Opis projektu

Zasadniczym celem projektu jest ocena poziomu i dynamiki oraz określenie podstawowych determinant wydajności pracy na poziomie regionalnym w Polsce. W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze, których weryfikacja zostanie dokonana poprzez zastosowanie metod jakościowych oraz ilościowych (statystycznych oraz ekonometrycznych):

·  Zróżnicowanie wydajności pracy na poziomie regionalnym w Polsce jest istotne oraz utrzymujące się.

·  Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy może wynikać z różnic występujących pomiędzy bezpośrednimi oraz pośrednimi determinantami wydajności pracy.

· Do podstawowych bezpośrednich determinant wydajności pracy na poziomie regionalnym można zaliczyć: aktualny stan wiedzy technologicznej, poziom akumulacji kapitału rzeczowego, jakość kapitału ludzkiego.

·  Do najistotniejszych pośrednich determinant wydajności pracy na poziomie regionalnym można zaliczyć stopień otwartości regionalnych gospodarek, zróżnicowanie sektorowych struktur produkcji i zatrudnienia, czynniki geograficzno-przestrzenne oraz jakość infrastruktury publicznej i ekonomicznej. 

      W pierwszym etapie projektu przeprowadzona zostanie analiza poziomu i dynamiki wydajności pracy oraz jej determinant w polskich regionach a także ich porównanie z wybranymi regionami Unii Europejskiej. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie ocena znaczenia poszczególnych determinant wpływających na regionalną wydajność pracy. W celu realizacji projektu wykorzystane zostaną metody jakościowe oraz ilościowe. Znaczenie regionalnych determinant wydajności pracy określone zostanie za pomocą analizy przesunięć udziałów (ang. shift-share). W celu określenia relacji pomiędzy poszczególnymi determinantami a wydajnością pracy w regionie, przeprowadzona zostanie analiza przyczynowości Grangera, pogłębiona o inne narzędzia analizy statystycznej oraz krytyczną analizę literatury. Znaczenie poszczególnych determinant dla wydajności pracy w regionie określone zostanie za pomocą modeli dla danych panelowych (m in. model regresji ze stałymi efektami fixed effects) skonstruowanych w oparciu o neoklasyczną funkcję produkcji. 

    Wskazanie i ocena znaczenia poszczególnych determinant wydajności pracy na poziomie regionalnym mogą dostarczyć informacji istotnych dla kształtowania polityki makroekonomicznej realizowanej w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego i konwergencji polskich regionów. Ocena zróżnicowania wydajności pracy pozwoli także na lepsze dostosowanie działań skierowanych na poprawę wydajności w regionach o najniższych jej poziomach.