Seminaria dyplomowe

Studia II stopnia

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Ryzyko i finanse instytucji kredytowych

Katedra: Pieniądza i Bankowości


Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: instytucje kredytowe, banki, ryzyko bankowe, analiza finansowa instytucji kredytowych

Przykładowe proponowane tematy prac:

1.     Integracja systemów bankowych w Unii Europejskiej

2.     Wypłacalność instytucji kredytowych w Unii Europejskiej

3.     Rola banków centralnych w warunkach integracji walutowej

4.     Rynek usług bankowych w UE

5.     Nadzór nad instytucjami kredytowymi w UE

6.     Modele biznesowe banków w Polsce

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 12

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1.     Zainteresowanie tematyką seminarium

2.     Znajomość języka angielskiego

3.     Zobowiązanie do systematycznej pracy

4.     Przygotowanie wstępnego konspektu pracy (proponowany tytuł, cel pracy, struktura pracy, podstawowe źródła literaturowe, planowane badania własne lub wtórne źródła analizy empirycznej)

 

Zapisy: 

anna.iwanczuk-kaliska@ue.poznan.pl
dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość i finanse

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

bankowość centralna, bankowość komercyjna, rynek finansowy, instrumenty finansowe, międzynarodowy system walutowy; kursy walutowe w teorii i praktyce; strefa euro i europejska integracja walutowa; systemy bankowe w Polsce i na świecie

 

Przykładowe tytuły prac obronionych:

1.     Ocena efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi na przykładzie wybranych funduszy Franklin Templeton Investments

2.     Wykorzystanie metod analizy technicznej opartych na ciągu Fibonacciego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku akcji

3.     Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w kontekście racjonalności metodologicznej inwestorów

4.     System bankowy w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1949-2014

5.     Polityka pieniężna w Polsce w latach 2004-2012 w perspektywie przystąpienia do Unii Gospodarczo-Walutowej

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 12 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1.     Rozmowa kandydata z promotorem

2.     Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

Zapisy na seminarium w Sekretariacie Katedry po wcześniejszym kontakcie z promotorem w godzinach dyżurów lub mailowo

Wtorek godz. 10:20-11:20

Środa 9:20-10:20dr Radosław Kałużny


Tytuł seminarium: Sprawozdawczość, finanse i zarządzanie ryzykiem

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: finanse i rachunkowość banków komercyjnych i innych instytucji finansowych, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie ryzykiem w bankach komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, adekwatność kapitałowa

 

Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:


1.      Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie stanu finansowego przedsiębiorstwa

2.      Fałszowanie sprawozdań finansowych - motywy, sprawcy, sposoby i symptomy działalności przestępczej

3.      Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych

4.      Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do przeprowadzenia analizy finansowej ……………………. Banku S.A.

5.      Kryzys finansowy jego odbicie w analizie finansowej wybranej spółki giełdowej

6.      Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie Banku Spółdzielczego …………...

7.      Wybrane metody oceny zdolności kredytowej na przykładzie …………….. S.A.

8.      Płynność finansowa w ocenie symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością przedsiębiorstwa

9.      Bankowa ocena zdolności kredytowej na przykładzie Grupy ………….. S.A. w latach …………..

 

 Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 12 osób

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:


1.     Zainteresowanie finansami oraz ryzykiem w instytucjach finansowych,

2.     Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie pozwalającym na studiowanie literatury (preferowany język angielski).

Zapisy na seminarium podczas dyżuru we wtorek godz. 10.15-11.15

 

dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. nadzw. UEP

Tytuł seminarium: Zmiany w działalności banków

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe:

-       płaszczyzny konkurencji międzybankowej oraz rywalizacji z instytucjami parabankowymi,

-       usługi bankowości elektronicznej (internet i mobile banking),

-       ewolucja bankowych systemów płatności,

-       współczesne formy komunikacji banków z klientami (contact center),

-       bankowe systemy informatyczne,

-       bezpieczeństwo i ryzyko operacyjne w działalności bankowej,

-       instrumenty marketingu bankowego.

Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:

 

1.     Porównanie obsługi klientów w serwisach internetowych na przykładzie banków X i Y w latach 20..-20...

2.     Bezpieczeństwo systemów informacyjnych banku na przykładzie banku X w latach 20..-20...

3.     Ewolucja metod komunikacji z klientami na przykładzie działalności banku X w latach 20..-20...

4.     Marketing relacji w obsłudze klientów na przykładzie działalności banku X w latach 20..-20...

5.     Ekspansja terytorialna banków spółdzielczych na przykładzie działalności banku X w latach 20..-20...

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 6 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:


1.     Zainteresowanie tematyką seminarium 

2.     Łatwość nawiązywania kontaktów – otwarta osobowość 

3.     Samodzielność w myśleniu i umiejętność argumentowania 

4.     Umiejętności poszukiwania literatury oraz zamiłowanie do pracy analitycznej 

Zapisy na seminarium

na dyżurach, ewentualnie kontakt mailowy

 dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Tytuł seminarium: Bankowość komercyjna i centralna

Katedra: Pieniądza i Bankowości 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: pieniądz, systemy bankowe, stabilność finansowa, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, czynności bankowe, wolna bankowość

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

1.     Finansyzacja: przyczyny, cechy, konsekwencje

2.     Kredyty dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2013

3.     Kryzys walutowy w Argentynie z lat 2001-2002 – przebieg oraz wnioski

4.     Wolna bankowość w Szkocji

5.     Social lending jako alternatywna forma zaspokajania potrzeb finansowych

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019–2020: 10 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

 

1.     Rozmowa kwalifikacyjna

Zapisy na seminarium we wtorek godz. 11.00-12.00 oraz  w środę godz. 12.00-13.00  w Dziekanacie pok 114

dr Paweł Mikołajczak


Tytuł seminarium: Finansowanie i rozwój przedsiębiorstw


Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

·        funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

·        źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

·        fundusze europejskie a finansowanie przedsiębiorstw

·        działalność kredytowa instytucji finansowych w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego i publicznego

·        fundusze wysokiego ryzyka a sektor MŚP

·        rynek kapitałowy

·        pośrednictwo kredytowe i doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

·        innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw

·        przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

·        ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

·        polityka gospodarcza wobec MŚP


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 6 osób


Warunki uczestnictwa w seminarium:


·       rozmowa kwalifikacyjna

·       średnia ocen

·       zainteresowania związane z tematyką seminarium

·       preferowane badania własne w pracy magisterskiej (np. ankietowe lub analiza raportów oraz danych statystycznych)

·       znajomość języka angielskiego


Zapisy na seminarium w piątek 19.10.2018  godz. 10.00 lub e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP

Tytuł seminarium: Pośrednictwo i doradztwo finansowe, instytucje parabankowe, europejski unie bankowa i rynków kapitałowych

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

Pośrednictwo i doradztwo finansowe, instytucje parabankowe, europejski unie bankowa i rynków kapitałowych

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

§  finanse gospodarstw domowych i zarządzanie finansami osobistymi,

§  pośrednictwo finansowe i  pośrednictwo kredytowe,

§  doradztwo finansowe (kredytowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne),

§  instytucje parabankowe (shadow banking, spółki pożyczkowe),

§  rynek kredytów konsumenckich consumer finance,

§  rynek kredytów hipotecznych i wsparcie państwa tego rynku,

§  współpraca przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego z bankiem,

§  bankowe i pozabankowe formy finansowania przedsiębiorstw,

§  bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna), spółdzielcza, centralna,

§  bankowość specjalistyczna (np.: hipoteczna, konsumencka, inwestycyjna),

§  systemy finansowe, w tym rynki finansowe (GPW), instrumenty, instytucje finansowe,

§  systemy bankowe,

§  fuzje i przejęcia bankowe – konsolidacja sektora bankowego w Polsce,

§  unia bankowa i unia rynków kapitałowych.

Prace nagrodzone i wyróżnione:

§  I Nagroda Prezesa Zarządu BFG w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej za pracę A. Graczyk, Rola unii bankowej w procesie integracji europejskiej (rok akademicki 2014/2015).

§  I Nagroda w konkursie Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu w XI edycji konkursu VERBA VERITATIS i za pracę A. Tomczak, Wpływ społecznej odpowiedzialności na efektywność banków na wybranych przykładach (rok akademicki 2015/2016).

§  Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej za pracę J. Rybskiej, Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu (rok akademicki 2015/2016).

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 6 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

  1. Rozmowa z kandydatem na seminarzystę
  2. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium 

Zapisy na seminarium 

e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

Dyżur 16.10.2018 r. godz. 13.45-14.30 s. 1225 Altumdr Anna Warchlewska

Tytuł seminarium:Finanse osobiste


Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

·        zarządzanie finansami gospodarstw domowych,

·        wykluczenie finansowe,

·        edukacja ekonomiczna,

·        działalność kredytowa banków i niebankowych instytucji finansowych,

·        ocena kondycji kredytowej kredytobiorcy,

·        rynek kredytów konsumenckich,

·        bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna), spółdzielcza, centralna.


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2019-2020: 6 osób

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:


·        Rozmowa kandydata z promotorem.

·        Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium.

 


Zapisy na seminarium  e-mail : anna.warchlewska@ue.poznan.pl 

dyżur w poniedziałek godz. 9:45-10:45, środa godz. 11.00-12.00 pokój 1224