Kierownik: dr Krzysztof Waliszewski


Cele i zadania studium:


Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego, polityka monetarna w obszarze europejskim (eurosystem), produkty, klienci, dystrybucja i konkurencja, klient detaliczny, korporacyjny i instytucjonalny z sektora finansowego, zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami, etyka, marketing i zarządzanie bankiem. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Ukończenie Studiów dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®).

W przypadku Europejskiego Certyfikatu Bankowca opłata za egzamin wynosi 650 zł brutto, w tym 1 egzamin poprawkowy w ciągu roku od pierwszego  egzaminu, opłata za egzamin na European Financial Guide wynosi 800 zł brutto, w tym 1 egzamin poprawkowy

 

zapoznanie słuchaczy m.in. z instrumentami wykorzystywanymi przez banki funkcjonujące w gospodarce rynkowej, z podstawami rachunkowości bankowej, opodatkowaniem banku, ryzykiem bankowym, bankowymi operacjami papierami wartościowymi, koniunkturą bankową, marketingiem bankowym.

Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu proponuje uczestnikom Studium 60 godzinny blok przedmiotów, który jest komplementarny wobec programu Studium i oferowany jako opcja tym uczestnikom, którzy wyrażą chęć poddania się egzaminowi uprawniającemu do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

Studium ma charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia studium umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe.

Ramowy program przedmiotowy:

Moduł Bankowość zgodny z wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

1.Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego

2.Polityka monetarna na obszarze europejskim – eurostystem

3.Produkty, klienci, dystrybucja, konkurencja

4.Klient detaliczny banku

5.Klient korporacyjny banku

6.Klient instytucjonalny z sektora finansowego

7.Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami

8.Etyka w banku

9.Marketing w banku

10.Zarządzanie bankiem

11.Moduł zajęć e-learningowych w dyspozycji Kierownika studiów (Moodle) - nowe zagadnienia w bankowości

12.Seminarium dyplomowe z Bankowości do wyboru


Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

 

1.Podstawy planowania finansowego

2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa

3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP

4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP

5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych

6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

8.Uwarunkowania procesu inwestowania

9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych

14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

15.System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego 

16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta

17.Elementy etyki

18.Seminarium dyplomowe z Doradztwa finansowego do wyboru


Liczba godzin ogółem: 210.

Egzaminy z przedmiotów:


  1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego
  2. Klient detaliczny banku
  3. Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami
  4. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
  5. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Studium podyplomowe kończy się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.


Czas trwania studium: dwa semestry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Część zajęć jest zaplanowania w formie elektronicznej (platforma moodle). Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy – wykładowcy Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) i certyfikowani doradcy finansowi (EFG®, EFC®). Wykładowy spoza Uczelni – praktycy:

DOKTORZY

-          Dr Andrzej Fesnak – Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, EFC® i licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomościami. Od wielu lat zajmuje  się edukacją i finansami. Pracuje w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Jako doradca finansowy sporządza plany finansowe.  Dr Andrzej Fesnak jest w Radzie Programowej Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Radzie Nadzorczej EAFP.  Razem z Akademią ustala standardy kształcenia Doradców Finansowych w Polsce. Zajmuje się też pracą na rzecz środowiska w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Autor książek,  master trener, moderator, speaker, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych.

-          Dr Marek Mazur – doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu:  makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 roku był Prezesem Zarządu PLL LOT. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.


WYKŁADOWCY Z TYTUŁEM MAGISTRA

-          mgr Franciszek Zięba – Prezes Europejskiej Akademii Planowania Finansowego i Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska i certyfikowany doradca finansowy EFG®. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania wieloczłonowymi organizacjami gospodarczymi. Karierę menadżerską rozpoczął w 1974 r. jako Kierownik Zespołu Projektowania Systemów Zarządzania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1980 r. był członkiem zarządu a później prezesem OTKiE "OTREK" we Wrocławiu. W latach 1990-1993 członek zarządu EXBUD S.A., w latach 1993-1994 wiceprezes zarządu Banku Świętokrzyskiego S.A. w Kielcach. W 1994r. związał się branżą ubezpieczeniową zostając prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Tuk" S.A. Od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich. W latach 1996-1998 był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, był również członkiem zarządu i rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Ubezpieczeń Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców (CEA). Pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jako członek Zarządu Głównego PTE. Od 1999 do 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PTE Kredyt Banku S.A.

-          mgr Remigiusz Stanisławek – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Informatyka Ekonomiczna, Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy EFG®, jedyny doradca z Polski MDRT Court Of The Table, redaktor portali Opiekun Inwestora, Rodzinne Finanse.

-          mgr Beata Dyraga -  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i studiów trenerskich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. W czołowych agencjach reklamowych jak Saatchi&Saatchi i DMB&B zajmowała się wdrażaniem i rozwojem marek dla Master Foods, Nationale Nederlanden, Ericsson, Glaxo, HP i Tchibo. Od 12 lat posiada własną firmę; początkowo - autorskie Centrum Wellness w Warszawie, gdzie prowadziła warsztaty z profilaktyki stresu, harmonijnego rozwoju, metod relaksacji i zajęcia jogi. Od 5 lat trener psychologii biznesu i coach. Zajmuje się tematyką odporności psychicznej, komunikacji, emocjami w biznesie i wellnessem korporacyjnym.

-          mgr Jarosław Palusiński – jest doskonałym trenerem szkolącym ludzi od 15 lat, z takich tematów jak m.in.: psychologia sprzedaży, negocjacje, umiejętności interpersonalne. Był prezesem Invest Management S.A. oraz Life Invest Management, dyrektorem ds. szkoleń w firmie Patria S.A., dyrektorem ds. rozwoju w firmie Skandia Życie. Obecnie prowadzi własną firmę JP Consulting, współpracuje z Gdańską Akademią Bankową oraz Pracownią Psychologii Elżbiety Sołtys w Krakowie. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe  Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Pieniądza i Bankowości (pokój 1214, tel. 61-854-32-14, e-mail: kbank@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum), na stronach internetowych Katedry Pieniądza i Bankowości https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-pieniadza-i-bankowosci,c3055/ oraz na facebook https://www.facebook.com/pages/Katedra-Pieni%C4%85dza-i-Bankowo%C5%9Bci-Uniwersytetu-Ekonomicznego-w-Poznaniu/866285690082313?ref=profile :  oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl.

Koszt uczestnictwa: 4800 zł.