, 2016, Florida, USA. Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 491, Springer, pp. 541-554.
 • Łuczak, P., 2016, Publiczne i prywatne finansowanie opieki długoterminowej. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, vol. 33 (2)
 • Polakowski, M., Szelewa, D., 2016, Poland in the migration chain: causes and consequences, Transfer, 2/2016

 • Rymaniak, J., 2016, The Dimensions of Seaports Management in a Static Systemic Approach: A Case Study for Poland, [in:] Ch. Schlick, S. Trzcieliński (Eds.), Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future.  Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 490,  Springer International Publishing AG Switzerland, Cham,  pp. 621- 631
 • Strózik, D., Strózik, T., Szwarc, K., 2016, The Subjective Well-Being of School Children. The First Findings from the Children’s Worlds Study in Poland, Child Indicators Research, 9 (1), s. 39-50


 • Szambelańczyk J., Should the Paradigms of Banking Theory be Redefined Based on Banking Practice ? (Thoughts on the Polarity of Opinion Concerning the Polish Banking Sector. Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2016, vol. 12, nr 3, s.1-26 [współautor Monika Marcinkowska].

2015 
 • Czarnecki, K., 2015, Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45), s. 161-189.
 • Łuczak, P., 2015, Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej, Wydawnictwo UEP, Poznań
 • Panicz, U., 2015, Motives of economic activity relocation, w: Jana Marasová, Claude Martin (red.), Travaux scientifiques du Reseau PGV. Pour une Europe forte : rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, Belianum, Matej Bel University Press, Banska Bystrica, s. 242-257.

 • Panicz, U., 2015, Reshoring As A Form Of Relocation Of Economic Activity – US Firms Case Study Gaining, w: Błażej Prusak (red.), ENTERPRISES IN UNSTABLE ECONOMY, Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, s. 94-105.

 • Piasecki, P., 2015, Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko, czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników wybranych badań, Optimum. Studia ekonomiczne, 6 (78)/2015, s. 131-143
 • Piasecki, P., 2015, Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/2015, s. 81-96
 • Szambelańczyk J., Lokalne instytucje kredytowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju Polski. W: Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Red. naukowa Krzysztof Pietraszkiewicz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Warszawa 2015 [współautor Ewa Kulińska-Sadłocha].

2014   


 • Panicz, U., 2014, Wpływ offshoringu na zatrudnienie, w: Arkadiusz Przybyłka (red.), Polityka gospodarcza i społeczna - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AT Group, Kraków, s. 101-110.
 • Panicz, U., 2014, Reshoring jako forma relokacji działalności przedsiębiorstw, w: Stanisław Ciok, Krzysztof Janc (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 185-194.
 • Panicz, U., Tomidajewicz, J., 2014, Relocation and coheson in EU member states, La Cohesion Europeenne En Question/Debate on the current issue of the European Cohesion, s. 514-532.
 • Szambelańczyk J., Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce. W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. Red. Naukowa Jan Czekaj, Stanisław Owsiak, PWE, Warszawa 2014, ss. 111-136.

2013
 • Czarnecki, K., 2013, Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, Praktyka Teoretyczna, 7, s. 85-106.
 • Czarnecki, K., 2013, Polski system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej - ujęcie porównawcze., Polityka Społeczna, 10, s. 25-31.
 • Szambelańczyk J., M.Ławrynowicz, Problemy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3-4/2013, ss. 23-38.

2011
 • Szambelańczyk J.,Problemy stabilności sektora bankowego na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego. W: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące. Red. Naukowy Krzysztof Jajuga Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss.177-198.

2008
 • Polakowski, M., Szelewa, D., 2008, Who cares? Changing patterns of childcare in Central and Eastern Europe, Journal of European Social Policy 18(2) also published in Journal of Hungarian Social Policy, 1/2009 (in Hungarian)