HISTORIA KATEDRY

Początki Katedry Bankowości sięgają jeszcze przedwojennego okresu funkcjonowania Akademii Ekonomicznej - wtedy jednowydziałowej Wyższej Szkoły Handlowej. Pod obecną nazwą Katedra po raz pierwszy zaistniała w 1950 roku, kiedy to Akademia Handlowa (taka nazwa uczelni obowiązywała po II wojnie światowej) została przekształcona w dwuwydziałową Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W latach 1950-1957 Katedra Bankowości funkcjonowała jako jedna z czterech katedr na Wydziale Finansów. Od 1951/1952 roku jej kierownikiem był zastępca profesora mgr Zygmunt Szymczak. W roku akademickim 1953/1954 Katedrę Bankowości przekształcono w Katedrę Obiegu Pieniężnego i Kredytu.

W 1958 roku zlikwidowano Wydział Finansów, dotychczasowe Katedry połączono w jedną Katedrę Finansów i przeniesiono na Wydział Ekonomiczny (później Wydział Ogólno-Ekonomiczny). Z początkiem 1959 roku w Katedrze Finansów utworzono dwa zakłady: Zakład Finansów i Zakład Bankowości, którego kierownikiem został Z. Szymczak.

W 1969 roku nastąpiła zasadnicza reorganizacja uczelni (przejście na strukturę opartą na instytutach). Zakład Bankowości, pod tym samym kierownictwem, wchodził w skład Instytutu Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

W październiku 1974 roku WSE została przemianowana na Akademię Ekonomiczną. Struktura organizacyjna uczelni nie uległa zmianie. Od października 1976 roku kierownikiem Zakładu Bankowości został doc. dr Stefan Ochociński.

Kolejna reorganizacja uczelni miała miejsce w 1991 roku (przejście do struktury opartej na katedrach) i doprowadziła do wydzielenia z Instytutu Finansów trzech katedr, w tym Katedry Bankowości i Ubezpieczeń. Katedra funkcjonowała na Wydziale Ekonomii pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Wolniaka. Od lutego 1993 roku nastąpiło rozdzielenie Katedry Bankowości i Katedry Ubezpieczeń. Od października 1995 roku funkcję kierownika Katedry Bankowości pełni prof. dr hab. Alfred Janc. W 1999 roku z Katedry Bankowości wydzieliła się Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 23 maja 2012 roku, poz. 572), § 14 ust. 4 Statutu UEP oraz uchwały numer 58 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku Zarządzeniem Rektora
z dniem 1 kwietnia 2015 roku zmieniona została nazwa Katedry Bankowości na „Katedrę Pieniądza i Bankowości”

KATEDRA WSPÓŁCZEŚNIE

Problematyka naukowo-badawcza Katedry:

 • bankowość i systemy bankowe
 • zarządzanie i funkcjonowanie banku uniwersalnego
 • analiza porównawcza pośrednictwa finansowego
 • analiza finansowo-ekonomiczna banków
 • controlling bankowy
 • informatyka bankowa
 • marketing bankowy
 • zarządzanie ryzykiem
 • rola pieniądza międzynarodowego we współczesnym systemie walutowym
 • międzynarodowy rynek kapitałowy
 • problematyka pieniądza wraz z przemianami w systemach bankowych związanymi z procesami przejścia do unii walutowej
 • feasibility studies (badanie opłacalności) wg UNIDO, Banku Światowego i OECD
 • metody oceny wiarygodności finansowej kredytobiorcy
 • teoria, funkcje, emisja i obieg pieniądza
 • organizacja rynkowych systemów bankowych
 • funkcje i operacje banku centralnego i nadzoru finansowego
 • ryzyko kredytowe
 • ocena projektów
 • stosunki finansowe z zagranicą
 • systemy pieniężne
 • polityka kredytowa MFW i Banku Światowego
 • rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
 • instrumenty i instytucje rynku finansowego
 • rynek obligacji i funkcjonowanie giełdy
 • spółdzielczy sektor bankowy
 • analiza finansowa i ocena zdolności kredytowej